Isidora (Ivan) Protić Rosić - Prijava teme doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti prijavu teme za izradu doktorske disertacije kandidata Isidore (Ivan) Protić Rosić, master biohemičara, pod naslovom:

Ispitivanje imunoremodulatornog efekta himernog proteina Bet v 1-BanLec i njegovih mutanata na ćelijama urođene imunosti

Prijava teme sa prilozima biće dostupna javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.