CD spektrofotometar JASCO J-815

Novi CD spektropolarimetar na Hemijskom Fakultetu u Beogradu nudi CD analizu proteina i nukleinskih kiselina, kao i analizu proteina u toku toplotne denaturacije. JASCO J-815 spektropolarimetar (slika) je izuzetno osetljiv hiro-optički spektrometar i opremljen je sa Peltijeovim elementom koji omogućava studije termalne denaturacije biomakromolekula. Omogućava širok spektar merenja u koje spadaju: cirkularni dihroizam, UV/VIS absorbanca, stopped-flow CD, blisku infracrvenu CD. Optički sistem uređaja je dizajniran da omogući visoku refleksiju, kao i odličnu optičku propusnost, što vodi povećanju osetljivosti i poboljšanju odnosa signal-šum.

[Slika br. 423]

Primena:
  • Sekundarna struktura makromolekula
  • Tercijarna struktura makromolekula
  • Uvijanje, razvijanje, kao i denaturacija proteina
  • DNK/RNK interakcije
  • Protein/ligand interakcije
Osobe za kontakt:

Tamara Vasović i Maja Mladenović
lab. 434
tel: (011) 333-666-3
e-mail: cdspectrometer@gmail.com

Karakteristike:
  • Raspon talasnih duzina: 163 – 900 nm.
  • Sposobnost korišćenja četiri kanala simultano: 2 interna plus 2 eksterna signala.
  • Sposobnost auto-optimizacije brzine skeniranja i intenziteta signala.
  • Minimalan gubitak svetla rasipanjem (bolje od 0.0003%), visoka reproducibilnost podataka u dalekoj UV oblasti.
Uputstva i formulari: