УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

расписује

КОНКУРС

за упис студената на докторске академске студије школске 2023/24. године
по програмима акредитованим у циклусу 2019-2020, сагласно Болоњској декларацији

- - -   Трећи уписни рок   - - -

[Vazno]

Коначна ранг-листа   (по првој жељи)

[Info]

Општи услови конкурса   –   Универзитет у Београду (PDF, 2.1 MB)

Конкурс за упис на докторске студије на ХФ   (PDF, 826 KB)

План активности   (PDF, 45 KB)

Изјава за кандидате који су претходни степен студија завршили пре 2022/23. године   (PDF, 45 KB)


После првог конкурсног рока, на Хемијском факултету су остала укупно 27 расположива места:

 1. Хемија - 18 студента (5 на терет буџета и 13 самофинансирајућих)
 2. Биохемија - 9 студената (сви за самофинансирање)

Студије на Хемијском факултету су акредитоване од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.

Докторске академске студије трају три године, а њиховим завршетком стиче се 180 ЕСПБ.

Цена годишње школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 204.000,00 РСД. Цена годишње школарине за стране држављане (са изузетком Републике Српске) је 9.000,00 EUR.

Кандидат страни држављанин (са изузетком Републике Српске) приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе. Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да поднесе доказе: да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује и да влада српским или енглеским језиком.

Услови за упис

Докторске академске студије на Хемијском факултету Универзитета у Београду могу да упишу кандидати који испуњавају све услове из једне од следећих тачака:

 1. завршене основне (bachelor with honours / bachelor) и мастер (master of science), односно интегрисане академске студије у укупном обиму од 300 ЕСПБ, најмање 90 ЕСПБ у предметима из области хемијских и биохемијских наука и укупна просечна оцена најмање 8,00;
 2. завршене основне (bachelor with honours / bachelor) и мастер (master of science), односно интегрисане академске студије у укупном обиму од 300 ЕСПБ, најмање 90 ЕСПБ у предметима из области хемијских и биохемијских наука, укупна просечна оцена мања од 8,00 и најмање један научни рад из области хемијских или биохемијских наука објављен у међународном часопису са SCI листе;
 3. завршене основне студије по законима који су важили до 2005. године - са дипломом без уписаних ЕСПБ (стечено звање еквивалентно звању мастер), најмање једна четвртина од укупно положених предмета из области хемијских и биохемијских наука, просечна оцена најмање 8,00;
 4. завршене основне студије по законима који су важили до 2005. године - са дипломом без уписаних ЕСПБ (стечено звање еквивалентно звању мастер), најмање једна четвртина од укупно положених предмета из области хемијских и биохемијских наука, просечна оцена на основним студијама мања од 8,00, и најмање један научни рад из области хемијских или биохемијских наука објављен у међународном часопису са SCI листе.

Ближи услови уписа су дефинисани Правилником о докторским академским студијама Хемијског факултета.

Важно

На конкурс се могу пријавити лица која су претходне студије завршила најкасније 14. октобра 2023. године.

План активности

 • Пријављивање кандидата:
  17. новембра 2023. године од 10 до 14 часова
  у Студентској служби Хемијског факултета.
 • Објављивање прелиминарне ранг листе:
  20. новембра 2023. године до 15 часова.
 • Жалбе Комисији за ДАС на прелиминарну ранг листу:
  21. новембра 2023. године од 11 до 14 часова.
 • Доношење решења Комисије за ДАС по жалбама:
  22. новембра 2023. године до 14 часова.
 • Жалбе Декану Факултета на прелиминарну ранг листу:
  23. новембра 2023. године од 10 до 13 часова.
 • Доношење решења Декана по жалбама:
 • 24. новембра 2023. године до 13 часова.
 • Објављивање коначне ранг листе:
  24. новембра 2023. године у 15 часова.
 • Упис кандидата:
  27. новембра 2023. године од 10 до 14 часова
  у Студентској служби Хемијског факултета.

Рангирање

 • Успех на претходним студијама носи до 60 поена. Израчунава се из просечних оцена на претходно завршеним студијама пондерисаних бројем ЕСПБ које те студије носе.
 • Ефикасност (дужина) студирања носи до 15 поена. Кандидат који је завршио претходне студије у предвиђеном року добија максималан број поена; за сваку годину студирања преко предвиђеног рока добија се линеарно мањи број поена. Кандидат који је претходне студије завршио за двостурко дуже време него што је предвиђено, добија 0 (нулa) поена.
 • Усклађеност претходно завршених студија носи до 25 поена. Рачуна се као однос броја ЕСПБ које је кандидат стекао током претходно завршених студија на предметима из области хемијских, односно биохемијских наука спрам броја ЕСПБ који из ових предмета стичу свршени студенти основних и мастер академских студија на Хемијском факултету.

Бодовање и рангирање ближе је описано у Правилнику о докторским академским студијама.

Документа потребна за пријаву на Конкурс:

 1. попуњена пријава (може се преузети овде или се узима у Студентској служби Хемијског факултета) која обавезно треба да садржи потпис ментора;
 2. оверен препис дипломе претходно завршених студија (за кандидате који нису завршили Хемијски факултет Универзитета у Београду);
 3. уверење о положеним испитима на претходно завршеним студијама, са бројем ЕСПБ код сваког испита;
 4. за кандидате који су претходне студије завршили ван Републике Србије (са изузетком Републике Српске) - решење Универзитета у Београду о извршеном признавању високошколске исправе ради наставка школовања (додатне информације су доступне овде);
  Напомена: Кандидати који су претходни ниво студија завршили у иностранству (са изузетком Републике Српске), морају поступак признавања високошколске исправе за потребе наставка образовања започети најкасније седам дана пре истека рока који Факултет одреди за пријаву на конкурс. Приликом уписа ови кандидати подносе решење ректора о признавању иностране високошколске исправе. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.
 5. потврда о уплати за конкурс 5.000,00 динара на жиро-рачун Хемијског факултета (прималац: Хемијски факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 12-16, Београд; жиро рачун број: 840-1817666-82, позив на број 750);
 6. искључиво кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2022/23. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису раније били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Документа потребна за упис:

 1. оригинали диплома и додатака диплома на увид;
 2. две исте фотографије (4,5 x 3,5 цм, једна се лепи на индекс, а друга на пријавни лист који се добија приликом уписа);
 3. за држављане Републике Србије: ВАЖЕЋА ЛИЧНА КАРТА;
  за иностране држављане: ВАЖЕЋИ ПАСОШ;
 4. извод из матичне књиге рођених (препоручује се за држављане Републике Србије);
 5. листа предмета које ће студент похађати, потписана од стране ментора
  формулари по студијским програмима:   хемија,   биохемија   (PDF, по cca. 40 KB);
 6. индекс, правилно попуњен (купује се на Факултету);
 7. трошкови уписа (индекс, такса за Универзитет у Београду, обавезно осигурање) износе укупно 1150,00 динара. Овај износ се уплаћује на жиро-рачун Факултета 840-1817666-82 са позивом на број 111 и сврхом уплате "Трошкови уписа". Доказ о уплати приложити уз остала документа;
 8. за самофинансирајуће студенте: доказ о уплати школарине.

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Кандидати, државаљани Републике Српске, у сагласности са Споразумом о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ("Сл. Гласник РС" бр. 79/2005), могу да студирају на докторским академским студијама под истим условима као држављани Републике Србије у статусу буџетских студената, под условом да на коначној ранг листи то право остваре.

Према одлуци Савета Хемијског факултета од 22. јуна 2023. године, студенти припадници српске националне мањине, држављани суседних земаља, плаћају умањену школарину у износу од 204.000,00 динара. Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора. Ови кандидати поред прописане документације предају и Изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине.