HemNet Home -- O HemNet-u

Vaša IP adresa

O HemNet-u

HemNet je zajednička mreža računara Hemijskog fakulteta i Centra za hemiju IHTM-a, locirana u zgradi fakulteta. Osnovni cilj HemNet-a jeste obezbeđivanje pristupa Internetu istraživačima i predavačima organizacija - osnivača. Osnivački ugovor je potpisan 1995. godine, a HemNet je počeo da funkcioniše sledeće, 1996. godine. Danas HemNet povezuje oko 100 računara i ima preko 200 korisničkih naloga.

Oprema i instalacije

Velikom donacijom od strane nemačkog Saveznog ministarstva za prosvetu i nauku (Bundesministerium für Bildung und Forschung) 2002. godine su kompletno promenjene stare instalacije HemNet-a i drugih računarskih mreža u zgradi fakulteta. Centar sadašnje mreže predstavlja Cisco Catalyst 3550 Layer 3 switch, od koga su razvedene veze do većeg broja Cisco 2950 Layer 2 switch-eva po zgradi. Svi kablovi između ovih switch-eva, kao i prema RCUB-u su optički. Prema korisničkim računarima su razvučeni UTP kablovi, i komunikacija ide brzinom od 100 Mbit/s. Pošto HemNet ima veći broj priključenih računara nego što ima na raspolaganju priključaka na Cisco Layer 2 switch-evima, instalirano je nekoliko dodatnih switch-eva marki Planet i Allied Telesyn. Za održavanje i podešavanje Cisco switch-eva zaduženo je osoblje RCUB-a.

Glavni server HemNet-a jeste helix.chem.bg.ac.rs, IP broj 147.91.70.1 (AMD Athlon XP 1800, Asus matična ploča, 40 GB HDD). Pokreće ga operativni sistem Slackware GNU/Linux. Na njemu rade serverski programi (daemon-i) za e-mail (Exim kao MTA, i Qpopper kao POP3 daemon), Web (LiteSpeed Web server), kao i obavezni SSH deamon (OpenSSH). Helix je i glavni DNS za domen "chem.bg.ac.rs", odnosno IP adrese u opsegu 147.91.70.* i 147.91.69.0-127 (rezervni DNS je ns.rcub.bg.ac.rs, 147.91.1.5).

Kompletan protok e-mail-a preko helix-a se proverava anti-virusnim programom ClamAV i preko SBL i XBL lista.

Dial-in pristup je realizovan preko računara modemsrv.chem.bg.ac.rs, IP broj 147.91.70.5. HemNet trenutno ima na raspolaganju dve telefonske linije koje rade stalno: 3288512 i 3288515, kao i jednu koja je dostupna radnim danima od 17:00 uveče do 7:30h ujutro i vikendom preko celog dana: 635627.

Veza calog HemNet-a sa spoljnim Internetom ide preko preko posebnog firewall-a, router.chem.bg.ac.rs, IP broj 147.91.70.77. Njega treba koristiti kao gateway za izlaz napolje. Postojanje ovog računara omogućava dodatnu bezbednost na našoj mreži: prolaz je otvoren samo za određeni broj neophodnih servisa (WWW, FTP, telnet, SSH, DNS, SciFinder...), tako da su korisnički računari osigurani od "provaljivanja" na otvorene portove.

Serveri HemNet-a, kao i centralni Cisco switch se nalaze u sobi 337, u prizemlju zgrade, kod glavnog ulaza.

Osoblje HemNet-a

Za rad HemNet-a je zadužen Odbor za mrežu, koji se satoji od supervizora, sistem administratora, tehničara i urednika Web-sadržaja.

  • supervizor je:
    doc. dr Miloš Milčić (mmilcic AT chem.bg.ac.rs)
  • administratori su:
    Srdjan Pokorni (spok AT chem.bg.ac.rs) - GPG ključ (2331 F6DF EAA1 93DF 8AFF   E71E 0FDD B764 8092 0C4D)
    Marko Vujković (nemo AT chem.bg.ac.rs)
  • mesto urednika za Web je trenutno prazno. Takođe, HemNet-u je potrebna pomoć za organizovanje dežurstava u studentskoj računarskoj učionici. Možda biste baš Vi hteli da se prihvatite ovog posla koji ne donosi ni slavu ni bogatstvo - ali zato imate priliku da puno naučite o računarima, operativnim sistemima i umrežavanju?

Administratori HemNet-a organizuju redovno dežursvo u sobi 337 (prizemlje, kod glavnog ulaza u zgradu) svakog radnog dana od 10 do 14 časova. U ovo vreme možete kontaktirati dežurnog administratora na telefon 639 (lokal). Van ovog vremena, pišite na gore navedene e-mail adrese.

Šta Vam HemNet pruža

Otvaranjem naloga na HemNet-u dobijate tzv. "shell account" na helix-u i ostalim serverima. Ova vrsta naloga Vam omogućava da se sa bilo kog mesta u svetu gde postoji veza ka Internetu povežete na naše servere putem SSH protokola i interaktivno radite na njima. FTP i SFTP servisi Vam omogućavaju da prenosite svoje podatke i programe sa naših servera na druge računare i obrnuto.

Nalog na HemNet-u Vam omogućava da Internetu pristupite i od kuće, putem modema i telefonske linije - tzv. "dial-in" servis. Najzad, otvaranjem naloga dobijate i svoje "sanduče" za elektronsku poštu: u prilici ste da šaljete pisma bilo kome na Internetu, kao i da primate poštu od drugih. Pisanje i slanje pošte možete da obavite bilo sa drugih računara putem protokola SMTP i POP3, ili upotrebom Web-mail interfejsa, bilo direktno na helix-u koristeći program "pine" i druge slične programe.

Na sledećim stranama nalaze se dodatna uputstva kako da podesite i pokrenete ove servise. Detaljnija uputstva potražite u dokumentaciji koja dolazi uz operativni sistem i programe koje upotrebljavate.

Osim ovde pobrojanih osnovnih servisa Interneta koji Vam stoje na raspolaganju, povezivanjem računara na HemNet biće Vam omogućeno da koristite SciFinder - on-line pretraživanje Chemical Abstracts-a. Rad ovog servisa omogućila je Vlada Republike Srbije finansirajući kupovinu prava pristupa serverima Chemical Abstracts Service-a. Molimo korisnike da pažljivo prouče pravila upotrebe SciFinder-a i licencu, jer bilo kakva zloupotreba ovog servisa može lišiti celu domaću Akademsku mrežu ovog vrednog resursa!

Priključivanje na HemNet daje mogućnost za deljenje direktorijuma i štampača pod MS Windows operativnim sistemima ("Network Neighbourhood"). Da bi ovo funkcionisalo, podesite na svom računaru da ime radne grupe bude "HEMNET".

Najzad, na ovoj stranici ukratno iznosimo preporuke kako da svoj lični računar i rad na HemNet-u učinite sigurnim od neovlašćenog upada i zloupotreba.

Ukoliko imate studentski nalog na HemNet-u, pogledajte ovu stranu.

Kako se povezati na HemNet

Povezivanje računara

Pravo na povezivanje računara na HemNet imaju svi zaposleni na Hemijskom fakultetu ili u Centru za hemiju IHTM-a. Postupak priključivanja na mrežu počinjete tako što preuzmete ovaj formular (PDF, 33 KB), odštampate ga i popunite. Popunjen formular dostavite ili dežurnom administratoru u sobi 337, ili ostavite u Sekretarijatu Hemijskog fakulteta (soba 335, prizemlje, kod glavnog ulaza u zgradu).

U rubriku "Odgovorno lice" upišite svoje puno ime i prezime (sa akademskom titulom) i status (redovni/vanredni profesor, asistent, tehničar...). Pod stavkom "Ime računara" upišite ime pod kojim želite da se Vaš računar vodi na mreži. Ovo ime može da sadrži slova, brojeve i povlaku ("-"); preporučljivo je da bude isto kao ime koje ste računaru dali prilikom instalacije operativnog sistema. U rubriku "Tip računara i OS" upišite vrstu svog kompjutera (Pentium, P2, P3, P4, AMD Athlon, SGI Indigo...) i koji operativni sistem koristite (MS Windows 95/95OSR2/98/ME/NT 4.0/2000/XP, Slackware/RedHat/SuSE/Debian/Mandrake... GNU/Linux, OpenBSD/FreeBSD...). Najzad, u rubriku "Lokacija i broj priključka" upišite broj sobe/kabineta/laboratorije u kojoj se računar nalazi, i prepišite tačnu oznaku sa nalepnice na priključnom mestu za mrežu koje želite da iskoristite za povezivanje (npr. "TO-B.0 337.8").

Rubriku "IP broj računara" će popuniti administrator mreže; ukoliko znate MAC adresu mrežne karte u Vašem računaru, možete je upisati, a ako je ne znate, ostavite polje prazno. Najzad, u rubriku "Radna grupa" upišite "HEMNET" ako želite da Vaš računar bude u sastavu Windows Network Neighbourhood-a čime se omogućava deljenje datoteka i štampača.

Napominjemo da je najstrože zabranjeno neovlašćeno priključivanje na mrežu, menjanje IP broja ili imena računara! Ovakvi postupci povlače privremeno ili trajno uklanjanje sa mreže! Ukoliko želite da se priključite na HemNet ili da - iz nekog razloga - promenite svoj IP broj ili ime računara, obavezno se obratite administratorima HemNet-a; nipošto nemojte preduzimati akciju na svoju ruku. Osoblje HemNet-a je obavezno da Vam ove poslove uradi besplatno! Ako baš želite da posao uradi neko treće lice, neka se ono obrati administratorima da bi dobilo odgovarajući IP broj.

Ispravno popunjen zahtev za povezivanje na mrežu bi mogao da izgleda ovako:

Odgovorno lice: dr Petar Petrović
Tip računara: Pentium 4
Operativni sistem: MS Windows XP
Lokacija i broj priključka: kabinet 999, TO-X.1 999/2
IP broj računara: popunjava administrator
Simboličko ime računara: PERA
MAC adresa: popunjava odgovorno lice ili administrator
Radna grupa: HEMNET

Otvaranje naloga

Pravo na otvaranje naloga na HemNet-u imaju svi zaposleni na Hemijskom fakultetu i u Centru za hemiju IHTM-a; osim toga, nalog mogu da dobiju osobe koje sarađuju na projektima uz saglasnost rukovodica projekta. Da biste otvorili sebi nalog na HemNet-u, preuzmite ovaj formular (PDF, 35 KB), odštampajte ga i popunite. Popunjeni formular treba da dostavite dežurnom administratoru u sobi 337 - i to isključivo lično!

U rubriku "Ime i prezime" upišite svoje puno ime i prezime i, eventualno, akademsku titulu. Pod "Zvanje / radno mesto" upišite Vaše zvanje (ako ste deo nastavnog ili naučnoistraživačkog osoblja) ili naziv Vašeg radnog mesta (ako ste zaposleni u sastavu nenastavnog osoblja). U rubrici "Kabinet / laboratorija / soba" unesite broj prostorije (ili više njih) gde se obično nalazite, a u poljima "Telefon - lokalni" i "Telefon - direktni" upišite brojeve telefona koji postoje u datim prostorijama. U rubrici "Ostali kontakti" unesite broj Vašeg mobilnog telefona ili neki drugi kontakt koji će biti korišćen u slučaju krajnje nužde. Ovaj broj neće biti dostupan nikom drugom.

U odeljku "Status" označite kućicu ispred jedne od ponuđenih opcija - da li ste zaposleni na HF, u Inovacionom centru, ili u Centru za hemiju IHTM-a; da li ste penzioner neke od ovih ustanova; student HF angažovan u izvodjenju nastave; itd. Ako niste zaposleni (na odredjeno ili na neodredjeno vreme) u nekoj od ovih institucija, potrebno je da zahtev potpiše neko od nastavnika Hemijskog fakulteta (odnosno rukovodilac projekta), dok za zaposlene i penzionere ovo nije potrebno.

Najzad, pod stavkom "Korisničko ime" upišite ime koje biste želeli da koristite za Vaš nalog. Ukoliko se ispostavi da je to ime već iskorišćeno, u dogovoru sa administratorom možete odabrati neko drugo (to i potreba da unesete svoju početnu šifru jeste razlog zbog koga ovaj formular treba da se preda lično!). Ime može da sadrži slova, brojeve i podvlaku ("_") - koristite samo mala slova!

Ispravno popunjena pristupnica izgleda npr. ovako:

Ime i prezime: dr Petar Petrović
Zvanje / radno mesto: vanredni profesor
Kabinet / laboratorija / soba: 999
Telefon - lokalni: 888
Telefon - direktni: 011-2639123
Ostali kontakti: 064-9876543
Status: overena kućica "zaposlen/-a na Hemijskom fakultetu"
Korisničko ime: pperic

Pravilnik

Odbor za mrežu se trudi da se maksimalno poštuju sva prava lepog ponašanja na Internetu i ne toleriše njihovo kršenje. Ali, Odbor ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika i sadržaj njihovih poruka i prezentacija koje se nalaze na serveru. Ukoliko imate problema ili sumnjate na kršenje pravila od strane nekog od naših korisnika, ili nalazite da je neki od sadržaja koji se mogu naći na našem serveru na bilo koji način provokativan ili uvredljiv za vas, ili je netačan, molimo vas da se odmah javite nekom od članova Odbora, koji će uraditi sve što je u nihovoj moći da izađu u susret svim opravdanim zahtevima.

S ponosom napominjemo da je Hemijski fakultet prvi koji je u svoj Statut, na zalaganje članova Odbora, uneo član koji prekršaje učinjene na mreži izjednačava sa disciplinskim prekršajima i kao takve ih i sankcioniše.

Više o lepom ponašanju na Internetu možete pročitati na sledećim stranama: