Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Naučnoistraživački rad
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
302H2

Naziv predmeta:
Analitička hemija 2

Školska godina:

2021/2022.

Uslovi pohađanja:

101A2 + 301H2

ESPB:

10

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Hemija: 2. godina, zimski semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Rada M. Baošić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Aleksandra M. Dramićanin, master hemičar
asistent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Slađana Z. Đurđić, master hemičar
asistent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja + dva časa teorijskih vežbi + šest časova laboratorijskih vežbi (3+2+6)

Ciljevi:

Student se u toku kursa upoznaje sa osnovnim principima gravimetrije i volumetrije, kao i načinom izbora odgovarajuće metode u odnosu na postavljene zahteve pri izradi analize.

Ishod:

Obučenost studenta za izbor metode i izradu analize uzorka sa odgovarajućom tačnošću i preciznošću.

Oblici nastave:

Predavanja, eksperimentalne vežbe (grupne i pojedinačne) i teorijske vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Posle časova predviđenih za obnavljanje gradiva predviđeno je samostalno vežbanje zadataka, rešavanje problema, sređivanje rezultata sa grupnih vežbi, popunjavanje radne sveske i priprema za polaganje kolokvijuma.

Literatura:

Osnovna literatura:

 • J. Savić, M. Savić: Osnovi analitičke hemije, Svjetlost, Sarajevo
 • R. Baošić, A. Lolić, J. Mutić, N. Stevanović: Klasične metode kvantitativne hemijske analize, Službeni glasnik, Beograd, 2018

Pomoćna literatura:

 • D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, Hrvatska, 1999.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 • Podela kvantitativnih metoda analize; Osnovni principi gravimetrije; Primeri gravimetrijskih određivanja.
 • Uvod u volumetriju; Kiselinsko-bazne metode  i njihova primena.
 • Taložne metode i njihova primena.
 • Kompleksometrijske metode i njena primena.
 • Metode oksidoredukcije i njihova primena.
 • Prevođenje kompleksnih uzoraka u rastvor; analiza realnih uzoraka.
 • Obrada i validacija rezultata.

Teorijske vežbe:

3 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

U okviru teorijskih vežbi student vežba računske zadatke i rešava probleme vezane za određene oblasti klasične analitičke hemije (gravimetrijske i volumetrijske analize).

Laboratorijske vežbe:

27 poena (6 časova nedeljno)

Program rada:

 • Gravimetrija. Pojedinačne analize
 • Grupne vežbe iz kiselinsko-baznih metoda. Pojedinačne analize
 • Grupne vežbe iz taložnih metoda. Pojedinačne analize
 • Grupne vežbe iz kompleksometrije. Pojedinačne analize
 • Grupne vežbe iz metoda oksido-redukcije. Pojedinačne analize

Eksperimentalni deo (maksimalan broj poena - 27): Analiza urađena iz prvog puta se boduje sa 3 poena, a iz svakog sledećeg sa 2 poena.

Kolokvijumi:

20 poena

Napomene:

Kolokvijumi (maksimalan broj poena - 20): kolokvijumi se polažu na terminima eksperimentalnih vežbi, redom po oblastima i ima ih pet. Uslov za polaganje kolokvijuma su urađene i overene grupne vežbe (izuzev kod gravimetrije). Kolokvijum se sastoji od 2 zadatka i teorijskog dela. Kolokvijum se boduje sa maksimalno 4 poena.

Pismeni ispit:

20 poena

Usmeni ispit:

30 poena

Tue Dec 14 21:40:22 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet