Шифра предмета:
460H2
Назив предмета:
Токсиколошка хемија

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E53H2), стручно-апликативни предмет

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, изборни (E52S2), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Весна Б. Јовановић
виши научни сарадник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Милан Р. Николић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Тамара Н. Лујић, мастер биохемичар
истраживач-приправник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Циљ курса је да се студент стекне знања о општим појмовима из токсикологије, о биотрансформацији ксенобиотика, о својствима и испољавању токсичних ефаката неких класа супстанци; да овлада експерименталним вештинама за рад у токсиколошким лабораторијама.

Исход:

Разумевање општих појмова из токсикологије, процеса биотрансформације страних супстанци; односа структуре и активности токсичних супстанци; овладавање основним методама и техникама које се примењују у токсиколошким лабораторијама.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе, експерименталне вежбе, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • S. E. Manahan: Toxicological Chemistry and Biochemistry, 3rd ed, Lewis Publishers, 2003.
 • Милан Јокановић: Токсикологија, Фармацеутски факултет, Елит Медица, Београд 2001.
 • P. David Josephy: Molecular toxicology, Oxford University press, 1997.
 • Љуба Мандић: Упутства за вежбе из токсиколошке хемије
 • Louis Casarett, John Doull: Toxicology: The Basic Science of Poisons, МcGraw-Hill, 2001.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Отров, отровност, подела отрова, историјски преглед.
 2. Однос дозе и индукованог токсичног ефекта; МДК у радној и животној средини.
 3. Апсорпција, транспорт, дистрибуција и елиминација токсичних супстанци.
 4. Биотрансформација токсичних супстанци. Реакције I и II фазе. Биоактивација и биоинактивација.
 5. Реактивне кисеоничне врсте и антиоксидативни одбрамбени систем.
 6. Фактори који утичу на испољавање токсичног ефекта супстанци.
 7. Гасовите токсичне супстанце.
 8. Токсикологија органских растварача.
 9. Токсично деловање тешких метала.
 10. Минералне токсичне супстанце. Радиоактивни елементи и јонизујуће зрачење.
 11. Токсикологија пестицида.
 12. Микотоксини, биљни, животињски и бактеријски токсини.
 13. Акутна и хронична токсичност.
 14. Генотоксичност. Хемијска мутагенеза, карциногенеза. Тератогенеза.
 15. Испољавање токсичног ефекта на циљним органима.

Теоријске вежбе:

5 поена (2 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Токсиколошке хемијске анализе.
 2. Токсични гасови. Одређивање гасова и пара у ваздуху радне и животне средине и у биолошким узорцима. Испитивање токсичних ефеката гасова.
 3. Тешки метали: Спектрофотометријско, поларографско, ААС одређивање тешких метала у крви и урину. Испитивање нефротоксичног дејства јона.
 4. Органски растварачи. Одређивање етанола и фенола у биолошким узорцима и испитивање њихових токсичних ефеката.
 5. Одређивање метаболита токсичних супстанци у урину.
 6. Пестициди: одређивање пестицида у храни, као и у крви интоксицираних особа.
 7. Инструменталне методе у токсикологији пестицида и медикамената.

Семинарски радови:

15 поена

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

50 поена