Doktorati

21. 6. 2024.
Milica (Jovica) Savić - izveštaj Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Milice (Jovica) Savić, master hemičara, pod naslovom:

Sinteza, karakterizacija i evaluacija biloške aktivnosti kompleksa prelaznih metala sa hidrazonima heteroaromatičnih ketona

Izveštaj Komisije biće dostupan javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.20. 6. 2024.
Gordana (Ljubinko) Stevanović - Izveštaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije kandidata Gordane (Ljubinko) Stevanović, master hemičara, pod naslovom:

Sinteza, karakterizacija i katalitička primena nanokompozitnih kobalt-ugljeničnosmektitnih katalizatora u reakciji oksidativne degradacije organskih azo boja

Izveštaj Komisije i doktorska disertacije biće dostupan javnosti 30 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.


19. 6. 2024.
Reyadh (Gomaha) El Gahwash - Prijava teme za izdradu doktroske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti prijavu teme za izradu doktorske disertacije kandidata Reyadh (Gomaha) El Gahwash, master hemičara, pod naslovom:

Production of fructose and aldonic acids by immobilized coupled enzymatic systems based on recombinant A2 mutant of glucose oxidase from Aspergillus niger and H5 mutant of cellobiose dehydrogenase from Phanerochaete chrysosporium

Proizvodnja fruktoze i aldonskih kiselina imobilizovanim kuplovanim enzimskim sistemima zasnovanim na rekombinantnom A2 mutantu glukoza oksidaze iz Aspergillus niger i H5 mutanta celobioza dehidrogenaze iz Phanerochaete chrysosporium 

Prijava teme sa prilozima biće dostupna javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.


14. 6. 2024.
Anđela (Miroljub) Stefanović - izveštaj Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Anđele (Miroljub) Stefanović, master hemičara, pod naslovom:

Ispitivanje fototermalnih svojstava i efekta zaštite od elektromagnetnog zračenja kompozita grafen-oksida sa nanočesticama zlata, srebra i platine dobijenih ozračivanjem gama zracima niskih doza

Izveštaj Komisije biće dostupan javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.


3. 6. 2024.
Mihajlo (Jova) Krunić - Izveštaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Mihajla (Jova) Krunića, master hemičara, pod naslovom:

Sinteza, in vitro i in silico ispitivanje novih heterocikličnih sistema kao potencijalnih terapeutskih inhibitora holinesteraza

Izveštaj komisije i doktorska disertacija biće dostupni javnosti 30 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.


27. 5. 2024.
Teodora (Slobodan) Vitomirov - Izveštaj o urađenoj doktorskoj disertaciji

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Teodore (Slobodan) Vitomirov, master hemičara, pod naslovom:

Sinteza i karakterizacija kompleksa bakra(II) sa 4-(dietilamino)salicilaldehidom i diiminskim ligandima

Izveštaj komisije i doktorska disertacija biće dostupni javnosti 30 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.