Marko (Stefan) Stojičkov - Prijava teme za izradu doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti prijavu teme za izradu doktorske disertacije kandidata Marka Stojičkova, master hemičara, pod naslovom:

Sinteza i karakterizacija kompleksa Mn(II), Fe(III), Co(II), Cu(II) i Zn(II) sa hidrazonskim derivatima 2,6-diacetilpiridina i 2-acetiltiazola

Prijava teme sa prilozima biće dostupna javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.