Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
211H1

Назив предмета:
Органске синтезе 1

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

200A1 + 200E1

ЕСПБ:

7

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија: 3. година, летњи семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Радомир Н. Саичић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Филип Ј. Бихеловић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Лука П. Новковић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Јелена З. Стевановић, мастер хемичар
истраживач-приправник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (2+0+4)

Циљеви:

Стицање теоријских знања из области органске синтезе, самостална реализација експерименталних поступака којима се добијају конкретна органска једињења, применом реакција халогеновања, оксидације и редукције.

Исход:

Оспособљеност за самостални препаративни рад у органској хемији, на нивоу трансформација функционалних група.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Живорад Чековић: Принципи органске синтезе, Научна књига, Београд, 1988.
 • Зорана Ферјанчић, Филип Бихеловић: Препаративна органска хемија, Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Београд, 2012.
 • Mатеријал који је доступан на веб-страни Катедре за органску хемију Хемијског факултета

Помоћна литература:

 • Енциклопедија реагенаса за органску синтезу, Уредник Л. Пакет, Џон Вајли, 1996 (доступно у библиотеци Хемијског факултета)
 • Органске синтезе, збирни волумени 1-9 (доступно у библиотеци Хемијског факултета)
 • Вогелов практикум органске хемије, 4. издање, Лонгман, Лондон, 1981.

Додатни материјал:

http://helix.chem.bg.ac.rs/~rsaicic/Organske-sinteze/

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

8 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 • Уводно предавање
 • Халогеновање (1): Превођење алкохола у алкил-халогениде и сличне деривате. Адиција халогеноводоника на алкене.
 • Халогеновање (2): Адиција халогена на алкене и сличне реакције. Халогеновање карбонилних једињења.
 • Халогеновање (3): Методе добијања органофлуорних једињења.

Материјал са предавања: Halogenovanje.pdf

 • Ароматичне супституције: халогеновање, сулфоновање, нитровање ароматичних једињења. Нуклеофилне ароматичне супституције уз стварање везе угљеник-хетероатом.

Материјал са предавања: Aromaticne_supstitucije_FT.pdf

 • Редукције (1): Појам, подела. Каталитичке хидрогенизације.
 • Редукције (2): Редукције помоћу металних хидрида.
 • Редукције (3): Редукције помоћу растворних метала, у протичним и апротичним условима.
 • Редукције (4): Остале редукције: Мирвајн-Пондорф-Верлијева редукција, редукције помоћу хидразина и његових деривата, ензимске редукције.

Материјал са предавања: Redukcije.pdf

 • Оксидације (1): Оксидације алкана; Оксидације алкена: хидроксилација и фрагментација алкена; Алкоксимеркуровање; Вакерова оксидација.
 • Оксидације (2): Епоксидације алкена (помоћу перкиселина; помоћу базног водоник-пероксида; Шарплес-Кацукијева епоксидација).
 • Оксидације (3): Алилне и бензилне оксидације.
 • Оксидације (4): Оксидације алкохола.
 • Оксидације (5): Оксидације гликола, фенола карбонилних једињења и др.

Материјал са предавања: Oksidacije.pdf

 • Реакције стварања везе угљеник-азот и угљеник-кисеоник.

Материјал са предавања: Reakcije_stvaranja_C-N_i_C-O_veze.pdf

 • Закључно предавање.

Лабораторијске вежбе:

22 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Вежбе су експерименталне и обухватају самосталну реализацију 6 (шест) препарата са листе наведене у практикуму и у хемијској литератури. Ови препарати представљају експерименталне илустрације наставних јединица обрађених на предавањима и обухватају конкретне примере добијања органских једињења применом реакција оксидације, редукције, халогеновања, ароматичне супституције и др. Поред тога, у оквиру појединих препарата, студенти се упознају са различитим техникама изоловања и пречишћавања органских једињења, као што су дестилација под сниженим притиском, дестилација воденом паром, континуална екстракција, кристализација и др. и увежбавају се у рутинском коришћењу ових техника у лабораторијском раду. Један термин вежби је посвећен трагању за научном информацијом, и обухвата обучавање студента у коришћењу часописа и база података.

Колоквијуми:

0 поена

Напомене:

Студенти који не положе испит до почетка курса у наредној школској години обавезни су да поново слушају предавања. Експерименталне вежбе се не раде поново, али је неопходно да студенти положе колоквијум, како би стекли право изласка на испит.

Писмени испит:

70 поена

Напомене:

Испит се полаже писмено. Да би се добила прелазна оцена потребно је имати бар 50% тачних одговора (50% од укупног броја поена) на писменом испиту.

Thu Jan 18 14:49:49 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет