Menično pokriće za studentske kredite

Poštovane koleginice i kolege,

Studenti koji su ostvarili pravo na kredit ili stipendiju za školsku 2022/23. godinu treba da otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit banke, koji je besplatan, a na koji će im novac biti uplaćivan. Za otvaranje računa potreban je overen indeks i važeća lična karta.

Studenti kojima je prvi put odobren kredit ostvaruju pravo na isti ukoliko obezbede menično pokriće. Potrebna su sledeća dokumenta:

  • izjava žiranta (Obrazac br. 6, koji možete preuzeti u okviru ovog obaveštenja), popunjena i overena prema uputstvu na poleđini obrasca;
  • kopija važeće lične karte žiranta ili očitani podaci ako je LK sa čipom;
  • menica na neograničen iznos (kupiti u banci, popuniti i potpisati prema uputstvu na poleđini obrasca br. 6).

VAŽNO: rukopis na prednjoj i zadnjoj strani menice NE SME da bude identičan, banka će odbiti ovako popunjenu menicu.

Dokumentacija za menično pokriće će biti prikupljana u periodu od 30.1. - 11.2.2023. godine u prostoriji Studentske službe.

Vaša Studentska služba