Шифра предмета:
483B2
Назив предмета:
Одабрана поглавља из микробиолошких трансформација

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

10

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74B2), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Гордана Ђ. Гојгић Цвијовић
научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања + три часа студијског истраживачког рада

Циљеви:

Упознавање специфичности ових биопроцеса и детаља важних за њихову примену. Илустрација класичним примерима из литературе. Фокусирање на одређену област зависно од интересовања кандидата.

Исход:

Знање о могућности и начинима примене микробиолошких трансформација у прехрамбеној индустрији, фармацији и заштити животне средине.

Облици наставе:

Интерактивна и индивидуална настава и семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

  1. D. R. Kelly, J. Peters, Al. Puhler, G. Reed and H. J. Rehm (editors): Biotransformations I and II in Biotechnology Vol. 8a, 8b, Wiley VCH, Weinheim, 2001.
  2. Одабрани ревијски радови из Trends in Biotechnology, Applied Microbiology and Biotechnology и Biotechnology Advances.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

Појам, карактеристике и подручја примене. Дизајн биотрансформационог процеса, избор супстрата, селекција микроорганизма и методе извођења, унапређење процеса, издвајање производа, методе за праћење процеса. Примери биотрансформације стероида и стерола, антибиотика, терпеноида, витамина, сахарида, алкалоида. Синтезе: биокатализа помоћу ћелијских и безћелијских система. Деградација ксенобиотика, посебно алифатичних и ароматичних угљоводоника, пестицида, полихалогенованих компоненти. Биодеградација органских супстанци у површинским водама у аеробним и анаеробним условима. Биолошки третман отпада. Економика биопроцеса.

Семинарски радови:

30 поена

Усмени испит:

60 поена

Студијски истраживачки рад:

0 поена (3 часа недељно)