Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVI NASLOVI IZDAVAČKOG CENTRA HEMIJSKOG FAKULTETA

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

[Hemija heterociklicnih jedinjenja I]

Igor Opsenica:

Hemija heterocikličnih jedinjenja I

Iz sadržaja:   Heterociklična jedinjenja / Imenovanje heterocikličnih jedinjenja / Zasićena heterociklična jedinjenja / Pirol / Furan / Tiofen / Indol / Benzo[b]furan i benzo[b]tiofen / Piridin / Hinolin / Savremeni pristupi u hemiji heterocikličnih jedinjenja

Meki povez, 245 strana

Beograd, 2016.
ISBN: 978-86-7220-079-9

Cena:   1000,00 din.

 
[Osnovi molekulskog modelovanja]

Mario Zlatović, Dušan Petrović:

Osnovi molekulskog modelovanja
Praktikum

Iz sadržaja:   Upoznavanje sa radom na komandnoj liniji / Programi Avogadro i Abalone / Konformaciona analiza / Ispitivanje mehanizma reakcije / Predviđanje proizvoda reakcije / Pretraživanje baza podataka / Homologo modelovanje / Molekulski doking / Molekulska dinamika / Uvijanje proteina

Meki povez, 218 strana

Beograd, 2016.
ISBN: 978-86-7220-078-2

Cena:   800,00 din.

 
[Hemija organosumpornih jedinjenja]

Veselin Maslak:

Hemija organosumpornih jedinjenja

Iz sadržaja:   Struktura i vezivanje sumpora u organosumpornim jedinjenjima / Tioli / Sulfidi / Sulfoksidi / Sulfoni / Sulfonijumove soli i sumporni ilidi / Organosumporne oksikiseline / Tiokarbonilna jedinjenja

Meki povez, 138 strana

Beograd, 2016.
ISBN: 978-86-7220-072-0

Cena:   450,00 din.

 
[Upravljanje NI projektima]

Bogdan Putniković, Mario Zlatović:

Upravljanje naučnoistraživačkim projektima

Iz sadržaja:   Naučna metoda / Zašto su naučni projekti specifični / Projekat / Projektna infrastruktura / Životni ciklus projekta / Projekti saradnje / Projektni portfolio

Meki povez, 204 strane

Beograd, 2015.
ISBN: 978-86-7220-067-6

Cena:   600,00 din.

 
[Hromatografske metode odvajanja]

Maja Natić:

Hromatografske metode odvajanja
Teorijski principi i praktični aspekti (praktikum)

Iz sadržaja:   Uvod / Priprema uzoraka za analizu / Ekstrakcija (Tečno-tečna ekstrakcija / Ekstrakcija čvrsto-tečno) / Jonska izmena (Principi jonske izmene / Jonska hromatografija) / Hromatografske metode (Definicija hromatografije i klasifikacija hromatografskih metoda / Osnovne karakteristike stacionarnih faza u hromatografiji na koloni / Retencija u hromatografiji i karakterizacija razdvojenih jedinjenja / Mobilne faze u tečnoj hromatografiji)

Meki povez, 176 strana

Beograd, 2015.
ISBN: 978-86-7220-068-3

Cena:   500,00 din.

 
[Opsta hemija]

Srećko Trifunović, Tibor Sabo, Zoran Todorović:

Opšta hemija

Iz sadržaja:   Kratka istorija hemije / Osnovne hemijske zakonitosti / Zakonitosti ponašanja gasova / Hemijska termodinamika / Struktura atoma / Hemijska veza i struktura molekula / Međumolekulske sile / Agregatna stanja materije / Rastvori / Hemijska kinetika / Hemijska ravnoteža / Podela neorganskih jedinjenja / Rastvori elektrolita / Kiseline i baze / Ravnoteže u rastvorima elektrolita / Koordinaciona jedinjenja / Nuklearna hemija / Oksido-redukcione reakcije / Elektrohemija

Tvrdi povez, 464 strane

Beograd, 2014.
ISBN: 978-86-7220-062-1

Cena:   3000,00 din.

 
[Jonske ravnoteze]

Lidija Pfendt, Dušanka Milojković-Opsenica:

Jonske ravnoteže

Iz sadržaja:   Uvod u hemijsku ravnotežu / Termodinamika hemijskih ravnoteža / Opšte metode za određivanje i izračunavanje ravnotežnih konstanti / Kiselinsko-bazne ravnoteže / Ravnoteže u rastvorima kompleksa / Redoks ravnoteže

Meki povez, 360 strana

Beograd, 2014.
ISBN: 978-86-7220-055-3

Cena:   1300,00 din.

 
[Hemija bioelemenata]

Sanja Grgurić-Šipka:

Hemija bioelemenata

Iz sadržaja:   Uvod / Pregled elemenata od biološkog značaja / Uloga alkalnih i zemnoalkalnih metala / Gvožđe / Cink / Bakar / Kobalt i nikl / Mangan / Hrom / Vanadijum, molibden i volfram / Uloga malih molekula / Biološka uloga nekih nemetala i metaloida

Meki povez, 214 strana

Beograd, 2014.
ISBN: 978-86-7220-065-2

Cena:   900,00 din.


Sve publikacije Izdavačkog centra HF se mogu nabaviti u Skriptarnici Hemijskog fakulteta (Studentski trg 14, Beograd).

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet