Шифра предмета:
512S2
Назив предмета:
Геохемија и загађујуће супстанце у земљишту

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

102S2 + 201A2 + 202A2

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 3. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Ксенија А. Стојановић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (3+0+4)

Циљеви:

Студент се упознаје са постанком, саставом и циклусом стена у Земљиној кори. Изучава постанак, састав и особине земљишта. Упознаје се са облицима органске супстанце у седиментним стенама и земљишту, као и са циклусом угљеника у природи. Ова знања су неопходна за разумевање геохемијских и екохемијских процеса у животној средини, као и за разумевање трансформација загађујућих супстанци у земљишту и седиментима.

Исход:

Студент добија шире знање о земљишту и литосфери, генерално, разним загађујућим супстанцама које у њих доспевају, као и процесима којима оне подлежу у природним условима. Студент који положи овај предмет стиче основу за рад у лабораторијама за анализу земљишта, седимената и фосилних горива.

Облици наставе:

Предавања, лабораторијске вежбе и колоквијуми.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. К. Стојановић: Интерне скрипте, 2012.
 2. К. Стојановић: Геохемија нафте и гаса, Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд, 2017, 219 стр, ISBN 978-86-7220-086-7, Одабрани делови.

Помоћна литература:

 1. К. Стојановић: Интерни материјал за вежбе, 2012.
 2. Б. Јованчићевић: Практикум органске геохемије са хемијом горива, Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Београд, 1999, 50 стр, ISBN 86-7220-015-2.
 3. Д Веселиновић, И. Гржетић, Ш. Ђармати, Д. Марковић: Стања и процеси у животној средини (књига прва), Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију, Београд, 1995, 496 стр, ISBN 86-8213-11-1, Одабрани делови.
 4. Р. Џамић, Д. Стевановић: Агрохемија, Партенон, Београд, 2007, 440 стр, ISBN 978-86-7157-353-5, Одабрани делови.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 • Еволуција хемијских елемената и постанак Земље.
 • Општа структура Земље.
 • Диференцијација елемената и њихова геохемијска класификација.
 • Постанак, састав и циклус стена у литосфери.
 • Деградација стенског материјала и фактори који на њу утичу.
 • Порекло и трансформације органске супстанце у геосфери (дијагенеза, катагенеза, метаганеза). Циклус угљеника у природи.
 • Најважнији облици органске супстанце у земљишту и седиментним стенама (неспецифичне органске материје, хуминске супстанце, кероген, битумен, нафта, гас).
 • Анализа и карактеризација органске супстанце геосфере.
 • Постанак земљишта, особине и састав чврсте фазе земљишта, земљишног раствора и земљишног ваздуха.
 • Адсорбтивни процеси у земљишту, pH земљишта, пуферна својства и редокс потенцијал земљишта.
 • Загађујуће супстанце у земљишту и фактори који одређују њихову судбину.
 • Неорганске загађујуће супстанце у земљишту (нитрати, фосфати, киселе кише, тешки метали).
 • Радионуклиди.
 • Органске загађујуће супстанце у земљишту (нафтни полутанти, полицклични ароматични угљоводоници, полихлоровани бифенили, пестициди).

Лабораторијске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Узимање узорака земљишта и њихова припрема за анализу.
 2. Одређивање садржаја влаге, органских и неорганских материја у земљишту.
 3. Одређивање pH земљишта.
 4. Одређивање садржаја приступачног фосфора у земљишту.
 5. Одређивање укупног садржаја тешких метала у земљишту.
 6. Изоловање растворне органске супстанце (битумена) из земљишта и седимената.
 7. Одређивање групног састава битумена/нафте.
 8. Одређивање API густине нафте.
 9. Гаснохроматографска анализа алифатичне фракције битумена/нафте.
 10. Гаснохроматографско-масеноспектрометријска анализа алифатичне фракције битумена/нафте.
 11. Одређивање садржаја влаге и пепела у угљу.
 12. Одређивање испарљивих компонената и везаног угљеника у угљу.
 13. Одређивање садржаја сумпора у угљу.

Колоквијуми:

20 поена

Напомене:

Три колоквијума у семестру.

Усмени испит:

65 поена