Сарадници

Сарадници из других институција

 • Оливера Марковић, истраживач сарадник, Универзитет у Београду - Институт за хемију, технологију и металургију
 • Драгана Стојков, истраживач приправник, студент докторских студија
 • Миљана Тодоров, студент докторских студија

[Slika br. 51]

Област истраживања

1. Физичко-хемијска карактеризација и проучавање јонских равнотежа (потенцијално) биолошки активних супстанци

Физичко-хемијска карактеризација и проучавање различитих типова јонских равнотежа (потенцијално) биолошки активних супстанци кључни су кораци у раној фази развоја лекова и предвиђању фармакокинетичких и фармакодинамичких својстава једињења. Ова истраживања укључују одређивање киселинских константи, растворљивости, липофилности, пермеабилности потенцијалних лекова, као и проучавање интеракција са протеинима и одређивање одговарајућих константи везивања. Важност ових истраживања је препозната након процене да је ∼1/3 супстанци које су одбијене током преклиничких испитивања одбијена због лоших АДМЕ (апсорпција, дистрибуција, метаболизам, екскреција) својстава, а која у великој мери зависе од физичко-хемијских својстава супстанци.

[Slika br. 55]

2. Молекулски обележени полимери: синтеза, карактеризација и примена

Молекулски обележени полимери представљају функционалне материјале са могућношћу примене у различитим областима хемије и хемијске технологије. Примењују се као сорбенти за екстракцију чврстом фазом, сорбенти за хроматографију, у различитим типовима сензора, као вештачки ензими, микрореактори, за контролисано отпуштање и доставу лекова. Активност групе је усмерена ка добијању полимера за 'захтевне' молекуле попут стероида, затим ка синтези хирално обележених полимера, полимера који се могу применити као сорбенти у екстракцији или хроматографији.

[Slika br. 58]

3. Примена хемоинформатичких програма у медицинској хемији, хемији хране и хемији материјала

Помоћу квантно-хемијских прорачуна могуће је предвидети различита физичко-хемијска својства биолошки активних молекула и функционалних материјала. Проучавањем протеин-лиганд интеракција долази се до важних сазнања о механизму деловања природних и синтетичких молекула и њиховим АДМЕТ својствима, што се користи у дизајну нових структура са побољшаним фармакодинамичким и фармакокинетичким својствима.

[Slika br. 61]

Опрема коју група користи у раду

 • Аутоматски титратор
 • UV/Vis спектрофотометар
 • Спектрофлуориметар
 • HPLC са UV/Vis, RI и флуоресцентном детекцијом
 • NMR
 • FTIR

Публикације

 1. M. P. Pešić, M. D. Todorov, G. Becskereky, G. Horvai, T. Ž. Verbić, B. Toth, Talanta 217 (2020) 121075.
 2. O. S. Marković, M. P. Pešić, A. V. Shah, A. T. M. Serajuddin, T. Ž. Verbić, A. Avdeef, Eur. J. Pharm. Sci. 133 (2019) 264-274.
 3. O. S. Marković, I. N. Cvijetić, M. V. Zlatović, I. M. Opsenica, J. M. Konstantinović, N. V. Terzić Jovanović, B. A. Šolaja, T. Ž. Verbić, Spectrochim. Acta A 192 (2018) 128-139.
 4. I. N. Cvijetić, T. Ž. Verbić, P. Ernesto de Resende, P. Stapleton, S. Gibbons, I. O. Juranić, B. J. Drakulić, M. Zloh, Eur. J. Med. Chem. 143 (2018) 1474-1488.
 5. A. Avdeef, E. Fuguet, A. Llinàs, C. Ràfols, E. Bosch, G. Völgyi, T. Verbić, E. Boldyreva, K. Takács-Novák, Equilibrium solubility measurement of ionizable drugs - consensus recommendations for improving data quality, White paper, ADMET&DMPK 4 (2016) 112-178.

Партнери

 • in-ADME Research, New York, USA (Alex Avdeef)
 • St. John's University, New York, USA (Abu T. M. Serajuddin)
 • Hungarian Academy of Science, Budapest, Hungary (George Horvai)
 • Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary (Viola Horvath, Blanka Toth)
 • University College London, UK (Klara Valko, Mire Zloh)
 • University of Barcelona, Spain (Clara Rafols, Elisabet Fuguet, Elisabet Bosch, Marti Roses, Susana Amezqueta)
 • Српска академија наука и уметности (Богдан А. Шолаја)
 • Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology, Shanghai, China (Горан Ангеловски)
 • University of Coruna, Spain (Carlos-Platas Iglesias)
 • Indian Institute of Technology Bhubaneswar, Odisha, India (Akhilesh Kumar Singh)
 • National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia (Andrej Perdih)
 • University of Milano, Italy (Alessandro Pedreti)
 • Институт за нуклеарне науке "Винча" - Национални институт Републике Србије, Универзитет у Београду (Светлана Јовановић)
 • Универзитет у Београду - Фармацетуски факултет (Гордана Поповић, Славица Ражић)
 • Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет (Александар Маринковић, Александра Божић)
 • Универзитет у Београду - Шумарски факултет (Ивана Стојиљковић)
 • Универзитет у Крагујевцу - Медицински факултет (Ратомир Јелић), Природно-математички факултет (Андрија Ћирић)
 • Универзитет у Новом Саду - Природно-математички факултет (Горана С. Мрђан, Борко М. Матијевић)
 • Институт за судску медицину, Београд (Вера Лукић)
 • Универзитет у Косовској Митровици - Природно-математички факултет (Ружица Мицић)
 • Истраживачка станица Петница, Петница, Ваљево
 • Биотехника ИВД Ратина, Краљево
 • Ellielab LLC, Wisconsin, USA (Миладин Костовић)

Пројекти

 • Синтеза и примена нових хемотерапеутика на бази природних производа и комплекса метала (SIPHEMO), Фонд САНУ за истраживање у науци и уметности, руководилац пројекта: Богдан Шолаја, 2019-2022.
 • Добијање и карактеризација селективних сорбената на бази молекулски обележених полимера, билатерални пројекат САНУ-МАН, руководиоци пројекта: Татјана Вербић (са српске стране), Виола Хорват (са мађарске стране), 2016-2018.
 • Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији (172035), домаћи фундаментални пројекат - Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, руководиоци пројекта: Иван Јуранић, Александар Николић, 2011-2019.
 • Синтеза аминохинолина и њихових деривате као антималарика и инхибитора ботулинум неуротоксина А (172008), фундаментални пројекат - Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, руководиоци пројекта: Богдан Шолаја, Игор Опсеница, 2011-2019.