Laboratorije i oprema

Studentske laboratorije

464
Soba za merenje
Slavica Kipić
485
Studentska laboratorija
Slavica Kipić
503
Studentska laboratorija
Mirjana Mosić
505
Vodonik-sulfidna soba
Mirjana Mosić
508a
Studentska laboratorija
Ljiljana Štrbac
510
Soba za izdavanje analiza
Dušanka Milojković-Opsenica
512
Soba za merenje
Ljiljana Štrbac
540
Soba za merenje
Branko Marušić
550

Spektrofotometar (Cintra 10 / Thermo Scientific, United Kingdom)
Metrohm (797 VA Computrace / Swiss)

Dragan Manojlović
556
Vodonik-sulfidna soba
Sanja Ilić
558
Soba za izdavanje analiza
Dušanka Milojković-Opsenica
562
Studentska laboratorija
Sanja Ilić

Istraživačke laboratorije

502
Laboratorija za elektrohemiju i protočno-injekcionu analizu

CHI potenciostat 800C (CHInstruments / USA)
Protočni sistem sa amperometrijskom detekcijom

Aleksandar Lolić
507
Laboratorija za atomsku apsorpcionu spektroskopiju

AAS (sa plamenom i elektrotermalnom atomizacijom, Perkin-Elmer 2380)

Aleksandar Lolić
508
Laboratorija za ispitivanje biološki aktivnih jedinjenja
Rada Baošić
509
Laboratorija za hromatografsku analizu

HPLC (1525 Binary HPLC Pump, Waters, USA)
HPAEC sa PAD ili CD detekcijom (Dionex, ICS-3000, USA)
Linomat 5 (CAMAG, Muttenz,Switzerland)
TLC Scanner (CAMAG, Muttenz, Switzerland)
Chromatogram Immersion Device (CAMAG, Muttenz, Switzerland)
Spektofotometar (GBC, UV-Visible Cintra 6, Australia)
Polarimetar (Polax-2L, Atago, Japan)

Dušanka Milojković-Opsenica
511
Laboratorija za pripremu uzoraka
Dušanka Milojković-Opsenica
517
Laboratorija za određivanje stabilnih izotopa

IRMS - sistem za određivanje stabilnih izotopa (DELTA Vadvantage, Thermo Fisher, USA)

Dušanka Milojković-Opsenica
519
Laboratorija za fizičko-hemijsku analizu

Refraktometar (Manual RX-7000 CX, Atago, Japan)
Automatski titrator (Metrohm, Switzerland)

Dušanka Milojković-Opsenica
529
Laboratorija za hemijske ravnoteže

Automatski titrator (Crison pH-Burette 24 2S)

Tatjana Verbić
536
Laboratorija za elektrohemiju

Autolab 633 (VA Stand, Metrohm / Swiss)

Ferenc Pastor
537
Laboratorija za elektrohemiju

Potenciostat / galvanostat CHI 760b (Chinstruments / USA)

Dragan Manojlović
538
Laboratorija za analizu voda

Spektrofotometar (Evolution 220, UV-Visible / Thermo Scientific, United Kingdom)
Planetarni mlin (Retch, PM 100 CM)

Dragan Manojlović
548
Laboratorija za elementarnu analizu

ICP-OES (model 6500 / Thermo Scientific, United Kingdom)
ICP-QMS (iCAP Q, series 2 / Thermo Scientific, United Kingdom)

Dragan Manojlović
548A
Laboratorija za pripremu uzoraka

Mikrotalasni digestor (Speedwave, Berghof, Germany)
Mikrotalasni digestor (Ethos 1, Milestone, Italy)

Dragan Manojlović
551
Laboratorija za bioautografiju
Dušanka Milojković-Opsenica
552
Laboratorija za pripremu uzoraka
Dušanka Milojković-Opsenica
553
Laboratorija za pripremu uzoraka
Dušanka Milojković-Opsenica