Saradnici

 • Dr Jelena Mutić, redovni profesor, UB-HF
 • Slađana Đurđić, asistent sa doktoratom, UB-HF
 • Vesna Stanković, viši naučni saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM)
 • Ivana Mikavica, istraživač-saradnik, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS)

[Slika br. 94]

Oblast istraživanja

1. Analiza elemenata u uzorcima zemljišta

Uzorci zemljišta se pripremaju metodama sekvencijalne ekstrakcije pomoću kojih se izdvajaju frakcije vezanih metala. Na osnovu sadržaja elemenata u frakcijama vrši se procena njihove biodostupnostii hemijska procena rizika.

[Slika br. 98]

2. Analiza elemenata u uzorcima biljaka/gljiva

Uzorci biljaka/gljiva pripremaju se mikrotalasnom digestijom. Analizom sadržaja elemenata u biljkama/gljivama ispituju se mogućnosti njihovih korišćenja u fitoremedijacione/mikoremedijacione svrhe.

[Slika br. 101]

3. Analiza elemenata u uzorcima hrane

Uzorci hrane pripremaju se odgovarajućim metodama digestije (mokra, mikrotalasna, itd.). Na osnovu sadržaja određenih makro- i mikroelemenata u hrani izvodi se procena rizika dnevnog/nedeljnog/mesečnog unosa hrane i čak se može govoriti i o autentičnosti proizvoda (morski plodovi, vina).

[Slika br. 104]

4. Izotopski sadržaj olova

Poreklo izvora zagađenja olovom u životnoj sredini se može definisati analizom izotopskog odnosa olova.

[Slika br. 107]

Oprema koju grupa koristi u radu

 • ICP-OES (iCAP 6500 duo,Thermo scientific) - Lab. 548A
 • ICP-MS (iCAP Q X series 2, Thermo Scientific) - Lab. 548A
 • Mikrotalasni digestor (Berghof microwave oven, Speedwave, Berghof, Germany) - Lab. 548
 • CHInstruments (elektrohemijska stanica) - Lab. 537

Publikacije

 1. S. Đurđić, V. Stanković, S. Ražić, J. Mutić: Environ Sci Pollut R. (2020)
  (https://doi.org/10.1007/s11356-020-07947-6)
 2. V. Vukojević, S. Đurđić, J. Mutić, Environ Sci Pollut R. 26 (2019) 13147
  (https://doi.org/10.1007/s11356-019-04723-z)
 3. V. Vukojević, S. Đurđić, V. Stefanović, J. Trifković, D. Čakmak, V. Perović, J. Mutić, Environ Sci Pollut R. 26 (2019) 5422
  (https://doi.org/10.1007/s11356-018-3982-y)
 4. S. Đurđić, M. Pantelić, J. Trifković, V. Vukojević, M. Natić, Ž. Tešić, J. Mutić, RSC Advance 7 (2017) 2151
  (https://doi.org/10.1039/C6RA25105F)
 5. V. Stefanović, J. Trifković, S. Đurđić, V. Vukojević, Ž. Tešić, J. Mutić, Environ Sci Pollut R. 23 (2016) 22084
  (https://doi.org/10.1007/s11356-016-7450-2)

Pertneri

Članovi grupe su učesnici na projektima:

 • Tvining istraživačkih aktivnosti u graničnim 'omiks istraživanjima u oblastima hrane, ishrane i životne sredine
  FoodEnTwin GA No. 810752. Horizon 2020 - međunarodni projekat
  Research Executive Agency (Brisel, Belgija)
  Rukovodilac projekta: dr Tanja Ćirković Veličković, period realizacije 2019-2020.
  http://horizon2020foodentwin.rs/
 • European Network FOR Chemical Elemental analysis by Total reflection X-Ray Fluorescence
  ENFORCE-TXRF, COST Action CA18130 - međunarodni projekat
  Evropska unija (Brisel, Belgija)
  Rukovodilac projekta: dr Laura Borgese (Italija), period realizacije 2019-2023.
  https://enforcetxrf.eu/
 • Magnetic electrochemiluminiscent biosensors for ultrasensitive mycotocsine
  Srpsko-francuska bilaterala, projekt "Pavle Savić".
  Projekat finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva za Evropu i spoljne poslove Republike Francuske uz podršku Francuskog instituta u Srbiji.
  Rukovodilac projekta: dr Dragan Manojlović, period realizacije 2020-2021.
 • Razvoj test trakica na bazi elektrohemijskih (bio)senzora za određivanje koncentracije biomarkera bolesti u cilju rane dijagnostike i prevencije
  E! 13303 MED-BIO-TEST
  Projekat finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva nauke Crne Gore.
  Rukovodilac projekta: dr Dalibor Stanković, period realizacije 2020-2022.