Сарадници

Универзитет у Београду - Хемијски факултет

Иновациони центар Хемијског факултета

Универзитет у Београду - Институт за хемију, технологију и металургију (ИХТМ) - Институт од националног значаја за Републику Србију

 • Др Татјана Шолевић-Кнудсен, научни саветник
 • Др Александра Шајновић, виши научни сарадник
 • Др Милица Кашанин-Грубин, виши научни сарадник
 • Др Гордана Гајица, научни сарадник
 • Др Горица Веселиновић, научни сарадник
 • Др Сања Стојадиновић, научни сарадник
 • Др Снежана Штрбац, научни сарадник
 • Невена Антић, истраживач приправник

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

 • Др Драгана Животић, редовни професор
 • Др Владимир Симић, редовни професор
 • Др Александар Костић, редовни професор

Универзтитет у Београду - Пољопривредни факултет

 • Др Малиша Антић, редовни професор

Универзитет у Београду - Машински факултет

 • Др Мирко Коматина, редовни професор

Универзитет у Београду - Биолошки факултет

 • Др Ненад Зарић, научни сарадник

Универзитет у Београд - Медицински факултет

 • Др Ана Медић, асистент

Област истраживања

Предмет истраживања групе је органска супстанца седиментих стена и органске и нерорганске загађујуће супстанце у земљишту, рецентним седиментима, у површинским и подземним водама. У оквиру органске геохемије највише се испитују сирове нафте, битумен и кероген угљева различитог степена карбинификације, битумнизних шкриљаца и неогених седимената. Такође, испитује се минерални део седимената и њихов утицај на термичке промене органске супстанце.

У оквиру хемије животне средине, акценат је на нафтним полутантима и тешким металима, укључујући развијање мониторинг система и различитих средстава за праћење судбине загаћујућих супстанци у животној средини.

Опрема коју група користи у раду

 1. GC-MS, Agilent Technologies, 7890A
 2. GC-MS, Agilent Technologies, 7890B
 3. GC-FID, Agilent, 4890D
 4. HPLC-RI, Waters, 1515
 5. XRF, Sequential, Thermo Scientific, ARL, Perform'x

Публикације

 1. Veselinović G., Životić D., Penezić K., Kašanin-Grubin M., Mijatović N., Malbašić J., Šajnović A. (2020) Geochemical characterization of sediments from the archaeological site Vinča – Belo brdo, Serbia. Catena 196.
  https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104914
 2. Samelak I., Balaban M., Antić M., Šolević-Knudes T. and Jovančićević B. (2020) Geochromatographic migration of oil pollution from a heating plant to river sediments. Environmental Chemistry Letters 18, 459-466.
  https://doi.org/10.1007/s10311-019-00937-2
 3. Medić A., Lješević M., Inui H., Beškoski V., Kojić I., Stojanović K., Karadžić I. (2020) Efficient biodegradation of petroleum n-alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons by polyextremophilic Pseudomonas aeruginosa san ai with multidegradative capacity. RSC Advances 10, 14060-14070.
  https://doi.org/10.1039/C9RA10371F
 4. Kašanin-Grubin M., Hagemann L., Gajica G., Štrbac S., Jovančićević B., Vasić N., Šajnović A., Djogo Mračević S., Schwarzbauer J. (2019) Geochronological investigation of the Danube Djerdap Lake sediments (Serbia): sedimentology and inorganic composition. Environmental Geochemistry and Health 42, 693-707.
  https://doi.org/10.1007/s10653-019-00403-6
 5. Ilijević K., Vujanović D., Orčić S., et al. (2020) Anthropogenic influence on seasonal and spatial variation in bioelements and non-essential elements in honeybees and their hemolymph. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, 239:108852.
  https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2020.108852

Партнери

 1. Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет
 2. Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет
 3. Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет
 4. Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
 5. Универзитет у Београду - Филозофски факултет
 6. Институт за општу и физичку хемију, Београд
 7. Универзитет у Београду - Институт за физику
 8. Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Београд
 9. Институт за испитивање материјала, Београд
 10. Научни институт за ветеринарство Србије, Београд
 11. Научни институт за сточарство, Београд
 12. Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука
 13. Универзитет у Новом Саду - Природно-математички факултет
 14. Универзитет у Крагујевцу - Природно-математички факултет
 15. Универзитет у Нишу - Природно-математички факултет
 16. Природно математички факултет, Универзитет у Бања Луци, Република Српска, Босна и Херецговина
 17. Faculty of Georesources and Materials Engineering, Institute of Geology and Geochemistry of Petroleum and Coal, Laboratory for organic-geochemical Analysis, RWTH Aachen University, Немачка
 18. Institute of Petroleum Chemistry, Siberian Division of the Russian Academy of Sciences, Томск, Русија
 19. Geological Survey of Denmark and Greenland, Kopenhagen, Данска
 20. University of Geosciences, Пекинг, Кина
 21. University Po, Француска
 22. University of Greenwich, Уједињено Краљевство
 23. Brno University of Technology, Чешка
 24. University of Lyon, Француска
 25. University of Edinburgh, Уједињено Краљевство
 26. Technological University Dublin, Ирска
 27. Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Русија
 28. Institute of Mineralogy, Leibniz University, Хановер, Немачка
 29. Institute of Chemistry, Karl-Franzens-Universität, Грац, Аустрија
 30. Агенција за заштиту животне средине Министарства заштите животне средине Републике Србије
 31. Народни музеј у Београду
 32. ЈКП Зеленило Београд, Градски секретеријат за животну средину

Пројекти

Домаћи пројекти

2002-2006. Пројекат Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије: Проучавање структуре, састава и трансформација природних производа земљине коре (кероген, битумен, нафта, гас; 1574)

2002-2005. Пројекат Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије: Хемодинамика загађујућих супстанци акватичних система и водних ресурса (површинске и подземне воде, седименти) у функцији заштите (1727)

2005-2007. Пројекат Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије: Рекултивација депонија исплаке и могућност ремедијације и биоремедијације земљишта, отпадних вода и тешких талога, акцидентно и инцидентно контаминираних нафтом и њеним дериватима (ТД 70322002–2006)

2006-2010. Пројекат Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије: Геохемијска испитивања у функцији проналажења нових лежишта фосилних горива и заштите животне средине (146008)

2008-2013. Пројекат Српске Академије наука и уметности: Порекло, структура и особине органских супстанци седимената у функцији заштите животне средине и трагања за новим изворима енергије

2009-2011. Пројекат Министарства Животне средине и просторног планирања: Утицај аерозагађења на здравље људи у општинама Панчево, Вршац и Бор

2011-2013. Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Петрогенеза и минерални ресурси Карпато-балканида и њихов знацај у заштити животне средине (ON176019)

2011-2019. Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Геохемијска испитивања седимената - фосилна горива и загађивачи животне средине (ON 176006)

2014-2015. Пројекат Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије: Ажурирање Националног имплементациониг плана за спровођење Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs)

Међународни пројекти

2010-2013. TEMPUS пројекат: Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes – MCHEM (511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR)

2012-2016. TEMPUS пројекат: Network for education and training for public environmental laboratories – NETREL (530554-TEMPUS-1-2012-1-SK-JPHES)

2012-2013. Пројекат Шведске фондације за међународну сарадњу у истраживању и високом образовању: How terrestrial ecosystem response to lignite formation? Biomarker based detailed palaeoecological studies provide answers (IB2012/4505)

2012-2018. Пројекат Министарства за науку НР Кине: The developmental conditions and formation mechanism research of red beds badlands in humid regions, South China – a case study in border area of Guangdong/Hunan/Jiangxi

2012-2018. Пројекат Министарства за науку НР Кине: The impact of moisture and temperature on disintegration process of red beds softrock - a new approach using image analyses

2013-2017. COST пројекат: Expert judgment network bridging the gap between scientific uncertainty and evidence-based decision making (IS1304)

2014-2016. Пројекат Јапанске агенције за међонародну сарадњу: Capacity Building for Analysis and Reduction Measures of Persistent Organic Pollutants in Serbia

2014-2018. COST пројекат: Connecting European Connectivity Research (Connectiour; ES1306)

2014 - до данас CEEPUS пројекат: Training and research in environmental chemistry and toxicology (CIII-SI-0905-07-2021)

2015-2017. Билатерални пројекат Србија-Кина: Environmental bio-geochemical behaviors and their geomicrobial response to combined pollution of heavy metals, organic pollutants and flotation reagents due to typical nonferrous metal exploitation,mining and smelting

2016-2017. Билатерални пројекат Србија-Немачка: Geochronological studies on sediment cores from Djerdap Lake - Reconstruction of the pollution history

2016-2019. ERASMUS+ пројекат: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry education - NTCHEM (573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

2016-2018. Билатерални пројекат Србија-Аустрија: Advanced rational utilization of lignite - petrographical and geochemical approach

2016-2020. COST пројекат: Climate Smart Forestry in Mountain Regions - CLIMO (CA15226)

2017-2018. Interreg - IPA CBC Хрватска-Србија: Утицај добре пољопривредне праксе на заштиту животне средине у пограничном појасу (IMPACT-ENVI 182)

2018-2020. Билатерални пројекат Србија-Кина: Characterization of metal-organic pollutants in mining environments - investigation of possibilities for remediation of the environment and for bioleaching of metals

2019-2023. COST пројекат: Fire in the Earth System: Science & Society – FIRElinks (CA18135)

2019-2023. COST пројекат: European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-Ray Fluorescence - ENFORCE-TXRF (CA18130)

2019-2021. Билатерални пројекат Србија-Словачка: State of contamination of soil and food samples in Serbia and Slovakia - a bioavailable fraction of elements and health risk assessment

2019-2021. Билатерални пројекат Србија-Немачка: Rare earth elements (REE) in karst bauxites and bauxite mining products

2020-2021. Билатерални пројекат Србија-Португалија: Water and sediment fluxes within urban and peri-urban areas

2020-2021. Билатерални пројекат Србија-Словенија: Geochemical approach in characterisation of therapeutical peloid mud from Serbian and Slovenian spas

2020-2021. Билатерални пројекат Србија-Аустрија: Improving the Quality of Education by Introducing Examinations at the End of Secondary Education

Новости

Октобар 2020. године:

ERASMUS+ пројекат NETCHEM одабран је као један од четири примера најбоље праксе од 287 пројеката из позива 2015. и 2016. године. Избор је био заснован на квалитету постигнутих резултата. Рецензенти су покрили 4 различита региона: Латинска Америка, Исток, Азија и Западни Балкан. NETCHEM jе изабран за регион Западног Балкана.