Мале набавке

Конкурс за набавку добара - опрема за науку (гасни хроматограф)
Јавна набавка мале вредности број 14/13


Конкурс за набавку добара - материјал за науку (хемикалије, потрошни материјал и опрема)
Јавна набавка мале вредности број 13/13


Конкурс за јавну набавку радова - уградња топлотног агрегата на ваздух у блоку Ц
Јавна набавка мале вредности број 12/13


Конкурс за набавку добара - материјал за науку (хемикалије)
Јавна набавка мале вредности број 11/13, обликована по партијама


Конкурс за набавку добара - материјал за науку (лабораторијски потрошни материјал)
Јавна набавка мале вредности број 10/13, обликована по партијама


Конкурс за набавку добара - материјал за науку (лабораторијски потрошни материјал)
Јавна набавка мале вредности број 9/13, обликована по партијама


Конкурс за набавку добара - материјал за науку (хемикалије)
Јавна набавка мале вредности број 8/13, обликована по партијама

Отворени поступак

Конкурс за јавну набавку добара - електричне енергије
за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем, за простор на адреси Студентски трг 12-16
Отворени поступак број 1/13