Шифра предмета:
254H2
Назив предмета:
Одабране области супрамолекулске хемије и нанохемије

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP2), научно-стручни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E51H2), теоријско-методолошки предмет

Наставници:

др Драгана Р. Милић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Веселин Р. Маслак
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + пет часова лабораторијских вежби (4+0+5)

Циљеви:

Упознати студенте са: а) ковалентним и нековалентним интеракцијама и њиховом применом у супрамолекулској хемији; б) понашањем супрамолекулских агрегата у раствору и у чврстом стању; в) особинама и уређивањем кавитанада; г) савременим достигнућима у хемији фулерена; д) синтезом и дизајном молекулских машина.

Исход:

Оспособљеност студената да применом савремених синтетичких метода самостално синтетишу супермолекуле и супрамолекуслке агрегате, као и да испитују њихове особине применом класичних и модерних аналитичких техника.

Облици наставе:

Теоријска настава, практична настава.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • J. W. Steed, J. L. Atwood: Supramolecular Chemistry, second edition; ISBN: 978-0-470-51233-3
 • Andreas Hirsch: The Chemistry of the Fullerenes; ISBN: 978-3-527-30890-3
 • Molecular Encapsulation (Organic Reactions in Constrained Systems), editor Udo H. Brinker; ISBN 978-0-470-99807-6
 • Analytical Methods in Supramolecular Chemistry, edited by Christoph Schalley; ISBN: 978-3-527-31505-5

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Молекулске силе и молекулско препознавање у супрамолекулској хемији.
 2. Супрамолекулска хемија, катјона, анјона и неутралних молекула.
 3. Домаћин-гост хемија у раствору и у чврстом стању.
 4. Контејнер молекули и молекулске капсуле.
 5. Фулерени, наноцеви и графени.
 6. Молекулски уређаји и машине.

Лабораторијске вежбе:

20 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Дизајн синтеза и особине ротаксана и псеудоротаксана.
 2. Дизајн синтеза и особине молекулских капсула.
 3. Молекулско уређивање и самоуређивање фулеропиролидина.

Усмени испит:

70 поена