Nikolina (Radoslav) Nikolić - Prijava teme doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti prijavu teme za izradu doktorske disertacije kandidata Nikoline Nikolić, master hemičara, pod naslovom:

Dvoslojni zlato-poli(N-izopropilakrilamid)/poli(vinil alkohol) nanokompoziti kao fotoaktuatori za konverziju optičke u mehaničku energiju

Prijava teme sa prilozima biće dostupna javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.