Шифра предмета:
302H2
Назив предмета:
Аналитичка хемија 2

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

101A2 + 301H2

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија: 2. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Рада М. Баошић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

др Милош П. Пешић
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Илија Н. Цвијетић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Ђурђа Д. Крстић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + два часа теоријских вежби + шест часова лабораторијских вежби (3+2+6)

Циљеви:

Студент се у току курса упознаje са основним принципима гравиметрије и волуметрије, као и начином избора одговарајуће методе у односу на постављене захтеве при изради анализе.

Исход:

Обученост студента за избор методе и израду анализе узорка са одговарајућом тачношћу и прецизношћу.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе (групне и појединачне) и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

После часова предвиђених за обнављање градива предвиђено је самостално вежбање задатака, решавање проблема, сређивање резултата са групних вежби, попуњавање радне свеске и припрема за полагање колоквијума.

Литература:

Основна литература:

 • Р. Баошић, Аналитичка хемија - Класичне методе квантитативне анализе, Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд, 2022.
 • Р. Баошић, A. Лолић, Ј. Мутић, Н. Стевановић: Класичне методе квантитативне хемијске анализе, Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд, 2018.
 • Р. Баошић, А.Лолић, А.Драмићанин, Збирка задатака из класичних метода квантитативне хемијске анализе са решењима, Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд, 2021.

Помоћна литература:

 • D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Основе аналитичке кемије, Школска књига, Загреб, Хрватска, 1999.
 • Ј. Савић, М. Савић: Основи аналитичке хемије, Свјетлост, Сарајево.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 • Подела квантитативних метода анализе; Основни принципи гравиметрије; Примери гравиметријских одређивања.
 • Увод у волуметрију; Киселинско-базне методе  и њихова примена.
 • Таложне методе и њихова примена.
 • Комплексометријске методе и њена примена.
 • Методе оксидоредукције и њихова примена.
 • Превођење комплексних узорака у раствор; анализа реалних узорака.
 • Обрада и валидација резултата.

Теоријске вежбе:

3 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

У оквиру теоријских вежби студент вежба рачунске задатке и решава проблеме везане за одређене области класичне аналитичке хемије (гравиметријске и волуметријске анализе).

Лабораторијске вежбе:

27 поена (6 часова недељно)

Програм рада:

 • Гравиметрија. Појединачне анализе
 • Групне вежбе из киселинско-базних метода. Појединачне анализе
 • Групне вежбе из таложних метода. Појединачне анализе
 • Групне вежбе из комплексометрије. Појединачне анализе
 • Групне вежбе из метода оксидо-редукције. Појединачне анализе

Експериментални део (максималан број поена - 27): Анализа урађена из првог пута се бодује са 3 поена, а из сваког следећег са 2 поена.

Колоквијуми:

20 поена

Напомене:

Колоквијуми (максималан број поена - 20): колоквијуми се полажу на терминима експерименталних вежби, редом по областима и има их пет. Услов за полагање колоквијума су урађене и оверене групне вежбе (изузев код гравиметрије). Колоквијум се састоји од 2 задатка и теоријског дела. Kолоквијум се бодује са максимално 4 поена.

Писмени испит:

20 поена

Усмени испит:

30 поена