Шифра предмета:
521S2
Назив предмета:
Неорганске загађујуће супстанце

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

102S2

ЕСПБ:

11

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 3. година, летњи семестар, изборни (E12S2), научно-стручни предмет

Наставник:

др Константин Б. Илијевић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + пет часова лабораторијских вежби (3+0+5)

Циљеви:

Пружити основна знања о особинама и понашању неорганских загађујућих супстанци (НЗС) које се јављају у атмосфери, води и земљишту. Студенти ће се упознати са понашањем НЗС у природи, главним изворима загађења, основним токсиколошким особинама ових загађивача, као и са методама њихове детекције и квантификације.

Исход:

Познавање неорганских загађујућих супстанци отвара могућност студенту да доноси суд о квалитету свих медија у животној средини, њиховом оптерећењу и угрожености, што су битни елементи за рад у лабораторијама у привреди, инспекцијским службама или институтима. Предмет је добра основа за надградњу, ако се студент одлучи да касније проширује или надопуњава своја знања потребна за процену стања и изучавања процеса у животној средини.

Након похађања лабораторијских вежби студенти ће имати важно и веома корисно искуство практичног рада на већем броју аналитичких инструмената за припрему и анализу узорака (микроталасна дигестија, AAS, ICP-OES, WD-XRF) који су неизоставни у свакој лабораторији која се професионално бави одређивањем НЗС у индустрији и животној средини. На крају вежби студенти ће бити оспособљени да обрађују и интерпретирају податке прикупљене у оквиру праћења и испитивања садржаја неорганских загађујућих супстанци.

Облици наставе:

Предавања, лабораторијске вежбе, колоквијуми.'

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. И. Гржетић, К. Илијевић: Белешке за предавања, 2019.
 2. Д. Веселиновић, И. Гржетић, Ш. Ђармати, Д. Марковић: Физичкохемијске основе заштите животне средине - књига I: Стања и процеси у животној средини, Факултет за Физичку хемију, Београд, 1995. (506 стр) ISBN 86-8213-11-1
 3. Д. Марковић, Ш. Ђармати, И. Гржетић, Д. Веселиновић: Физичкохемијске основе заштите животне средине - књига II: Извори загађивања последице и заштита, Универзитет у Београду, Београд, 1996. (552 стр) ISBN 86-81019-27-9

Помоћна литература:

 1. S. E. Manahan: Environmental Chemistry, 7th Edition, CRC Press, Boca Raton, 2009. Environmental Progress, 21, J13-J14. http://dx.doi.org/10.1002/ep.670210206
 2. A. Kabata-Pendias and H. Pendias: Trace Elements in Soils and Plants, 3rd Edition, CRC Press, Boca Raton, 2001, 403 p.

Додатни материјал:

http://helix.chem.bg.ac.rs/~grzetic/predavanja/

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Увод. Распрострањеност елемената. Примарна, секундарна и терцијарна диференцијација.
 2. Јонски радијус и електронегативност.
 3. Деградациони процеси (физичка, биолошка и хемијска деградација).
 4. Неорганске загађујуће супстанце у земљишту. Састав и настанак земљишта - педогени процеси.
 5. Мобилност транспорт и акумулација неорганских загађујућих супстанци у земљишту.
 6. Неорганске загађујуће супстанце у седиментима.
 7. Адсорпциона моћ седимената, CEC и ECS, равнотеже и мобилност везаних елемената.
 8. Неорганске загађујуће супстанце у води.
 9. Понашање неорганских захађујућих супстанци у води - Еh-pH дијаграми.
 10. Неорганске загађујуће супстанце у атмосфери.
 11. Узорковање и припрема узорака. Декомпозиција проба (мокро и суво спаљивање, микроталасна дигестија).
 12. Преглед метода детекције неорганских загађујућих супстанци (AAS, ICP-OES, ICP-MS, XRF).
 13. Радиоактивност и радионуклиди (особине, налажење, извори).
 14. Класификација токсичности неорганских загађујућих супстанци.
 15. Канцерогеност неорганских загађујућих супстанци.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Узорковање и припремање узорака земљишта.
 2. Суво спаљивање.
 3. Поређење различитих метода мокре дигестије земљишта.
 4. Микроталасна дигестија.
 5. Секвенцијална естракција.
 6. Прикупљање и припрема узорака речне воде.
 7. Анализа и специјација количине метала у речној води.
 8. Одређивање рикаверија и евалуација метода за конзервирање узорака воде.
 9. ААS/ЕАС анализа метала.
 10. ICP анализа метала.
 11. XRF анализа метала.
 12. Обрада резултата мерења, интерпретација резултата.

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

60 поена