Шифра предмета:
357H2
Назив предмета:
Савремене оптичке методе

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP2), научно-стручни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E53H2), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Јелена Ј. Мутић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Весна Д. Станковић, Мастер хемичар
виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд
истраживач-сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Циљ овог курса је упознавање студената са савременим методама спектроскопије. Курс је подељен на тематске области и омогућава студентима да стекну сазнања о савременим оптичким методама које се могу применити за добијање података о садржају врсте од интереса у узорку. Посебан део ће се односити на упознавање предности и ограничења приликом избора ових метода за одређивање аналита као и на поређење различитих метода. На самом крају курса студенти ће бити упознати за могућностима купловања ових метода за различитим техникама у циљу добијања свеобухватнијих резултата и потпуније слике о садржају аналита у узорку.

Исход:

Након завршетка овог курса студенти ће бити у оспособљени за самостално и тимско припремање експеримената и одабир оптичких метода као и успeшно комбиновање ових метода са другим експерименталним техникама чиме би употпунили своја даља истраживања или пронашли одговоре и објашњења за поједине делове свог истраживања.

Облици наставе:

Предавања, лабораторијске вежбе и семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

 1. Jose A. C. Broekaert: Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas
 2. Steve J. Hill: Inductively Coupled Plasma Spectrometry and its Applications
 3. М. Тодоровић, В. Антонијевић, П. Ђурђевић: Оптичке методе, Београд

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Увод у савремене оптичке методе.
 2. Електромагнетно зрачење, процеси, интеракције.
 3. Извори зрачења.
 4. Детектори зрачења.
 5. UV/Vis спектроскопија.
 6. Атомска апсорпциона и атомска емисиона спектроскопија.
 7. Флуоресцентна и фосфоресцентна спектроскопија.
 8. Фуријеове трансформације у спектоскопији.
 9. Спектроскопија ласерски индуковане плазме (LIBS).
 10. Индуковано спрегнута плазма-спектроскопија.
 11. Купловање ових метода са другим методама.
 12. Аналитичка примена ових метода.

Теоријске вежбе:

0 поена (2 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Флуоресцентна и фосфоресцентна спектроскопија (СФ).
 2. Спектроскопија ласерски индуковане плазме (LIBS).
 3. Индуковано спрегнута плазма-спектроскопија (ИЦП-ОЕС/МС).

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

70 поена