Шифра предмета:
523S2
Назив предмета:
Биоиндикатори

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

515S2

ЕСПБ:

12

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 4. година, зимски семестар, изборни (E13S2), научно-стручни предмет

Наставник:

др Александар Р. Поповић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Дубравка Ј. Релић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + пет часова лабораторијских вежби (3+0+5)

Циљеви:

Циљ наставе је упознавање студената са основном логиком развоја и примене и принципима биомониторинга и биоиндиковања.

Исход:

Исход предавања, али и лабораторијског рада, би морао да буде схватање комплексности и узајамне зависности како природних, тако и антропогених процеса у животној средини и могућности коришћења живих бића у процени стања животне средине.

Облици наставе:

Предавања, лабораторијске вежбе, колоквијуми.

Ваннаставне активности:

Литература:

  1. B. A. Markert, A. M. Breure, H. G. Zechmeister (уредници): Bioindicators and Biomonitors, Elsevier, Amsterdam, 2003.
  2. Р. Баргальи: Биогеохимия наземных растений, ГЕОС, Москва, 2005.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Основни принципи и дефиниције биоиндиковања и биомониторинга. Примери веза стања животне средине и живих бића. Сапробна стања. Микроорганизми као биоиндикатори. Алге као биоиндикатори. Маховине као биоиндикатори. Лишајеви као биоиндикатори. Више биљке као биоиндикатори. Мекушци као биоиндикатори. Инсекти као биоиндикатори. Рибе као биоиндикатори. Птице као биоиндикатори. Сисари као биоиндикатори.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

Еутрофикација. Лишајеви из паркова као биоиндикатори. Тешки метали у маховинама. Тешки метали у чајевима. Коса и нокти као биомонитори.Одређивање концентрација тешких метала оптичким емисионим спектрометром са индуковано спрегнутом плазмом у екстрактима лишајева , маховина, чајева, косе и ноктију. Полициклични ароматични угљоводоници у иглицама бора. Гасно-хроматографска анализа ароматичне фракције иглица бора. Обрада и анализа добијених резултата.

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

60 поена