Gasno-maseni spektrometar GC-FID-MS Agilent 7890A - 5975C EI CI

[Slika br. 793]

Opis konfiguracije:

Konfiguracija sa dva detektora gasnim (FID) i masenim, sa dva izmenljiva jonska izvora za elektronsku i hemijsku jonizaciju. Poseduje CTC PAL II autosampler za tečne i headspace uzorke. Poseduje automatsku MEPS pripremu uzoraka i injektovanje velikih zapremina tečnih uzorka. Softver za snimanje i obradu podataka je MSD ChemStation uz dodatne pakete (DRS, Cycle editor) i NIST search 2.3 i AMDIS 32 sa pratećim bazama masenih spektara od više od milion masenih spektara. Kvalitativana i kvantitativna analiza isparljivih supstanci u kompleksnim smešama.

[Slika br. 795]

Podržane vrste analiza:

Statički HS, injektiranje velikih zapremina LVI, razblaženi rastvori, MEPS automatska proprema uzoraka, dobijanje masenih spektara elektronske i hemijske jonizacije (reakcioni gasovi: metan i izobutan), istovremeno snimanje  na plameno jonizacionom i masenom detektoru (moguće kombinacije GC-FID i GC-EI-MS ili GC-FID i GC-CI-MS).

  • analiza na neporarnim, srednje polarnim i polarnim kapilarnim kolonama
  • direktna analiza bez kolone
Kontakt osoba:

Profesor Vele Tešević
e-mail: vtesevic@chem.bg.ac.rs
telefon: +381 (0)11 2630-474

Zahtev za gasno-masenu analizu na instrumentu Agilent GC/MS   (PDF, 263 KB)