Шифра предмета:
571H2
Назив предмета:
Горива

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

10

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H2), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H2), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H2), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H2), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Ксенија А. Стојановић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Бранимир С. Јованчићевић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања + три часа студијског истраживачког рада

Циљеви:

Стицање ширих знања о класичним горивима, експлоатацији, преради и примени, о технологијама вештачких горива и алтернативних енергената. Боље познавање детаља хемије горива и енергената, и њиховог хемијског утицаја на животну средину.

Исход:

Усвојена знања о хемији класичних горива и технологијама алтернативних енергената. Могућност самосталног препознавања и анализе хемијских узрока и еколошких последица ексидената у преради и експлоатацији горива.

Облици наставе:

Предавања, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

 1. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, John Wiley & Sons, Inc. (одговарајућа поглавља)
 2. Одабрани ISO стандарди за анализу квалитета и критичних карактеристика различитих горива и одабрани EPA стандарди за одређивање контаминација у ваздуху животне средине
 3. Д. Виторовић, Б. Јованчићевић: Основи органске геохемије, Хемијски факултет, Београд, 2005. (249. стр) ISBN 86-7220-019-5
 4. A. Pandey (editor): Hand Book of plant based biofuels, Taylor & Francis Group, 2008. ISBN 978-1-56022-175-3 (одговарајућа поглавља)
 5. Карактеризација извора полицикличких ароматичних угљоводоника - интерни материјал

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

25 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Фосилна горива - генеза, експлоатација, резерве.
 • Угљеви - оплемењивање и прерада.
 • Нафта - прерада и рафинација, технолошки поступци.
 • Природна и вештачка гасовита горива.
 • Алтернативна горива: уљни шкриљци и технологије прераде.
 • Биодизел, биогас, биомаса, алкохоли.
 • Зелени извори: водоник, соларна енергија, ветар, енергија таласа и енергија плиме.
 • Нуклеарна енергија.
 • Анализа хемијских утицаја прераде и примене горива на животну средину, аналитичке процедуре у њиховој квалитативној и квантитативној процени.
 • Светска регулатива: Кјото протокол и инвентари загађења.
 • Расподела и извори полицикличних ароматичних угљоводоника у седиментима из различитих депозиционих средина.

Усмени испит:

50 поена

Студијски истраживачки рад:

25 поена (3 часа недељно)