Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија Хемија животне средине

Студијски програм "Биохемија"

Студијски програм основних академских студија "Биохемија" има 240 ЕСПБ бодова и обухвата обавезне (189 ЕСПБ) и изборне (51 ЕСПБ) предмете из области математике, физике, хемије, биологије, биохемије, молекуларне биологије и молекулске генетике, биотехнологије, као и завршни рад. Програм се заснива на екстензивном изучавању основних хемијских (68 ЕСПБ) и биолошких дисциплина (19 ЕСПБ) потребних за изучавање биохемије. Од хемијских дисциплина заступљени су курсеви из неорганске, аналитичке, физичке и органске хемије, а од биолошких: Биологија ћелије, Физиологија и Молекулска генетика. Обавезни биохемијски предмети (67 ЕСПБ) обухватају све основне биохемијске дисциплине, као и упознавање са основним биохемијским експерименталним методама. Ови садржаји се изучавају у оквиру следећих предмета: Биохемија протеина и нуклеинских киселина, Ензимологија, Хемија природних производа (липиди, угљени хидрати, алкалоиди, антибиотици и друго), Биохемија метаболизма, Регулација биохемијских процеса, Патобиохемија, Имунохемија и Експериментална биохемија. У оквиру предмета Основи молекуларне биологије и Молекулска генетика (укупно 12 ЕСПБ) обрађују се савремена знања о организацији, експресији, регулацији и еволуцији гена. У оквиру предмета Микробиологија са микробиолошком хемијом и Основи биотехнологије (15 ЕСПБ) студенти се упознају са применом биохемије у технологији. У оквиру изборних предмета током све четири године студија студенти могу да изаберу широк спектар предмета из области фундаменталних и примењених дисциплина из биохемије, хемије, биологије, али и из других области (н.пр. математика, екологија, психологија). Своје биохемијско образовање студенти заокружују израдом самосталног, експерименталног, истраживачког, завршног рада (16 ЕСПБ) из области фундаменталних и примењених биохемијских дисциплина.

Биохемија је специфична дисциплина по томе што поред учења и савлађивања комплексног материјала, студенти проводе добар део студија у експерименталном раду у лабораторијама. Због тога методе извођења наставе обухватају поред предавања, која се по правилу одвијају уз помоћ мултимедијалних наставних техника, рад наставника и асистената са малим групама студената (теоријске вежбе, израда проблемских задатака, семинари). Експериментални рад у лабораторији је предвиђен у оквиру свих хемијских, биохемијских и биолошких предмета. За упознавање са савременим аналитичким, структурним и биохемијским методама предвиђени су посебни (обавезни) предмети. Поред тога заинтересовани студенти могу да упознају у оквиру изборних предмета као што су Токсиколошка биохемија, Методе у клиничкој хемији и Биоаналитичка хемија специфичне методе које се примењују у биохемијској и биомедицинској пракси. У оквиру већине предмета предвиђено је коришћење рачунара за претраживање разних база података (укључујући и долажење до података из литературе) и обраду експерименталних података. У оквиру одговарајућих биохемијских предмета предвиђено је да се студенти упознају са основама биоинформатике.

Услови за упис

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма

Примарни циљ студијског програма је да омогући студентима стицање дипломе првог степена дипломираног биохемичара кoja ће бити препозната/призната од стране свих европских институција и која ће омогућити студентима да нађу одговарајуће запослење или да аутоматски наставе даље школовање (уколико имају одговарајуће оцене) у оквиру мастер програма из биохемије или сродних дисциплина на домаћим или на неком од европских универзитета.

Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Биохемија кандидат стиче звање "дипломирани биохемичар".

Студенти ће стећи потребна предзнања из хемијских и биолошких дисциплина, имаће широко познавање фундаменталне биохемије као и основна знања из специјалних биохемијских примењених и фундаменталних дисциплина. Стећи ће представе о раду најсавременијих инструмената који се користе у биохемијским лабораторијама и биће у потпуности фамилијарни са основним биохемијским техникама и методама.

Студенти ће бити у стању да реше техничке проблеме у лабораторији, као и да примене рачунарске методе у анализи података. Биће у стању да се баве истраживањем под руководством ментора у области биохемије и сродних дисциплина.

Студенти ће бити у стању да јасно излажу усмено и писмено основне биохемијске концепте и резултате свога рада како колегама тако и лаицима. Биће оспособљени за тимски рад.

Студенти треба да овладају на нивоу основних студија садржајима из хемије (органске, неорганске, физичке и аналитичке хемије), биологије (биологија ћелије, молекулска генетика, физиологија), језгра биохемијских садржаја, укључујући структуру и функцију макромолекула (протеина и ензима, нуклеинских киселина, липида, угљених хидрата), метаболичке путеве и путеве трансдукције сигнала, као и основна знања из специфичних биохемијских дисциплина (имунохемија, патобиохемија, биотехнологија). Студенти ће бити у стању да изводе стандардне биохемијске лабораторијске процедуре и да користе основне лабораторијске инструменте. Поседоваће основна знања из биоинформатике и биће у стању да се користе рачунаром у обради експерименталних података, претраживању база података и друго. Студенти ће бити у стању да безбедно раде са биолошким материјалом и разним хемикалијама примењујући одговарајуће мере заштите. Биће у стању да ураде део истраживања, опишу своје резултате у облику завршног рада и одбране га усмено. Студенти ће бити оспособљени за даљи професионални развој, што укључује и самосталност у раду.

Приступ даљим студијама

Ималац дипломе има право да упише мастер академске студије у обиму од 60 ЕСПБ.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили студијски програм "Биохемија":

Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00495/2013-04 од 8. 11. 2013.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Математика 001A1 9 4+4+0  
Основи физике 019B1 2 2+0+0  
Биологија ћелије 061B1 7 5+0+2  
Општа хемија 101A1 8 5+2+0  
Практикум из опште хемије 101E1 4 0+0+4  
Енглески језик 031A1 3   3+0+0
Неорганска хемија 102B1 3   3+0+0
Практикум из неорганске хемије 102D1 3   0+0+3
Органска хемија 1 201B1 11   4+3+4
Аналитичка хемија 1 301B1 6   2+0+4
Изборни предмет 1 E11B1 4  
  60  
II година 1 2
Физичка хемија 029B1 8 4+0+3  
Органска хемија 2 202B1 10 5+1+4  
Биохемија протеина и нуклеинских киселина 401B1 12 4+0+7  
Основи молекуларне биологије 062B1 6   2+0+3
Аналитичка хемија 2 302B1 8   2+1+4
Хемија природних производа 411B1 12   4+0+7
Изборни предмет 2 E12B1 4  
  60  
III година 1 2
Структурне инструменталне методе 221K1 7 4+2+0  
Биохемија метаболизма 402B1 6 4+0+2  
Експериментална биохемија 404B1 10 3+0+7  
Ензимологија 431B1 7 2+1+4  
Физиологија 063B1 6   4+0+2
Молекулска генетика 064B1 6   4+2+0
Регулација биохемијских процеса 403B1 5   2+0+2
Микробиологија са микробиолошком хемијом 412B1 7   3+0+4
Изборни предмет 3 E13B1 6  
  60  
IV година 1 2
Основи биотехнологије 413B1 8 3+0+5  
Имунохемија 421B1 7 2+0+4  
Изборни предмет 4 E14B1 7  
Патобиохемија 422B1 8   4+0+4
Изборни предмет 5 E15B1 8  
Изборни предмет 6 E16B1 6  
Завршни рад Z10B1 16   (0+16)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет 5
Изборни предмет 6

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет