Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemičar Biohemičar Profesor hemije Hemičar za
životnu sredinu

Studijski program "Profesor hemije"

Studijskim image programom Profesor hemije studenti se pripremaju za savremeno izvođenje nastave hemije u školi. Kroz osnovne akademske studije osposobljavaju se za realizaciju svih programa hemije kao opšte obrazovnog predmeta, kao i posebnih programa hemije u srednjim stručnim školama. Oni se pripremaju za preuzimanje i realizaciju svih uloga neophodnih za uspešnu nastavu hemije koja se ogleda u primenljivim i trajnim učeničkim znanjima i veštinama i pravilnim stavovima.

Studenti stiču teorijska znanja iz različitih oblasti hemije (opšte hemije, neorganske hemije, analitičke hemije, fizičke hemije, organske hemije, primenjene hemije, biohemije) i razvijaju veštine rada u laboratoriji. Kroz Metodiku nastave hemije, Školske oglede u nastavi hemije, Pedagogiju, Psihologiju i Školsku praksu pripremaju se da njihovim budućim učenicima omoguće razumevanje hemije i da ih osposobe za primenu stečenog znanja u različitim školskim i vanškolskim situacijama, ili u okviru buduće profesionalne delatnosti.

Uslovi za upis

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Profesor hemije:

  1. formiranje znanja iz oblasti opšte hemije, neorganske hemije, analitičke hemije, fizičke hemije, organske hemije, primenjene hemije, biohemije, kao osnove za planiranje i obradu sadržaja navedenih oblasti u nastavi hemije u osnovnoj školi i srednjim školama;
  2. formiranje veštine eksperimentalnog rada u laboratoriji i sposobnosti planiranja ogleda, postavljanja i izvođenja ogleda;
  3. formiranje znanja iz psihologije o uzrastnim karakteristikama učenika, kako se deca razvijaju i uče i kako se nastavom obezbeđuje razvoj učenika, i iz pedagogije o zahtevima koje treba da zadovolji organizovanje, relizacija i praćenje i procenjivanje efekata obrazovanja;
  4. osposobljavanje za organizovanje i izvođenje časa prema zadatim ciljevima i na zadatom sadržaju, kao i za kritički procenu sopstvene prakse i preduzimanje aktivnosti za unapređivanje procesa nastave/učenja hemije;
  5. razumevanje pedagoške uloge praćenja i procenjivanja učeničkih postignuća, osposobljavanje za izbor odgovarajućeg načina za praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća, za pripremu instrumenata (testova) za proveravanje učeničkih postignuća i za organizovanje i izvođenje proveravanja.
Ishod studija

Ishodi savladavanja studijskog programa su sledeći:

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Matematika 1001A 9 4+4+0  
Fizika 1011A 9 4+2+3  
Opšta hemija 1101A 12 5+2+4  
Engleski jezik 1031A 3   3+0+0
Psihologija 1042P 4   3+0+0
Neorganska hemija 1102A 10   4+2+4
Analitička hemija 1 1301A 9   2+1+6
Izborni predmet 1 1IP1P 4  
  60  
II godina 1 2
Fizička hemija 1 1021A 7 4+0+3  
Organska hemija 1 1201A 10 4+1+4  
Analitička hemija 2 1302P 10 2+1+6  
Fizička hemija 2 1022A 7   3+0+3
Organska hemija 2 1202A 10   4+1+4
Instrumentalna analitička hemija 1303A 8   3+0+5
Metodika nastave hemije 1 1601P 4   2+1+0
Izborni predmet 2 1IP2A 4  
  60  
III godina 1 2
Pedagogija 1043P 4 3+0+0  
Neorganska hemija 2 1103P 7 3+0+3  
Organska hemija 3 1203P 10 4+1+5  
Hemija prirodnih proizvoda 1411A 7 3+0+3  
Strukturne instrumentalne metode 1221P 5   3+2+0
Biohemija 1409A 7   3+0+3
Industrijska hemija 1501A 7   3+0+3
Metodika nastave hemije 2 1602P 3   2+1+0
Izborni predmet 3 1IP3A 6  
Izborni predmet 4 1IP4P 4  
  60  
IV godina 1 2
Školski ogledi u nastavi hemije 1291P 8 2+0+6  
Hemija životne sredine 1505P 5 2+0+3  
Metodika nastave hemije 3 1603P 6 4+2+0  
Istorija hemije 1611P 2 2+0+0  
Izborni predmet 5 1IP5P 4  
Metodika nastave hemije 4 1604P 5   (5+6)
Školska praksa 1605P 4   (0+4)
Izborni predmet O 1IPOA 10  
Završni rad 1IZRP 16   (0+16)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2,   Izborni predmet 4
Izborni predmet 3
Izborni predmet 5
Izborni predmet O

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

Po završetku studija na studijskom programu żŕŢäŐáŢŕ ĺŐÜŘřŐ kandidat stiče zvanje "ÔŘßŰŢÜŘŕĐÝŘ ĺŐÜŘçĐŕ".

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet