[Osnovi kristalografije]

Tamara R. Todorović

Osnovi kristalografije

Iz sadržaja:   Uvod / Jedinična ćelija, kristalni sistemi, rešetka i motivi / Oblik (morfologija) kristala i Braveove rešetke / Vizualizacija kristalnih struktura / Simetrija / Elementi simetrije sa translacionom komponentom / Simetrija u dve i tri dimenzije: ravne i prostorne grupe / Rendgenska strukturna analiza / Od kristala do strukturnog modela / Kristalografske baze podataka / Osnovi kristalohemije - pakovanja u kristalnim strukturama / Odabrani primeri kristalnih struktura

Beograd, 2022.
B5, 276 strana, meki povez
ISBN: 978-86-7220-113-0
Cena: 1500.00 din.

[Analiza makroelemenata i mikroelemenata u hrani]

Jelena J. Mutić

Analiza makroelemenata i mikroelemenata u hrani

Iz sadržaja:   Uvod / Elementi / Propisi i pravilnici / Analitičke metode za određivanje elemenata u uzorcima hrane / Gljive / Morski plodovi / Vino

Beograd, 2022.
B5, 119 strana, meki povez
ISBN: 978-86-7220-112-3
Cena: 800.00 din.

[Praktikum iz analiticke hemije 1]

Dušanka M. Milojković Opsenica, Jelena Đ. Trifković, Filip Lj. Andrić, Petar M. Ristivojević, Aleksandra M. Dramićanin

Praktikum iz analitičke hemije 1

Iz sadržaja:   Uvod / Tok kvalitativne hemijske analize / Reakcije katjona / Reakcije anjona / Reakcije u kapima / Hromatografija / Ekstrakcija / Izveštaji o izvršenim analizama

Beograd, 2022.
A4, 139 strana, meki povez
ISBN: 978-86-7220-111-6
Cena: 1500.00 din.

[Analiticka hemija - klasicne metode kvantitativne analize]

Rada M. Baošić

Analitička hemija - klasične metode kvantitativne analize

Iz sadržaja:   Uvod / Gravimetrija / Volumetrija / Kiselinsko-bazne metode / Taložne metode / Kompleksometrijske metode / Oksido-redukcione metode / Greške u kvantitativnoj hemijskoj analizi

Beograd, 2022.
B5, 254 strane, meki povez
ISBN: 978-86-7220-109-3
Cena: 1200.00 din.

[Biohemijske osnove biotehnologije zivotne sredine]

Vladimir P. Beškoski

Biohemijske osnove biotehnologije životne sredine

Iz sadržaja:   Biorazgradnja i biorazgradljivost / Bioremedijacija - faktori koji utiču na biodegradaciju naftnih ugljovodonika / Hemijska i biohemijska analiza bioremedijacionih procesa / Sveobuhvatne analize genoma, proteoma i metaboloma u praćenju i usmeravanju bioremedijacionih procesa / Izazov novih dugotrajnih zagađujućih supstanci na primeru perfluorovanih jedinjenja / Dodata vrednost mikrobne aktivnosti / Buduća istraživanja

Beograd, 2022.
B5, 145 strana, meki povez
ISBN: 978-86-7220-075-1
Cena: 650.00 din.

[Praktikum iz patobiohemije]

Milica M. Popović, Marija Đ. Gavrović Jankulović

Praktikum iz patobiohemije

Iz sadržaja:   Uzorkovanje biološkog materijala i preanalitičke varijable / Obrada rezultata i uspostavljanje referentnih vrednosti / Aminokiseline i proteini / Ugljeni hidrati / Lipidi / Elektroliti, minerali / Vitamini / Nukleinske kiseline / Neproteinska azotna jedinjenja (ispitivanje funkcije bubrega i analiza urina) / Anabolizam i katabolizam hema / Enzimi

Beograd, 2021.
A4, 92 strane, meki povez
ISBN: 978-86-7220-107-9
Cena: 900.00 din.

[Osnove biohemije]

Natalija Đ. Polović

Osnove biohemije

Iz sadržaja:   Uvod u biohemiju / Aminokiseline, peptidi i proteini / Nativna struktura proteina / Dinamičke funkcije proteina / Enzimi / Metabolizam i bioenergetika / Katabolizam glukoze / Aerobna produkcija NADH / Oksidativna fosforilacija / Ostali metabolički putevi ugljenih hidrata / Metabolizam masti / Metabolizam azotnih jedinjenja / Integracija i regulacija metaboličkih puteva / Nukleotidi i nukleinske kiseline / Čuvanje, prenos i ekspresija genetičke informacije

Beograd, 2021.
B5, 376 strana, meki povez
ISBN: 978-86-7220-106-2
Cena: 2300.00 din.

[Informator 2021]

Komisija za promociju HF

Informator 2021

Iz sadržaja:   Istorijat Hemijskog fakulteta / Studijski programi / Konkurs / Prijavljivanje kandidata / Programske jedinice za pripremu prijemnog ispita / Sistem bodovanja / Upis / Ko je ko na Hemijskom fakultetu / Primeri prijemnog ispita iz hemije

Beograd, 2021.
B5, 103 strane, meki povez
ISBN: 978-86-7220-105-5
Cena: 300.00 din.

[Osnovi bioneorganske hemije kroz probleme i resenja]

Milica R. Milenković

Osnovi bioneorganske hemije kroz probleme i rešenja

Iz sadržaja:   Uvod u bioneorgansku hemiju / Biološka uloga jona alkalnih metala / Biološka uloga jona zemnoalkalnih metala / Azot(II)-oksid i ugljenik(II)-oksid u biološkim sistemima / Metaloproteini koji sadrže cink / Mehanizmi unosa, transporta i skladištenja gvožđa u živim sistemima / Gvožđe-sumpor klasteri / Metaloproteini koji sadrže gvožđe / Metaloproteini koji sadrže bakar / Transfer elektrona u biološkim sistemima / Metaloproteini koji sadrže kobalt / Metaloproteini koji sadrže nikl / Metaloproteini koji sadrže mangan / Metaloproteini koji sadrže molibden / Kombinovana pitanja / Uvod u medicinsku i biomimetičku neorgansku hemiju

Beograd, 2021.
A4, 180 strana, meki povez
ISBN: 978-86-7220-104-8
Cena: 700.00 din.

[Osnove analitickog procesa]

Maja M. Natić

Osnove analitičkog procesa

Iz sadržaja:   Predmet proučavanja analitičke hemije / Procena analitičkih podataka / Kalibracija i standardizacija / Uzorak / Odabrane tehnike odvajanja / Razvoj standardne metode / Obezbeđenje kvaliteta u analitičkoj laboratoriji

Beograd, 2021.
CD izdanje, 242 strane, PDF
ISBN: 978-86-7220-077-5
Cena: 550.00 din.

[Hemija heterociklicnih jedinjenja II]

Igor M. Opsenica

Hemija heterocikličnih jedinjenja II

Iz sadržaja:   1,2-Azoli / 1,3-Azoli / Benzo-1,2-azoli i benzo-1,3-azoli / Dizaini / Heterociklična jedinjenja koja imaju više od dva heteroatoma / Prelazni metali u hemiji heterocikličnih jedinjenja

Beograd, 2021.
B5, 161 strane, meki povez
ISBN: 978-86-7220-076-8
Cena: 1500.00 din.

[Regulacija biohemijskih procesa]

Milan R. Nikolić, Duško Blagojević, Mihajlo B. Spasić

Regulacija biohemijskih procesa

Iz sadržaja:
Opšti principi, komponente i mehanizmi sistema za prenos signala u ćeliji:   Pricnipi homeostaze u živim sistemima / Osnovi hemijske komunikacije u živim sistemima / Hormoni: prvi glasnici u prenosu signala / Efektorni proteini u prenosu signala u ćeliji
Sistemi za prenos signala u ćeliji:   Prenos signala putem recentora pregnutih sa G proteinima / Prenos signala preko familije fosfoinozitida / Prenos signala preko katalitičkih receptora / Prenos signala preko jedarnih receptora / Prenos signala regulisan promenom količine jona
Integracija signalnih puteva u ćeliji:   Prenos signala preko gasotransmitera / Integracija signalnih puteva: molekulske osnove vida

Beograd, 2021.
CD izdanje, 255 strana, PDF
ISBN: 978-86-7220-074-4
Cena: 400.00 din.

[Zbirka zadataka iz klasicnih metoda kvantitativne hemijske analize sa resenjima]

Rada M. Baošić, Aleksandar Đ. Lolić, Aleksandra M. Dramićanin

Zbirka zadataka iz klasičnih metoda kvantitativne hemijske analize sa rešenjima

Iz sadržaja:   Gravimetrija / Volumetrija [Kiselinsko-bazne metode / Taložne metode / Kompleksometrijske metode / Oksidoredukcione metode] / Kombinovani zadaci / Procena (evaluacija) i prikazivanje rezultata hemijske analize

Beograd, 2021.
B5, 124 strane, meki povez
ISBN: 978-86-7220-073-7
Cena: 700.00 din.

[Odredjivanje strukture molekula spektroskopskim metodama - Zbirka spektara]

Ljubodrag V. Vujisić, Gordana B. Krstić, Ivana V. Sofrenić, Boban D. Anđelković, Vele V. Tešević

Određivanje strukture molekula spektroskopskim metodama - Zbirka spektara

Iz sadržaja:   Eksperimentalni uslovi i načini snimanja spektara / Ultraljubičasta i vidljiva spektroskopija - UV/Vis / Infracrvena spektroskopija - IR / Nuklearno-magnetna rezonantna spektroskopija - NMR / Masena spektrometrija - MS / Kombinovani primeri IR, NMR i masenih spektara

Beograd, 2020.
A4, 278 strana, meki povez
ISBN: 978-86-7220-102-4
Cena: 1000.00 din.

[Praktikum iz racunarske hemije]

Dušan Ž. Veljković

Praktikum iz računarske hemije

Iz sadržaja:   Osnovni pojmovi računarske hemije / Molekulska mehanika / Konformaciona analiza / Kvantno-hemijske metode / Post Hartri-Fok metode / Teorija funkcionala gustine (DFT teorija) / Vibracioni spektri i termohemija / Molekulske orbitale / Mape elektrostatičkog potencijala / Primena Ab initio metoda za rešavanje problema u hemiji / Hemijska informatika

Beograd, 2020.
A4, 126 strana, meki povez
ISBN: 978-86-7220-092-8
Cena: 700.00 din.

[Radni listovi iz organske hemije]

Deana B. Andrić, Goran M. Roglić

Radni listovi iz organske hemije

Iz sadržaja:   Rad u organskoj laboratoriji / Bezbednosna pravila rada u laboratoriji / Postupci u slučaju incidenta u organskoj laboratoriji / Tehnike rada u laboratoriji iz organske hemije / Vežbe

Beograd, 2020.
A4, 78 strana, meki povez
ISBN: 978-86-7220-040-9
Cena: 450.00 din.

[Praktikum iz opste hemije]

Maja A. Gruden-Pavlović, Sanja R. Grgurić Šipka, Sonja M. Grubišić, Svetozar R. Niketić

Praktikum iz opšte hemije

Iz sadržaja:   Požari i vrste vatre / Hemikalije / Pravila za bezbedan rad u laboratoriji / Laboratorijski dnevnik / Laboratorijsko posuđe i pribor / Osnovne hemijske operacije i metode odvajanja / Osobine gasova / Rastvori / Kondenzovano stanje / Hemijska kinetika / Hemijska ravnoteža / Ravoteže u rastvorima elektrolita / Reakcije u vodenim rastovima: jonske reakcije / Ravnoteže u vodenim rastvorima soli / Reakcije transfera elektrona

Beograd, 2020.
B5, 214 strana, meki povez
ISBN: 978-86-7220-007-2
Cena: 900.00 din.

[Proteinski inzenjering]

Radivoje M. Prodanović

Proteinski inženjering

Iz sadržaja:   Uvod / Evolucija proteina / In vitro evolucija / Ekspresioni sistemi / Kreiranje biblioteke gena / Visoko efikasne metode pretraživanja biblioteka gena / Bioinformatičke metode u proteinskom inženjeringu / Zaključak

Beograd, 2019.
B5, 129 strana, meki povez
ISBN: 978-86-7220-098-0
Cena: 1500.00 din.

[Spinska stanja u kompleksima prelaznih metala]

Maja A. Gruden-Pavlović

Spinska stanja u kompleksima prelaznih metala

Iz sadržaja:   Uvod / Eksperimentalne tehnike za određivanje spinskih stanja u kompleksima prelaznih metala / Teorijske metode za određivanje spinskih stanja u kompleksima prelaznih metala / Validacione studije / Uloga spinskih stanja u proučavanju mehanizama katalitičkih reakcija

Beograd, 2019.
B5, 106 strana, meki povez
ISBN: 978-86-7220-097-3
Cena: 1100.00 din.

[Praktikum sa zbirkom zadataka iz instrumentalne analiticke hemije - Opticke i elektroanaliticke metode]

Tatjana Ž. Verbić, Miloš P. Pešić, Nikola Obradović, Ilija N. Cvijetić

Praktikum sa zbirkom zadataka iz instrumentalne analitičke hemije - Optičke i elektroanalitičke metode

Iz sadržaja:   Uvod / Obrada rezultata merenja / Rečnik osnovnih statističkih pojmova / Optičke metode instrumentalne analize (UV/Vis spektrofotometrija; Atomska apsorpciona spektrofotometrija; Plamena fotometrija i spektroskopija sa indukovano spregnutom plazmom; Spektrofluorimetrija; Nespektrometrijske metode - refraktometrija i polarimetrija; Zadaci; Rešenja zadataka) / Elektroanalitičke metode instrumentalne analize (Potenciometrija; Elektroliza; Voltametrija; Zadaci; Rešenja zadataka)

Beograd, 2018.
B5, 403 strane, meki
ISBN: 978-86-7220-095-9
Cena: 1500.00 din.

[Klasicne metode kvantitativne hemijske analize]

Rada M. Baošić, Aleksandar Đ. Lolić, Jelena J. Mutić, Nikola R. Stevanović

Klasične metode kvantitativne hemijske analize

Iz sadržaja:   Analitička vaga i posuđe / Volumetrija / Kiselinsko-bazne metode / Taložne metode / Kompleksometrijske metode / Metode oksidoredukcije

Beograd, 2018.
B5, 109 strana, meki povez
ISBN: 978-86-7220-094-2
Cena: 600.00 din.

[Praktikum iz neorganske hemije u redakciji prof. dr Sofije Sovilj<br>]

Tamara R. Todorović, Vesna B. Medaković

Praktikum iz neorganske hemije u redakciji prof. dr Sofije Sovilj

Iz sadržaja:   Bezbednost u laboratoriji / Test / Laboratorijske vežbe (Hlor, brom i jod; Kiseonik; Sumpor; Azot i fosfor; Silicijum, kalaj i olovo; Bor i aluminijum; Vodonik, alkalni i zemnoalkalni metali; Hrom i mangan; Gvožđe, kobalt i nikal; Bakar, cink, srebro, kadmijum i živa; Kompleksna jedinjenja) / Metode karakterizacije neorganskih supstanci / Izračunavanje teorijskog i praktičnog prinosa / Preparati / Zadaci sa računskih kolokvijuma / Rešenja zadataka / Rešenja testa

Beograd, 2018.
B5, 279 strana, meki povez
ISBN: 978-86-7220-051-5
Cena: 1100.00 din.