Doktorati

30. 1. 2023.
Nikolina (Radoslav) Nikolić - Prijava teme doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti prijavu teme za izradu doktorske disertacije kandidata Nikoline Nikolić, master hemičara, pod naslovom:

Dvoslojni zlato-poli(N-izopropilakrilamid)/poli(vinil alkohol) nanokompoziti kao fotoaktuatori za konverziju optičke u mehaničku energiju

Prijava teme sa prilozima biće dostupna javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.


30. 1. 2023.
Danijela (Stanimir) Kretić - Prijava teme doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti prijavu teme za izradu doktorske disertacije kandidata Danijele Kretić, master hemičara, pod naslovom:

Teorijsko proučavanje uticaja vodoničnog vezivanja na detonabilnost nitroaromatičnih eksploziva

Prijava teme sa prilozima biće dostupna javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.


30. 1. 2023.
Gordana (Ljubinko) Stevanović - Prijava teme doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti prijavu teme za izradu doktorske disertacije kandidata Gordane (Ljubiko) Stevanović, master hemičara, pod naslovom:

Sinteza, karakterizacija i katalitička primena nanokompozitnih kobalt-ugljeničnosmektitnih katalizatora u reakciji oksidativne degradacije organskih azo-boja

Prijava teme sa prilozima biće dostupna javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.


30. 1. 2023.
Isidora Protić Rosić - Prijava teme doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti prijavu teme za izradu doktorske disertacije kandidata Isidore Protić Rosić, master biohemičara, pod naslovom:

Ispitivanje imunoremodulatornog efekta himernog proteina Bet v 1-BanLec i njegovih mutanata na ćelijama urođene imunosti

Prijava teme sa prilozima biće dostupna javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.


30. 1. 2023.
Miloš (Saša) Kozić - Izveštaj komisije za ocenu naučne zasnovanosti doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Miloša (Saša) Kozića, master hemičara, pod naslovom:

Efekti nastave i učenja hemije u osnovnoj školi u kontekstu industrijskih proizvodnih procesa“

Izveštaj komisije biće dostupan javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.


23. 1. 2023.
Marko (Stefan) Stojičkov - Prijava teme za izradu doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti prijavu teme za izradu doktorske disertacije kandidata Marka Stojičkova, master hemičara, pod naslovom:

Sinteza i karakterizacija kompleksa Mn(II), Fe(III), Co(II), Cu(II) i Zn(II) sa hidrazonskim derivatima 2,6-diacetilpiridina i 2-acetiltiazola

Prijava teme sa prilozima biće dostupna javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.