Сарадници

  • др Марија Баранац-Стојановић, редовни професор, Универзитет у Београду - Хемијски факултет
  • др Милован Стојановић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду, ИХТМ - Центар за хемију
  • др Јована Алексић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду, ИХТМ - Центар за хемију

Област истраживања

Наша истраживачка група се бави синтетичком и теоријском органском хемијом.

У првој области, истраживања су усмерена ка развоју нових, ефикасних метода за добијање различитих хетероцикличних једињења и њихових прекурсора, push-pull алкена и диена, користећи стандардне услове (реакције у раствору) или мање стандардне услове (реакције без растварача на чврстој фази силика-гела). Циљана хетероциклична једињења могу занимљива у области хемије, биологије, медицине или хемије материјала.

Теоријска истраживања су тренутно усмерена ка проучавању особина основног и ексцитованог стања моно- и полицикличних једињења и могућности њиховог предвиђања и подешавања. На пример, познато је да (4n+2) π-електронски системи постају антиароматични и веома реактивни у првом ексцитованом триплетном и синглетном стању, док 4n π-електронски системи постају ароматични (Baird-ово правило). Утицај различитих фактора на ове особине, као што су увођење супституената, замена једне или више CH јединица изоелектронском хетероатомском јединицом и различита топологија полицикличних једињења је тема наших истраживања, а резултати могу бити занимљиви у области фотохемије и фотофизике или хемије материјала.

[Slika br. 230]

Публикације

  1. M. Baranac-Stojanović, M. Stojanović, J. Aleksić, Triplet State (Anti)aromaticity of Some Monoheterocyclic Analogues of Benzene, Naphthalene and Anthracene, New J. Chem. 2021, DOI: 10.1039/D1NJ00207D.
  2. M. Stojanović, S. Bugarski, M. Baranac-Stojanović, Synthesis of 2,3-Dihydro-4-pyridones and 4-Pyridones by the Cyclization Reaction of Ester-Tethered Enaminones. J. Org. Chem. 2020, 85, 13495-13507.
  3. M. Baranac-Stojanović, Substituent Effect on Triplet State Aromaticity of Benzene. J. Org. Chem. 2020, 85, 4289-4297.
  4. M. Baranac-Stojanović, A DFT Study of the Modulation of the Antiaromatic and Open-Shell Character of Dibenzo[a,f]pentalene by Employing Three Strategies: Additional Benzoannulation, BN/CC Isosterism, and Substitution. Chem. Eur. J. 2019, 25, 9747-9757.
  5. J. Aleksić, M. Stojanović, M. Baranac-Stojanović, Silica Gel as a Promoter of Sequential Aza-Michael/Michael Reactions of Amines and Propiolic Esters: Solvent- and Metal-free Synthesis of Polyfunctionalized Conjugated Dienes, Chem. Asian J. 2018, 13, 1811-1835.