Студијски [1Б2] програм основних академских студија "Биохемија" има 240 ЕСПБ бодова и садржи обавезне и изборне (45 ЕСПБ) предмете из области математике, физике, хемије, биологије, биохемије, молекуларне биологије, молекулске генетике и биотехнологије, као и завршни рад. На студијском програму се изучавају основне хемијске и биолошке дисциплине потребне за разумевање биохемијских процеса у природи. Од хемијских дисциплина заступљени су курсеви Неорганске, Аналитичке, Физичке и Органске хемије, а од биолошких Биологија ћелије, Физиологија, Основи молекуларне биологије и Молекулска генетика. Обавезни биохемијски предмети обухватају основне биохемијске дисциплине, као и упознавање и рад са основним биохемијским експерименталним методама. Ови садржаји се изучавају у оквиру следећих предмета: Биохемија протеина и нуклеинских киселина, Ензимологија, Хемија природних производа (липиди, угљени хидрати, алкалоиди, антибиотици и друго), Биохемија метаболизма, Регулација биохемијских процеса, Молекулске основе патолошких стања, Имунологија и Експериментална биохемија. У оквиру предмета Основи молекуларне биологије и Молекулска генетика обрађују се савремена знања о организацији, експресији, регулацији и еволуцији гена. У оквиру предмета Микробиолошка хемија са микробиологијом и Основи биотехнологије студенти се упознају са применом биохемије у технологији. У оквиру изборних предмета током све четири године студија студенти могу да изаберу широк спектар предмета из области фундаменталних и примењених дисциплина из биохемије, хемије, биологије, али и из других области (нпр. математика, екологија, психологија). Своје биохемијско образовање студенти заокружују израдом самосталног, експерименталног, истраживачког завршног рада из области фундаменталних и примењених биохемијских дисциплина.

Студијски програм обухвата теоријско изучавање комплексних процеса у живој природи и експерименталног рада у лабораторијама. У циљу свеобухватног разумевања биохемије, методе извођења наставе обухватају предавања, која се одвијају уз помоћ мултимедијалних наставних техника, рад наставника и асистената са малим групама студената (теоријске вежбе, израда проблемских задатака, семинари) и лабораторијске вежбе. Експериментални рад у лабораторији је предвиђен у оквиру свих хемијских, биохемијских и биолошких предмета. За упознавање са савременим аналитичким, структурним и биохемијским методама предвиђени су посебни (обавезни) предмети. Поред тога, заинтересовани студенти могу да упознају специфичне методе које се примењују у биохемијској и биомедицинској пракси, као и презентовање резултата истраживачког рада у оквиру изборних предмета као што су Токсиколошка биохемија, Методе у клиничкој хемији и Биоаналитичка хемија. У оквиру већине предмета предвиђено је коришћење рачунара за претраживање база података (PubMed, Uniprot, ExPasy, PDB, укључујући и претраживање научне литературе) и обраду експерименталних података. У оквиру одговарајућих биохемијских предмета предвиђено је да се студенти упознају са основама биоинформатике.

Услови за упис

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма

Примарни циљ студијског програма је да омогући студентима стицање дипломе првог степена у звању дипломирани биохемичар кoja ће бити препозната / призната од стране свих европских и светских институција и која ће омогућити студентима да нађу одговарајуће запослење или да аутоматски наставе даље школовање (уколико имају одговарајуће оцене) у оквиру мастер програма из биохемије или сродних дисциплина на домаћим или на неком од европских универзитета.

Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Биохемија кандидат стиче звање "дипломирани биохемичар".

Студенти ће стећи потребна предзнања из хемијских и биолошких дисциплина, имаће широко познавање фундаменталне биохемије као и основна знања из специфичних биохемијских фундаменталних и примењених дисциплина. Стећи ће знање о раду на најсавременијим инструмената који се користе у биохемијским лабораторијама и биће у потпуности упознати са основним биохемијским техникама и методама.

Студенти ће бити у стању да реше техничке проблеме у лабораторији, као и да примене рачунарске методе у анализи података. Биће у стању да се баве истраживањем под руководством ментора у области биохемије и сродних дисциплина.

Студенти ће бити у стању да јасно излажу усмено и писмено основне биохемијске концепте и резултате свога рада, како колегама, тако и лаицима. Биће оспособљени за тимски рад.

Студенти треба да овладају на нивоу основних студија садржајима из хемије (органске, неорганске, физичке и аналитичке), биологије (биологија ћелије, молекуларна биологија, молекулска генетика, физиологија) и биохемије. Језгро биохемијских садржаја овог студијског програма укључује структуру и функцију макромолекула (протеина и ензима, нуклеинских киселина, липида, угљених хидрата), метаболичке путеве и путеве преноса сигнала, као и основна знања из специфичних биохемијских дисциплина (имунохемија, молекулски основи патолошки стања, биотехнологија).

Студенти ће бити у стању да изводе стандардне биохемијске лабораторијске процедуре и да користе основне лабораторијске инструменте. Поседоваће основна знања из биоинформатике и биће у стању да се користе рачунаром у обради експерименталних података, претраживању база података и друго. Студенти ће бити у стању да безбедно раде са биолошким материјалом и разним хемикалијама примењујући одговарајуће мере заштите. Биће у стању да ураде део истраживања, опишу своје резултате у облику завршног рада и одбране га усмено. Студенти ће бити оспособљени за даљи професионални развој што укључује и самосталност у раду.

Приступ даљим студијама

Ималац дипломе има право да упише мастер академске студије у обиму од 60 ЕСПБ.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили студијски програм "Биохемија":

  • Овладали су основним садржајима из хемије (опште, неорганске, органске, аналитичке и примењене хемије).
  • Овладали су основним садржајима из биологије (биологија ћелије, молекуларна биологија, микробиологија, физиологија).
  • Имају широка знања из фундаменталне биохемије, укључујући структуру и функцију макромолекула (протеина и ензима, нуклеинских киселина, липида, угљених хидрата), метаболичке путеве и путеве трансдукције сигнала, као и основна знања из специфичних биохемијских дисциплина (имунохемија, патобиохемија, биотехнологија).
  • У стању су да примењују стандардне биохемијске технике и методе и да користе основне лабораторијске инструменте.
  • Поседују основна знања из биоинформатике и у стању су да се користе рачунаром у обради експерименталних података, претраживању база података и друго.
  • У стању су да безбедно раде са биолошким материјалом и разним хемикалијама примењујући одговарајуће мере заштите.
  • Квалификовани су за учешће у фундаментално-истраживачким и развојним пројектима и задацима у области биохемије и сродних дисциплина, самостално или у тиму састављеном од стручњака различитих профила.
  • Имају професионалну и етичку одговорност.
  • Могу да унапређују своје знање и прате развој технологије и струке целог живота.
Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00474/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I   година 1 2
Математика 001A2 8
4+4+0
 
Основи физике 019B2 2
2+0+0
 
Биологија ћелије 061B2 7
5+0+2
 
Општа хемија 101K2 8
5+2+0
 
Практикум из опште хемије 101M2 4
0+0+4
 
Енглески језик 031A2 3  
3+0+0
Неорганска хемија 102B2 3  
3+0+0
Практикум из неорганске хемије 102D2 3  
0+0+3
Органска хемија 1 201B2 11  
4+3+4
Аналитичка хемија 1 301B2 6  
2+1+4
Изборни предмет 1 E11B2 5  
  60  
II   година 1 2
Физичка хемија 029B2 7
4+0+3
 
Органска хемија 2 202B2 10
5+1+4
 
Биохемија протеина и нуклеинских киселина 401B2 12
4+1+6
 
Основи молекуларне биологије 062B2 6  
3+0+3
Аналитичка хемија 2 302B2 8  
2+1+5
Хемија природних производа 411B2 12  
4+0+7
Изборни предмет 2 E12B2 5  
  60  
III   година 1 2
Молекулска генетика 064B2 6
3+0+2
 
Структурне инструменталне методе 221B2 6
4+3+0
 
Биохемија метаболизма 402B2 5
3+0+2
 
Експериментална биохемија 404B2 10
3+0+7
 
Физиологија 063B2 6  
4+0+2
Микробиолошкa хемија са микробиологијом 412B2 7  
3+0+4
Ензимологија 431B2 7  
3+1+3
Изборни предмет 3 E13B2 8  
Изборни предмет 4 E14B2 5  
  60  
IV   година 1 2
Регулација биохемијских процеса 403B2 4
2+1+1
 
Основи биотехнологије 413B2 8
3+0+5
 
Имунологија 421B2 7
3+0+4
 
Изборни предмет 5 E15B2 6
 
Стручна пракса P11B2 3
(0+6)
 
Молекулске основе патолошких стања 422B2 8  
4+0+4
Изборни предмет 6 E16B2 7  
Изборни предмет 7 E17B2 8  
Израда завршног рада R11B2 8  
(0+9)
Завршни рад Z10B2 1  
(0+1)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет 5
Изборни предмет 6
Изборни предмет 7

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.