Šifra predmeta:
301E2
Naziv predmeta:
Praktikum iz analitičke hemije 1

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

5

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija životne sredine: 1. godina, letnji semestar, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Nastava hemije: 1. godina, letnji semestar, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Nastavnik:

dr Jelena Đ. Trifković
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

dr Aleksandra M. Dramićanin
asistent sa doktoratom, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: šest časova laboratorijskih vežbi (0+0+6)

Ciljevi:

Cilj predmeta je da osposobi studenta da kroz individualan rad stekne praktična znanja o klasičnoj analizi neorganskih supstanci, da se upozna sa osnovama metoda odvajanja (ekstrakcije i hromatografije), kao i veoma osetljivim "spot-test" reakcijama.

Ishod:

Tokom kursa student bi trebalo da razvije osnovne veštine za samostalan rad u laboratoriji, da kroz individualne eksperimentalne probleme razume i primeni znanja iz oblasti kislinsko-baznih, taložnih, redoks i ravnoteža u rastvorima kompleksnih jedinjenja, kao i metode odvajanja (ekstrakcija i hromatografija).

Oblici nastave:

Eksperimentalne vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • Dušanka Milojković-Opsenica, Jelena Trifković: Praktikum iz kvalitativne hemijske analize neorganskih jedinjenja, Hemijski fakultet, Beograd, 2010.

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Laboratorijske vežbe:

70 poena (6 časova nedeljno)

Program rada:

 • Tehnika rada u semimikro-kvalitativnoj analizi.
 • Analiza katjona V analitičke grupe.
 • Analiza anjona.
 • Analiza katjona IV analitičke grupe.
 • Analiza katjona III analitičke grupe.
 • Analiza katjona V, IV, III analitičke grupe i anjona u smeši.
 • Analiza katjona I i IIa analitičke grupe (sulfobaza).
 • Analiza katjona IIb analitičke grupe (sulfokiselina).
 • Specijalne oblasti kvalitativne hemijske analize: hromatografija, ekstrakcija, jonska izmena i "spot-test" reakcije.
 • Kompletna analiza.

Pismeni ispit:

30 poena