План јавних набавки за 2019. годину   (PDF, 878 KB) – измењен 18. 2. 2019.

Отворени поступак

Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (лабораторијско стакло и потрошни материјал)
Отворени поступак број 24/19


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (хемикалије)
Отворени поступак број 23/19


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (лабораторијско стакло и потрошни материјал)
Отворени поступак број 15/19


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (хемикалије)
Отворени поступак број 14/19


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (лабораторијско стакло и потрошни материјал)
Отворени поступак број 12/19


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (хемикалије)
Отворени поступак број 11/19


Конкурс за набавку добара - електричне енергије
за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем, за простор на адреси Студентски Трг 12-16
Отворени поступак број 27/18

Мале набавке

Конкурс за набавку услуга - поправка масеног спектрометра
Јавна набавка мале вредности број 31/19


Конкурс за набавку услуга - поправке спектрометра
Јавна набавка мале вредности број 30/19


Конкурс за набавку добара - набавка и уградња резервних делова за хибридни масени спектрометар LTQ Obritrap XL са Acella UHPLC и easy-nanoLC II системима
Јавна набавка мале вредности број 29/19


Конкурс за набавку добара - компресор за НМР спектрометар 400 MHz
Јавна набавка мале вредности број 28/19


Конкурс за набавку добара - рачунарска опрема
Јавна набавка мале вредности број 26/19


Конкурс за набавку добара - лабораторијска опрема за образовање и науку
Јавна набавка мале вредности број 25/19


Конкурс за набавку услуга - израда публикација
Јавна набавка мале вредности број 17/19


Конкурс за набавку добара - рачунарска опрема
Јавна набавка мале вредности број 16/19


Конкурс за набавку добара - лабораторијска опрема за образовање и науку
Јавна набавка мале вредности број 13/19


Конкурс за набавку добара - материјал за браварију
Јавна набавка мале вредности број 9/19


Конкурс за набавку добара - материјал за текуће поправке и одржавање водоводних и грејних инсталација
Јавна набавка мале вредности број 8/19


Конкурс за набавку добара - канцеларијски материјал
Јавна набавка мале вредности број 7/19


Конкурс за набавку добара - материјал за одржавање хигијене
Јавна набавка мале вредности број 6/19


Конкурс за набавку добара - електроматеријал за текуће поправке и одржавање зграде
Јавна набавка мале вредности број 5/19


Конкурс за набавку добара - материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде
Јавна набавка мале вредности број 4/19


Конкурс за набавку добара - материјал за столарију
Јавна набавка мале вредности број 3/19


Конкурс за набавку добара - гасови за науку и образовање
Јавна набавка мале вредности број 2/19


Конкурс за набавку услуга - поправка масеног спектрометра (LTQ Orbitrap XL)
Јавна набавка мале вредности број 1/19