Gasni hromatograf - GC-FID-FPD Agilent 7890A

[Slika br. 800]

Opis konfiguracije:

Konfiguracija sa dva inleta i dva detektora: univerzalni plameno-jonizacioni (FID) i selektivni plameno-fotometrijski u modu za fosfor ili sumpor (FPD-P, FPD-S). Poseduje automsampler za tečne uzorke. Softver za snimanje i obradu podataka je ChemStation. Kvalitativana i kvantitativna analiza isparljivih supstanci u kompleksnim smešama, kao i analize isparljivih jedinjenja koja sadrže fosfor i/ili sumpor.

Podržane vrste analiza:

Analiziranje razblaženih rastvora kompleksnih smeša na plameno-jonizacionom i plameno-fotometrijskom detektoru u sumpornom ili fosfornom modu.

  • analize na neporarnim kapilarnim kolonama
  • analize na srednje polarnim
  • analize na polarnim kapilarnim kolonama (moguće snimanje vodeno-alkoholnih rastvora)
Kontakt osoba:

Profesor Vele Tešević
e-mail: vtesevic@chem.bg.ac.rs
telefon: +381 (0)11 2630-474

Zahtev za gasno-hromatografsku analizu na instrumentu Agilent GC 7890A FID i FPD   (PDF, 235 KB)