Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

КОНКУРС ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ
ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 2019/20.

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Универзитет у Београду - Хемијски факултет

уписује студенте у прву годину школске 2019/20.
по програмима акредитованим у циклусу 2013-14. године,
сагласно Болоњској декларацији

[Prijava]

Електронска пријава за упис на студије

[Vazno]

Коначна ранг листа   по студијским програмима (по првим жељама кандидата)

У предвиђеном року није било приговора на привремену ранг-листу.

Пријемни испит из хемије (PDF, 107 KB)   и   решења (PDF, 90 KB)


Привремена ранг-листа трећег уписног рока

[Info]

Општи услови уписа на основне и интегрисане академске студије
конкурс Универзитета у Београду   (PDF, 183 KB)


После првог уписног рока, на Хемијском факултету је остало укупно 48 места за студенте који се финансирају из буџета и 9 места за самофинансирајуће студенте на следећим студијским програмима:

Врста студија Студијски програм Буџет Самофинан-
сирање
Основне
академске студије
Хемија 13 3
Биохемија 1 1
Хемија животне средине 13 5
Интегрисане
(основне и мастер)
академске студије
Настава хемије 21
УКУПНО 48 9

[Upis na HF]

Студије на Хемијском факултету су акредитоване од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије (број 612-00-00495/2013-04 од 9. 5. 2014. године).

Студент може истовремено, у складу са Законом о високом образовању, да буде уписан на два или више студијских програма које реализују факултети у саставу Универзитета у Београду и/или друге високошколске установе у Републици Србији, али може да оствари право на финансирање студија из буџета само на једном студијском програму.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 102.000,00 дин. Одлуком Савета Хемијског факултета омогућено је да се овај износ уплати у четири једнаке рате, и то следећом динамиком:

О преласку на студије на терет буџета видети у Статуту.

Хемијски факултет Универзитета у Београду уписује и студенте стране држављане. Школарина за студенте стране држављане износи 2500 € у динарској противвредности.

Пријављивање на конкурс је могуће непосредно (у Студентској служби Факултета) или електронски уз достављање потребних докумената препорученом поштом са повратницом (извештајем о пријему).

Уплата накнаде за пријаву на конкурс

Уплатницу попунити на следећи начин:

Уплата може да се изврши у било којој банци или пошти.

Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе имали запажен успех на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, или на међународним такмичењима, ослобођени су полагања пријемног испита. Листа ових кандидата се објављује на Интернет презентацији Хемијског факултета пре почетка пријављивања. Ови кандидати треба да уплате 2.500,00 дин. као накнаду за пријаву на конкурс.

Потребна документа

Осим уплаћене накнаде, за пријаву на конкурс за упис на студије потребна су следећа документа:

Кандидатима који су на основу постигнутог успеха на такмичењима ослобођени полагања пријемног испита потребна је и диплома са такмичења и једна њена фотокопија.

Уплатницу и остала потребна документа треба доставити Хемијском факултету на проверу, после чега ће пријава бити потврђена, као и учешће на конкурсу.

Непосредно пријављивање на конкурс - у Студентској служби Хемијског факултета

Студентска служба Хемијског факултета се налази у згради Факултета у Београду, Студентски трг 12-16, приземље, соба број 327.

У овом случају фотокопије сведочанстава и дипломе из средње школе не морају да буду оверене! Оригинали се предају на увид и одмах потом враћају кандидатима, а Факултет задржава копије. Исто важи и за дипломе са такмичења, уколико се кандидат на основу њих ослобађа полагања пријемног испита.

Електронско пријављивање уз доставу докумената поштом

За држављане Републике Србије са новом (биометријском) личном картом са чипом је потребан и извод из личне карте, док је за оне са старом личном картом, или новом без чипа, потребна фотокопија личне карте (обе стране!). За држављане неке друге земље, потребна је фотокопија пасоша - стране на којој се налази фотографија и лични подаци. У случају да се верификација изводи слањем потребних докумената преко поште, фотокопије сведочанстава и дипломе из средње школе морају да буду оверене! Исто важи и за дипломе са такмичења, уколико се кандидат на основу њих ослобађа полагања пријемног испита.

Неопходно је да се у коверат ставе следећа документа: извод (или фотокопија) личне карте (односно пасоша), оверене копије сва четири сведочанства из средње школе и дипломе о стеченом средњем образовању, као и уплатница за накнаду за пријаву на конкурс. Ако је кандидат због успеха на такмичењима ослобођен полагања пријемног испита, неопходно је да пошаље и оверену фотокопију дипломе са такмичења.

Наведена документа треба послати на следећу адресу: Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, 11000 Београд, ПАК 105305, са назнаком: Конкурс за упис на студије - пријава бр. [уписати број пријаве].

Пошиљка мора да стигне на Факултет до 3. септембра 2019. године у 13:00 часова, јер ће у супротном пријава бити одбачена!

Препорука је да се документа шаљу препоручено - са повратницом (потврда о пријему), или преко курирске службе.

Напомена: Кандидати који се пријављују директно у Студентској служби Факултета, а не путем електронске пријаве, ништа од докумената не достављају поштом, већ сва неопходна документа предају у Студентској служби приликом пријављивања.

За све додатне информације на располагању је Студентска служба Факултета, на телефон 011 / 333 66 78.

Рангирање

Кандидат може да оствари највише 100 поена: успех у средњој школи носи највише 40 поена (збир просечних оцена четири разреда средње школе множи се са два), док се резултат на пријемном испиту бодује од 0 до 60 поена. Кандидати који конкуришу за упис на студијске програме Хемија, Хемија животне средине и Настава хемије полажу пријемни испит из хемије, који носи 60 поена. За упис на студијски програм Биохемија кандидати полажу пријемне испите из хемије и биологије, при чему оба пријемна испита носе по 30 поена. Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три места на Републичком такмичењу, односно на међународном такмичењу из хемије или биологије, ослобођени су полагања пријемног испита. Овим кандидатима се пријемни испит из тог предмета вреднује са максималним бројем бодова.

Кандидат има право да истовремено конкурише за упис на два или више студијских програма. Кандидат не може да се упише на студијски програм који није навео међу својим жељама за упис.

За сваки студијски програм, Факултет утврђује јединствену ранг листу пријављених кандидата, на основу укупног броја поена стечених према наведеним критеријумима. За упис на терет буџета кандидат мора да има најмање 51 поен и да се налази на коначној листи до броја одобреног за упис студената на терет буџета, односно најмање 30 поена за упис у статусу самофинансирајућег студента и да се налази на коначној листи до броја одобреног за упис самофинаснирајућих студената. Предност приликом уписа на дати студијски програм имају кандидати који су тај студијски програм изабрали као прву жељу.

Уколико се кандидат који је остварио право уписа не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи. Уколико после завршетка уписа остане слободних места, Факултет организује накнадни уписни рок, за кандидате који су полагали пријемни испит из хемије, или хемије и биологије, на другим факултетима Универзитета у Београду, уз потврду тог факултета о полагању пријемног испита са бројем остварених поена.

Учесник конкурса који сматра да пријемни испит није обављен регуларно или да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом може да уложи жалбу.

После одлучивања по приспелим жалбама, Факултет утврђује и објављује коначну листу свих кандидата са назначеним бројем бодова. Кандидати се уписују на основу коначне ранг листе. Уколико се кандидат који је остварио право уписа не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

НАПОМЕНА: Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није се уписао у предвиђеном року, дефинитивно губи право на упис.

Конкурсни рокови и план активности

Документа потребна за упис

За упис је потребно:

 1. ОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА:
  • 4 сведочанства средње школе
  • диплома
 2. Пожељно је донети ОРИГИНАЛ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
 3. ИНДЕКС (правилно попуњен, купује се на Факултету)
 4. ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ димензија 3,5 × 4,5 cm (једна се лепи на индекс)
 5. За самофинансирајуће студенте:
  • УГОВОР (добија се у Студентској служби)
  • ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ у износу од 102.000,00 дин. (25.500,00 дин. при упису)
   на жиро-рачун Хемијског факултета број: 840-1817666-82, позив на број 700
 6. За држављане Републике Србије:   ВАЖЕЋА ЛИЧНА КАРТА (на увид)
  За иностране држављане:   ВАЖЕЋИ ПАСОШ
 7. УПЛАТА ЗПУ (по жељи)

ТРОШКОВИ УПИСА (индекс, такса за Универзитет, ЗПУ, осигурање) - плаћају се на Факултету.

Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да конкурише и да се упише на Хемијски факултет под истим условима као кандидати који су четворогодишње средње образовање завршили у Републици Србији, под условом да му је стечена страна школска исправа призната у сагласности са законом и општим актом Универзитета. Уколико поступак нострификације није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак нострификације у току.

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Кандидати који су завршили средњу школу у Републици Српској не треба да нострификују дипломе.

Упис лица са инвалидитетом

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом на адресу ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" у улици Булевар краља Александра 71.

Упис страних студената

Страни држављанин може да конкурише и да се упише на Хемијски факултет под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину. Кандидат, страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеној средњој школи. Приликом уписа кандидат, страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује, и да влада српским језиком.


За све додатне информације на располагању је Студентска служба Факултета, на телефон 011 / 333 66 78.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет