Захваљујући свом међународно признатом, разноврсном и квалитетном истраживачком и образовном раду, Универзитет у Београду - Хемијски факултет (у даљем тeксту: Хемијски факултет) представља једну од најзначајнијих и најпрестижнијих институција у српском истраживачком окружењу и друштву.

Стратешки циљ Хемијског факултета је да задржи и оправда изузетну репутацију и да пронађе нове начине да је даље унапреди у временима финансијских ограничења са којима се данас суочавају Универзитети у Србији. Овим актом желимо да установимо циљеве Хемијског факултета у 21. веку. У том смислу, Хемијски факултет преузима водећу улогу у међусобно подстицајним активностима наставе, научноистраживачког рада и стручних служби.

Високо квалитетно и осавремењено образовање на основним академским студијама које се темељи на одговарајућим акредитованим студијским програмима и облицима наставе испуњавају све услове за професионално бављење хемијом. Даље унапређење знања и вештина које се пружа путем напредније обуке на мастер академским и докторским академским студијама се углавном обезбеђују укључивањем студената у права научна истраживања.

У области образовног и научноистраживачког рада, ресурса и служби, а са циљем пуне примене стратешког плана установљени су следећи циљеви:

Образовна делатност:
 • Стално осавремењивање наставног програма Хемијског факултета Универзитета у Београду да би се постигло најмодерније образовање студената;
 • обезбеђивање нових образовних профила који су усклађени са потребама Србије које се стално мењају;
 • бити један од главних подстицаја и извора образовања наставника хемије.
Научноистраживачка делатност:
 • Побољшање и унапређење Хемијског факултета Универзитета у Београду;
 • истраживачка инфраструктура;
 • истраживачка продуктивност;
 • спољно финансирање истраживачког рада;
 • државни и међународни углед по питању развоја научног рада;
 • истакнутост истраживачког рада у оквирима европског истраживачког рада;
 • укљученост у Европку истраживачку зону (ЕИЗ).
Ресурси:
 • коришћење свих расположивих ресурса на најделотворнији и најпродуктивнији начин;
 • обезбеђивање расположивих спољних ресурса ради остваривања циљева;
 • обезбеђивање публиковања и дисеминације научних и стручних сазнања кроз модерну издавачку делатност штампаних и електронских публикација;
 • обезбеђивање стручних служби предусретљивих према средини и индустрији у окружењу;
 • техничка стручност у напорима да се реше проблеми од јавног значаја.

Утврђени циљеви биће остварени сталним, синхронизованим и делотворним напорима како у области образовања, тако и области научноиистраживачког рада. Са тим циљем, Хемијски факултет је своје напоре сконцентрисао на следеће:

Образовна и научноистраживачка делатност:
 • привући врхунске наставнике, научнике и предаваче који су показали своју способност и достигнућа у образовном и/или научноистраживачком раду;
 • привући одличне и мотивисане студенте основних академских, мастер академских, докторских академских студија и омогућити постдокторско усавршавање као нови вид образовног и научноистраживачког рада на Хемијском факултету;
 • пружити захтевне и модерне образовне програме за студенте на свим нивоима академских студија са нагласком на усвајање знања, технологију, креативно размишљање и решавање проблема;
 • обезбедити врхунску опрему за образовни и научни рад и административне службе које потпомажу ове делатности;
 • препознати и подстаћи најбоље у предавачким, наставним и образовним делатностима;
 • неговати сарадњу, интердисциплинарни заједнички рад и постигнућа, како у оквиру Факултета тако и оквиру стратешког партнерства са Иновационим центром Хемијског факултета и Центром за хемију Националног института ИХТМ-а, такође између Хемијског факултета и Универзитета, истраживачких установа, владе, индустрије, професионалних и друштвених агенција и међународних академских институција за које су делатности Хемијског факултета од значаја;
 • пружити подршку стимулисати конкурисање на пројекте Фонда за науку, пројкте ресорног Министарства, пројекте других министарстава и фондова;
 • пружити подршку и снажно стимулисати конкурисање на међународно финансиране пројекте изузетних вредности као што су пројекти Хоризонт 2020 и пројекти који из њега произилазе;
 • пружити прилику да се подели стручност у области научног истраживања и образовања са алумнистима Хемјског факултета, другим људима који се баве овом струком и другим институцијама.

Развој научноистраживачког подмлатка, као и развој целокупног научноистраживачког рада повезан са захтевима 21. века, обезбеђујући на тај начин укључивање Хемијског факултета у Европску истраживачку зону:

 • истраживачки рад усаглашен са циљевима одрживог развоја Уједињених нација и тематским приоритетима Европске заједнице:
  – здравље,
  – нанотехнологија,
  – храна и биотехнологија;
 • синтеза, утврђивање структуре и биолошка активност органских и неорганских једињења;
 • изоловање природних производа и биомолекула, пречишћавање, утврђивање структуре и синтеза;
 • развој и примена технологија за заштиту и опоравак животне средине;
 • развој и примена нових аналитичких метода;
 • рачунарска хемија.
Побољшање истакнутости Хемијског факултета:
 • Учешћем у међународној образовној заједници развијајући везе са институцијама, научним радницима и студентима у креативном раду и размени вештина;
 • Развој Интернет презентације, њено осавремењавање и континуално освежавање;
 • Развој налога на друштвеним мрежама и подстицање директне комуникације са корисницима у циљу ширења хемијског знања и видљивости Хемиског факултета;
 • Сарадња са дијаспором Хемијског факултета кроз оснивање и развој групе алумниста Хемијског факултета. Развој сарадње са успешним алумнистима који су своју каријеру наставили у другим научноистрживачким институцијама, агенцијама и компанијама у Републици Србији;
 • Учешће и организовање, државних и европских научних симпозијума, конгреса, конференција, окупљања и радионица;
 • Развој партнерства са Српским хемијским друштвом и Биохемијским друштвом Србије;
 • Стално унапређење дигиталног репозиторијума Хемијског факултета "Cherry" у циљу повећања видљивости научноистраживачког рада;
 • Промоција Хемијског факултета кроз повећану дисеминацију научних резултата и кроз учешће у манифестацијама које промовишу науку у целини;
 • Унапређење радних услова и прилагођавње стандардима добре лабораторијске праксе (ДЛП);
 • стално усавршавање и образовање студената и особља у складу са правилником ДЛП-а;
 • стално праћење и примена промена у стандардима ДЛП-а.

Циљеви Хемијског факултета су да стално унапређује хемију као науку у целини бавећи се мултидисциплинарним истраживачким радом и подучавањем које се базира на истраживању у оквиру следећих дисциплина: биохемије, биотехнологије, хемије животне средине, аналитичке, неорганске, медицинске и органске хемије, хемије природних производа, нанотехнологије и нанохемије, теоријске и рачунарске хемије.

Факултет посебан значај даје допунском развоју међународно признатих програма у области научноистраживачког рада и образовања и обавезује се да својим знањем буде на располагању друштву и међународној научној заједници.


Циљеви Хемијског факултета   (PDF, 2.9 MB)