Шифра предмета:
151H2
Назив предмета:
Хемија чврстог стања

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP2), научно-стручни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E51H2), теоријско-методолошки предмет

Наставник:

др Тамара Р. Тодоровић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Предраг Г. Ристић
научни сарадник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Циљ курса је да студентима пружи теоријска и практична знања о напредним методама синтезе и карактеризације супстанци у чврстом агреганом стању, као и њиховим електричним, магнетним и оптичким својствима и примени.

Исход:

Након положеног испита студенти ће бити оспособљени да:

 • опишу напредне методе синтезе и карактеризације супстанци у чврстом агрегатном стању;
 • одаберу најпогоднију методу синтезе, као и методе карактеризације с циљем што тачнијег описа структуре и својстава одабраних неорганских супстанци;
 • интерпретирају резултате рендгенске структурне анализе једноставних кристалних структура неорганских и органских супстанци;
 • користе кристалографске програме и базе података (до средњег нивоа).
 • интерпретирају фазне дијаграме и резултате термичке анализе;
 • опишу главне примене материјала у чврстом агрегатном стању.

Облици наставе:

Предавања и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Семинарски рад.

Литература:

Основна литература:

 1. Љ. Карановић, Д. Полети: Рендгенска структурна анализа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
 2. Б. Прелесник, К. К. Анђелковић, Д. Д. Радановић, Т. Р. Тодоровић: Збирка задатака из кристалографије и рендгенске структурне анализе, Хемијски факултет, Београд, 2007.
 3. A. R. West: Solid State Chemistry and its Appications, John Willey & Sons, 2014.

Помоћна литература:

 1. Материјал са предавања и вежби доступан преко студентског портала.
 2. Б. Прелесник: Елементи кристалографије и рендгеноструктурне анализе, скрипта за интерну употребу
 3. Чланци из међународних научних часописа.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Чврсто агрегатно стање.
 • Типови чврстих супстанци.
 • Методе синтезе.
 • Методе карактеризације.
 • Кристалографија и дифракционе технике.
 • Микроскопија, спектроскопија и термичка анализа.
 • Фазни дијаграми.
 • Електрична својства (метални проводници, суперпроводници, полупроводници, диелектрици, феро-, пиро- и пиезоелектрици).
 • Магнетна својства (физичка својства магнетних материјала, структура и примена).
 • Оптичка својства (луминесцентни материјали, ласери, оптичка влакна, соларне ћелије).

Теоријске вежбе:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 • Геометријска кристалографија.
 • Теоријске основе рендгенске структурне анализе.
 • Интерпретација резулатата ренгенске структурне анализе.
 • Кристалографски програми и базе података.
 • Интерпретација фазних дијаграма.
 • Интерпретација резултата термичке анализе.
 • Веза између структуре и својстава магнетних материјала.
 • Стратегија за индентификацију, анализу и карактеризацију чврстих супстанци непознатог састава.

Лабораторијске вежбе:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 • Симетријски дијаграми. Групе симетрије тачке.
 • Правци и равни.
 • 2Д и 3Д решетке. Концепт реципрочне решетке.
 • Равне групе. Просторне групе и дијаграми просторних група.
 • Интеракција X-зрака са материјом. Теоријски приступи у тумачењу дифракције.
 • Рендгенска структурна анализа (монокристали и прахови).
 • Резултат решавања кристалне структуре, врсте и валидација структурних модела.
 • Паковања у кристалним структурама.
 • Решавање кристалних структура једноставнијих неорганских и органских  једињења.
 • Кристалографски програми и базе података.

Семинарски радови:

20 поена

Писмени испит:

70 поена