Шифра предмета:
256H2
Назив предмета:
Савремене структурне методе

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP2), научно-стручни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E53H2), теоријско-методолошки предмет

Наставник:

др Љубодраг В. Вујисић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Ивана В. Софренић
асистент са докторатом, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Курс савремене структурне метода обухвата следеће области:

 1. Вишепулсне 1D, 2D i 3D NMR методе (H,H-COSY, TOCSY, H,H-NOESY, ROESY, HETCOR, INADEQAT, и одабрани 3D експерименти), NMR получврстог стања као и њихова примена.
 2. Основни принципи тандемне масене спектрометрије (MS/MS) и њена примена у аналитици.
 3. Примена МS за одређивање структуре термолабилних молекула, као што су полипептиди, шећери итд.

Исход:

Након завршетка курса студенти ће бити обучени за решавање структура сложених органских молекула применом вишепулсних NMR експеримената. Стећи ће неопходна знања и вештине за њихову идентификацију и квантификацију применом модерних метода масене спектрометрије.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи радови, колоквијуми.

Ваннаставне активности:

Предавања гостујућих предавача.

Литература:

 1. Слободан Милосављевић: Структурне инструменталне методе
 2. Веле Тешевић: Основе масене спектрометрије органских једињења
 3. Ernö Pretsch, Philippe Bühlmann and Martin Badertscher: Structure determination of organic compounds, Tables of Spectral Data
 4. L. D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman: Organic structures from spectra, fourth edition

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Вишепулсне 1D и 2D NMR методе.
 2. H,H-COSY, TOCSY.
 3. Пулсне секвенце за супресију сигнала у спектру (watergate, CPMG).
 4. H,H-NOESY, ROESY.
 5. HETCOR.
 6. INADEQATE.
 7. Одабрани 3D експерименти.
 8. Анализа нерастворних супстанци - NMR получврстог стања, HR-MAS проба.
 9. Меке методе јонизације у MS.
 10. Тандемна масена спектрометрија (квадрупол, јонска замка, јон циклотрон, орбитрап итд).
 11. MS/MS експерименти квалитативне и квантитативне циљане анализе (MRM, SRM, daughter scan и neutral loss).
 12. Електронска парамагнетна резонанција (EPR) - основни принципи и примена.

Теоријске вежбе:

0 поена (2 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Одређиване структуре органских једињења на основу H,H-COSY, TOCSY спектара.
 2. Одређиване структуре органских једињења на основу HETCOR спектара.
 3. Одређиване структуре органских једињења на основу INADEQATE спектара.
 4. Одређиване структуре органских једињења на основу H,H-NOESY и ROESY спектара.
 5. Упознавање студената са постојећом опремом Хемијског факултета (GC, LC, MS, GC/MS, LC/MS); припрема узорака, снимање спектара и њихова интерпретација. NMR, 2D NMR).
 6. Aнтиоксидативна активност (DPPH тест) различитих производа широке потрошње.
 7. Примена HPTLC - Биоаутографија.
 8. Методе за откривање недозвољених супстанци у дијететским суплементима.
 9. Снимање FTIR спектара протеина и одређивање секундарне структуре протеина.
 10. Квантитативна NMR анализа (qNMR).
 11. Снимање STD NMR спектара - протеин-лиганд скрининг.
 12. Контрола хепарин натријума NMR-ом.

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

30 поена

Усмени испит:

30 поена