Студије [1С2] Хемије животне средине трају четири године (8 семестара). У оквиру студија студент треба да сакупи 240 ЕСПБ бодова. Студенти уписују студије након полагања пријемног испита из хемије (успех из средње школе 40 бодова, пријемни испит 60 бодова). Након завршених студија студент добија звање Дипломирани хемичар а кроз додатак дипломе се доказује његово опредељење за област хемије животне средине.

Предмети студијског програма основних академских студија "Хемија животне средине" који карактеришу његову структуру, односно садржај, могу се сврстати у неколико група. У једну групу могли би се убројати курсеви који студентима пружају основна знања из најважнијих природних наука (пре свега физике, физичке хемије, па и екологије) и математике. Затим, у посебну групу могли би се сврстати основни хемијски курсеви као што су општа, односно неорганска хемија, органска хемија, аналитичка хемија, биохемија, односно хемија природних производа и примењена, тј. индустријска хемија. Имајући у виду циљеве овог студијског програма, посебна пажња је посвећена, унутар аналитичке хемије, курсевима инструменталне анализе. На основама ове две групе предмета, студенти затим прате курсеве који су уско повезани са хемијом животне средине, и односе се, пре свега, на природу и судбину загађујућих супстанци у земљишту, површинским и подземним и отпадним водама, у ваздуху, односно атмосфери, у храни, као и загађујућих супстанци из појединих индустријских процеса, односно постројења. У ову, у методолошком смислу трећу по реду групу предмета, убрајају се они кроз које се учи на који начин се проблем загађења, односно загађујућих супстанци, може решити. Енглески језик чинио би посебну, у овом набрајању четврту, групу предмета.

Предвиђене методе извођења наставе су предавања, теоријске и лабораторијске вежбе. Имајући у виду све специфичности овог студијског програма, у оквиру вежби предвиђен је интензиван самосталан рад на најсавременијим аналитичким инструментима којима се може детектовати присуство и расподела и неорганксих и органских загађујућих супстанци у различитим супстратима, односно сегментима животне средине. Хемијски факултет у Београду се последњих година у доброј мери снадбео најмодернијим инструментима у неорганској, органској и аналитичкој хемији. Они ће студентима и овог студијског програма бити на располагању за обуку. Такође, у оквиру вежби посебна пажња биће посвећена узорковању. То подразумева сталне одласке на терен ради обуке у вези узимања узорака земљишта, седимената, подземних, површинских и отпадних вода, хране и ваздуха.

Очекује се да ће висок педагошки и научни ниво наставника и асистената Хемијског факултета, њихов непосредан и интензиван контакт са студентима, уз перманентно утврђивање градива и проверу знања студената, довести до дефинисања високо квалитетног едукативног процеса са високом пролазности студената.

Услови за упис

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма

Крајњи циљ студијског програма основних академских студија "Хемија животне средине" јесте стварање стручњака који ће у потпуности моћи да разуме природну суштину животне средине и природу бројних створених проблема у њој. На тај начин, такав стручњак биће у могућности да разликује нативне од антропогених облика у животној средини, што представља предуслов за очување природе и спречавање започетих процеса нарушавања екохемијскиох равнотежа на Земљи. Општа процена је да у овом тренутку број таквих стручњака у Србији није довољан. Државни је интерес да се у блиској будућности школују они који ће моћи да допринесу решавању нагомиланих проблема.

У оквиру овог студијског програма су постављени јасно дефинисани специфични циљеви. Да би неко постао хемичар, стручњак у области животне средине, неопходно је да савлада предмете који се могу сврстати у неколико група:

 • Прву групу чине општи курсеви из природних наука и математике. Они су неопходни у педагошком смислу у процесу формирања стручњака коме су основа природне науке.
 • Друга група обухвата премете из најважнијих хемијских области. У том смислу изучава се општа и неорганска хемија затим органска, а потом и биохемија и хемија природних производа. Тако се стиче предуслов за учење основа примењене хемије, и улазак у питања загађујућих супстанци и загађења различитих сегмената у животној средини.
 • Свршени студент мора да буде оспособљен да идентификује изворе загађивања, да разуме хемијску природу процеса загађивања и загађујућих супстанци, трансформационе путеве, начине миграције, и оно што је свакако најважније, да буде оспособљен да предложи начин за уклањање загађујућих супстанци из животне средине. Отуда су планом овог студијског програма предвиђени курсеви (трећа група) који обухватају аналитичке методе и инструменталне технике у идентификацији загађујућих супстанци, изучавање супстрата, односно нативних екохемијских система, с једне стране, и изучавање потенцијалних загађујућих супстанци, с друге стране. Међутим, мора се имати у виду да, теоријски, сам хемичар није у стању да у потпуности реши неки проблем. Он је у стању да проблем суштински, на молекулском нивоу, најбоље дефинише. Међутим тим за решавање проблема врло често мора да садржи и биолога, технолога, врло често машинског стручњака, и да сви заједно буду "под лупом" правних и медицинских експерата.
 • Четврту групу предмета чине изучавање енглеског језика и правне регулативе у области животне средине, са циљем разумевања опште друштвене позиције области хемије животне средине у свету и код нас.
Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Хемија животне средине кандидат стиче звање "дипломирани хемичар".

Опште компетенције:

 • Сагледавање последица процеса у животној средини, а у складу са принципима одрживог развоја.
 • Развијање свести и критичког мишљења у приступу и у раду.
 • Добивање способности за примену стеченог знања у решавању практичних проблема.
 • Развијење професионалне етике за постизање квалитетних професионалних резултата и развијање смисла за успешан тимски рад.

Предметно-специфичне компетенције:

 • Разумевање животне средине и проблема који би се у њој могли да догоде, или су се већ догодили, на хемијском, односно на молекулском нивоу.
 • Способност разумевања животне средине у склопу свих релевантих еколошких, економских и социјалних димензија.
 • Способност повезивања тема из области очувања животне средине са другим дисциплинама: поред хемичара, базичну улогу има и биолог који је у стању да проблем сагледа на ћелијском нивоу, а сви остали, такође врло важни сегменти у овој области представљају надоградњу над овим биолошко-хемијским темељима. Унутар хемијског дела оваквог темеља свршени студент одговоран је за дефинисање хемијског извора загађења, природе загађујућих супстанци, њихових трансформација, миграција, и свакако за дефинисање предлога за њихово уклањање.
 • Стицање способности и за примену информационих технологија, са циљем унапређења управљања животном средином у складу са принципима одрживог развоја.
 • Развијање способности за иновативне приступе у очувању животне средине.
 • Оспособљавање за прогнозирање и стратешко планирање дешавања у животној средини.

Савладавањем студијског програма остварују се исходи учења релевантни за мастер, а затим и за докторске академске студије, а према Националном оквиру квалификација:

 • Сврешени студенти се оспособљавају за послове на контроли хемикалија и загађујућих супстанци у животној средини.
 • Добијају основна знања из методологије аналитичких приступа припреме узорака и обраде резултата.
 • Кроз практичан рад се упознају са савременим аналитичким методама за одређивање загађујућих супстанци.
 • Оспособљавају се за за контролу загађујућих супстанци.
 • Оспособљавају се за учествовање у тимовима који се баве спречавањем загађивања у индустријским процесима.
 • Добивају академска, али и стручна знања у области очувања животне средине и одрживог развоја.
 • Свршени студенти решавају сложене проблеме у нестандардним условима; при томе примењују вештине значајне за комуникацију, интеракцију, одноно сарадњу са различитим друштвеним групама.
 • Крајњи исход је оспособљеност студента за хемијски део решавања проблема спречавања загађења.
Приступ даљим студијама

Ималац дипломе има право да упише мастер академске студије у обиму од 60 ЕСПБ.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили студијски програм "Хемија животне средине":

 • Оспособљени су за послове на контроли хемикалија и загађивача у животној средини.
 • Поседују основна знања из методологије аналитичких приступа припреме узорака и обраде резултата.
 • Упознати су, кроз практичан рад, са савременим аналитичким методама за одређивање загађивача.
 • Оспособљени су за контролу загађивача.
 • Оспособљени су за учетвовање у тимовима који се баве спречавањем загађивања у индустријским процесима.
 • Оспособљени су за хемијски део решавања проблема спречавања загађења.
 • Имају професионалну и етичку одговорност.
 • Могу да унапређују своје знање и прате развој технологије и струке целог живота.
Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00473/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I   година 1 2
Математика 001A2 8
4+4+0
 
Физика 011A2 9
4+2+3
 
Општа хемија 101K2 8
5+2+0
 
Практикум из опште хемије 101M2 4
0+0+4
 
Енглески језик 031A2 3  
3+0+0
Екологија 051S2 5  
3+0+0
Неорганска хемија 102S2 6  
5+1+0
Практикум из неорганске хемије 102T2 3  
0+0+4
Аналитичка хемија 1 301A2 4  
2+2+0
Практикум из аналитичке хемије 1 301E2 5  
0+0+6
Изборни предмет 1 E11S2 5  
  60  
II   година 1 2
Физичка хемија 1 021A2 7
4+0+3
 
Метеорологија 052S2 2
2+0+0
 
Органска хемија 1 201A2 10
4+1+4
 
Аналитичка хемија 2 302A2 10
2+1+6
 
Физичка хемија 2 022A2 7  
3+0+3
Органска хемија 2 202A2 10  
4+1+4
Инструментална аналитичка хемија 303A2 8  
3+0+5
Основи хемије атмосфере и загађујуће супстанце у ваздуху 511S2 6  
3+0+3
  60  
III   година 1 2
Виши курс органске хемије 203S2 4
3+0+0
 
Структурне инструменталне методе 221A2 9
4+5+0
 
Хемија природних производа 411A2 7
3+0+3
 
Геохемија и загађујуће супстанце у земљишту 512S2 8
3+0+4
 
Биохемија 409A2 7  
3+0+3
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике 501S2 7  
4+0+3
Хемодинамика загађујућих супстанци 515S2 7  
3+0+4
Изборни предмет 2 E12S2 11  
  60  
IV   година 1 2
Биотехнологије у животној средини 415S2 6
3+0+3
 
Хемија вода и отпадних вода 513S2 9
4+0+5
 
Изборни предмет 3 E13S2 12
 
Стручна пракса P11S2 3
(0+6)
 
Загађивачи хране 514S2 6  
3+0+4
Изборни предмет 4 E14S2 6  
Изборни предмет 5 E15S2 10  
Израда завршног рада R11S2 7  
(0+10)
Завршни рад Z10S2 1  
(0+1)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет 5

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.