Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија Хемија животне средине

Студијски програм "Хемија животне средине"

Предмети студијског програма основних академских студија "Хемија животне средине" који карактеришу његову структуру, односно садржај, могу се сврстати у неколико група. У једну групу могли би се убројати курсеви који студентима пружају основна знања из најважнијих природних наука (пре свега физике, физичке хемије, па и екологије) и математике. Затим, у посебну групу могли би се сврстати основни хемијски курсеви као што су општа, односно неорганска хемија, органска хемија, аналитичка хемија, биохемија, односно хемија природних производа и примењена, тј. индустријска хемија. Имајући у виду циљеве овог студијског програма, посебна пажња је посвећена, унутар аналитичке хемије, курсевима инструменталне анализе. На основама ове две групе предмета, студенти затим прате курсеве који су уско повезани са хемијом животне средине, и односе се, пре свега, на природу и судбину загађујућих супстанци у земљишту, површинским и подземним и отпадним водама, у ваздуху, односно атмосфери, у храни, као и загађујућих супстанци из појединих индустријских процеса, односно постројења. У ову, у методолошком смислу трећу по реду групу предмета, убрајају се они кроз које се учи на који начин се проблем загађења, односно загађујућих супстанци, може решити. Енглески језик чинио би посебну, у овом набрајању четврту, групу предмета.

Предвиђене методе извођења наставе су предавања, теоријске и лабораторијске вежбе. Имајући у виду све специфичности овог студијског програма, у оквиру вежби предвиђен је интензиван самосталан рад на најсавременијим аналитичким инструментима којима се може детектовати присуство и расподела и неорганксих и органских загађујућих супстанци у различитим супстратима, односно сегментима животне средине. Хемијски факултет из Београда се последњих година у доброј мери снадбео најмодернијим инструментима у неорганској, органској и аналитичкој хемији. Они ће студентима и овог студијског програма бити на располагању за обуку. Такође, у оквиру вежби посебна пажња биће посвећена узорковању. То подразумева сталне одласке на терен ради обуке у вези узимања узорака земљишта, седимената, подземних, површинских и отпадних вода, хране и ваздуха.

Очекује се да ће висок педагошки и научни ниво наставника и асистената Хемијског факултета, њихов непосредан и интензиван контакт са студентима, уз перманентно утврђивање градива и проверу знања студената, довести до дефинисања високо квалитетног едукативног процеса са високом пролазности студената.

Услови за упис

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма

Крајњи циљ студијског програма основних академских студија "Хемија животне средине" јесте стварање стручњака који ће у потпуности моћи да разуме природну суштину животне средине и природу бројних створених проблема у њој. На тај начин такав стручњак биће у могућности да разликује нативне од антропогених облика у животној средини, што представља предуслов за очување природе и спречавање започетих процеса нарушавања екохемијскиох равнотежа на земљи. Општа процена је да у овом тренутку број таквих стручњака у Србији није довољан. Државни је интерес да се у блиској будућности школују они који ће моћи да допринесу решавању нагомиланих проблема.

Да би неко постао хемичар, стручњак у обасти животне средине, неопходно је да прво савлада основне опште курсеве из природних наука и математике. У другој фази он мора да изучи најважније хемијске области. У том смислу изучава општу и неорганску хемију, затим органску, аналитичку, а потом и биохемију и хемију природних производа. Тако стиче предуслов да научи и основе примењене хемије, а затим да уђе и у питања загађујућих супстанци и загађења различитих сегмената у животној средини. Студент мора бити оспособљен да идентификује изворе загађивања, да разуме хемијску природу процеса загађивања и загађујућих супстанци, трансформационе путеве, начине миграције, и оно што је свакако најважније, да буде оспособљен да предложи начин за уклањање загађујућих супстанци из животне средине. Отуда су планом овог студијског програма предвиђени курсеви који обухватају изучавање супстрата, односно нативних екохемијских система, с једне стране, и изучавање потенцијалних загађујућих супстанци, с друге стране. Међутим, мора се имати у виду да, теоријски, сам хемичар није у стању да у потпуности реши неки проблем. Он је у стању да проблем суштински, на молекулском нивоу, најбоље дефинише. Међутим тим за решавање проблема врло често мора да садржи и биолога, технолога, врло често машинског стручњака, и да сви заједно буду "под лупом" правних и медицинских експерата.

Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Хемија животне средине кандидат стиче звање "дипломирани хемичар".

Завршавањем студија на студијском програму основних академских студија "Хемија животне средине", свршени студент стиче знања која му омогућавају да разуме животну средину и проблеме који у њој могу да се догоде, или су се већ догодили, на хемијском, односно на молекулском нивоу. Отуда је улога хемичара у животној средини као мултидисциплинарној области, заправо базична. Базичну улогу има и биолог који је у стању да проблем сагледа на ћелијском нивоу, а сви остали, такође врло важни сегменти у овој области представљају надоградњу над овим биолошко-хемијским темељима. У овом случају термин "биолошко-хемијски" треба разликовати од термина "биохемијски". Унутар хемијског дела оваквог темеља свршени студент одговоран је за дефинисање хемијског извора загађења, природе загађивача, његових трансформација, миграција, и свакако за дефинисање предлога за његово уклањање. Овакав приступ можда се може и сматрати застарелим, јер модерна схватања улоге хемичара у спречавању нарушавања животне средине на микро и на макро нивоу, подразумевају заправо предалагње технолошких процеса који по својој природи и не стварају производе и споредне производе који су штетни по животну средину. Присталице "зелене хемије" данас су све бројније.

Студент се оспособљава за послове на контроли хемикалија и загађујућих супстанци у животној средини. Добија основна знања из методологије аналитичких приступа припреме узорака и обраде резултата. Поред тога кроз практичан рад упознаје се са савременим аналитичким методама за одређивање загађујућих супстанци. Крајњи исход је оспособљеност студента за контролу загађујућих супстанци. Оспособљава се за учетвовање у тимовима који се баве спречавањем загађивања у индустријским процесима. Крајњи исход је оспособљеност студента за хемијски део решавања проблема спречавања загађења.

Приступ даљим студијама

Ималац дипломе има право да упише мастер академске студије у обиму од 60 ЕСПБ.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили студијски програм "Хемија животне средине":

Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00495/2013-04 од 8. 11. 2013.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Математика 001A1 9 4+4+0  
Физика 011A1 9 4+2+3  
Општа хемија 101A1 8 5+2+0  
Практикум из опште хемије 101E1 4 0+0+4  
Енглески језик 031A1 3   3+0+0
Екологија 051S1 4   3+0+0
Неорганска хемија 102S1 6   5+1+0
Практикум из неорганске хемије 102T1 4   0+0+4
Аналитичка хемија 1 301A1 4   2+1+0
Практикум из аналитичке хемије 1 301E1 5   0+0+6
Изборни предмет 1 E11S1 4  
  60  
II година 1 2
Физичка хемија 1 021A1 7 4+0+3  
Метеорологија 052S1 2 2+0+0  
Аналитичка хемија 2 302A1 10 2+1+6  
Физичка хемија 2 022A1 7   3+0+3
Инструментална аналитичка хемија 303A1 8   3+0+5
Основи хемије атмосфере и загађујуће супстанце у ваздуху 511S1 6   3+0+3
Органска хемија 200A1 12 4+1+0
Практикум из органске хемије 200E1 8 0+0+4
  60  
III година 1 2
Виши курс органске хемије 203S1 4 3+0+0  
Структурне инструменталне методе 221A1 9 4+5+0  
Хемија природних производа 411A1 7 3+0+3  
Геохемија и загађујуће супстанце у земљишту 512S1 8 3+0+4  
Биохемија 409A1 7   3+0+3
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике 501S1 8   5+0+3
Хемодинамика загађујућих супстанци 515S1 7   3+0+4
Изборни предмет 2 E12S1 10  
  60  
IV година 1 2
Биотехнологије у животној средини 415B1 7 3+0+4  
Хемија вода и отпадних вода 513S1 10 4+0+6  
Загађивачи хране 514S1 9 4+0+5  
Изборни предмет 3 E13S1 4  
Изборни предмет 4 E14S1 10  
Изборни предмет 5 E15A1 10  
Завршни рад Z10S1 10   (0+10)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет 5

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет