Подржавајући праксу целоживотног учења и континуираног усавршавања, Универзитет у Београду - Хемијски факултет (УБХФ) организује Програм образовања у областима психолошких, педагошких и методичких дисциплина (ППМ) за формирање компетенција наставника хемије. Програм је намењен особама које су завршиле мастер академске студије и које су током основних и мастер академских студија стекле најмање 250 ЕСПБ из предмета у области хемије, а које током претходног образовања нису оствариле довољан број ЕСПБ из ППМ дисциплина на високошколској установи или након дипломирања, од најмање 30 ЕСПБ, од којих најмање по шест бодова из ППМ дисциплина и шест бодова праксе у установи.

Кандидати који у току претходног образовања нису имали групу предмета из ППМ дисциплина, или нису остварили довољан број ЕСПБ, имају могућност да у оквиру понуђеног програма изаберу оне предмете и бодове који су им према Закону о основама система образовања и васпитања потребни за рад у настави.

Програм се реализује уживо (настава, теоријске и лабораторијске вежбе) и/или онлајн (настава и теоријске вежбе) током једног семестра школске године, а рок за завршетак свих предвиђених обавеза ограничен је на период од једне школске године од дана уписа програма.

Након реализације свих предвиђених обавеза и положених испита, полазницима се издаје Уверење о завршеном програму образовања у областима психолошких, педагошких и методичких дисциплина за формирање компетенција наставника хемије.

Листа предмета

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Изборни предмети
Пријављивање за похађање Програма
 1. Програм се реализује у периоду од 4. 3. до 31. 5. 2024. године.
 2. Пријављивање за похађање Програма врши се у периоду од 26. 2. до 1. 3. 2024. године. Образац за пријаву можете преузети овде. Попуњен образац доставити у Студентску службу УБХФ, Студентски трг 12-16, радним данима од 10 до 13 часова.
 3. Кандидат прилаже потврду о радном искуству у настави у трајању од најмање 30 радних дана ради признавања педагошке (школске) праксе у износу од 6 ЕСПБ.
 4. Настава се одвија према утврђеном распореду.
 5. Испити се полажу у терминима одржавања испитних рокова које организује Универзитет у Београду - Хемијски факултет.
 6. Пријава и евидентирање положених испита изводи се на прописаним обрасцима.
 7. Након положених испита предвиђених програмом, кандидат добија Уверење о завршеном програму и броју стечених ЕСПБ.
Потребна документација

Уз попуњену пријаву за похађање Програма, потребно је да се приложе и следећа документа:

 1. Оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеним основним и мастер академским студијама.
 2. Очитана лична карта или фотокопија личне карте.
 3. Кратка биографија кандидата.
 4. Потврда о радном односу (ради признавања педагошке праксе).
 5. Доказ о уплати накнаде за похађање програма. Накнада покрива трошкове наставе и консултација (израчунава се тако што се вредност 1 ЕСПБ = 1.000,00 РСД помножи са укупним збиром ЕСПБ предмета са листе које кандидат похађа), административне трошкове и трошкове издавања уверења о савладаном програму.
  Услуга Износ накнаде у РСД
1. 1 ЕСПБ 1.000,00
2. Административни трошкови 6.000,00
3. Издавање уверења о завршеном програму 5.000,00
4. Исписивање са програма 1.000,00

Додатне информације на телефон:   (011) 333-6678   (Студентска служба Хемијског факултета)
или на e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs