Thermo Scientific ICP-MS iCap Q (serija X2)

Induktivno kuplovana plazma - masena spektrometrija (ICP-MS) je najmoćnija tehnika za određivanje koncentracija elemenata u različitim uzorcima kao što su: voda, hrana, biološki materijal (urin, krv, serum), biljke itd. Glavna prednost ICP-MS tehnike se ogleda u mogućnostima da se određuju tragovi i ultratragovi elemenata (određivanje koncentracija u opsegu μg/L i ng/L). Postoji mogućnost određivanja mikroelemenata, teških metala, plemenitih metala, aktinoida, lantanoida i metaloida za relativno kratko vreme analize. Odlikuje se visokom tačnošću i preciznošću merenja. Uzorci moraju biti prethodno pripremljeni, profiltrirani kroz filter od 45 μm i u tečnom stanju.

[Slika br. 487]

Osobe za kontakt:

Igor Kodranov, stručni saradnik
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Laboratorija 538

dr Slađana Đurđić, asistent
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Laboratorija 537

dr Biljana Dojčinović, naučni savetnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
Laboratorija 538

e-mail: icp@chem.bg.ac.rs

Uputstva i formulari: