Doktorati

29. 11. 2023.
Nemanja (Dušan) Mijin - Izveštaj komisije o oceni naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Nemanje (Dušan) Mijinog, master biohemičara, pod naslovom:

Uticaj jona Pb(II), Cd(II) i Pd(II) na konformacione prelaze ovalbumina

Izveštaj komisije biće dostupan javnosti 10 dana od objaviljvanja na sajtu Fakulteta.