Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemija Biohemija Hemija životne sredine

Studijski program "Biohemija"

Studijski program master akademskih studija "Biohemija" ima 60 ESPB i obuhvata obavezne (12 ESPB) i izborne (8 ESPB) predmete, studijski istraživački rad (20 ESPB) i diplomski rad (20 ESPB). Obavezni predmeti su Bioinformatika i Molekularna biotehnologija, a u okviru izbornih predmeta studenti biraju predmete koje nisu slušali na osnovnim studijama i/ili više kurseve osnovnih biohemijskih i hemijskih predmeta. Studenti se usmeravaju ka istraživačkom radu posebno kroz individualni rad sa mentorom u okviru Studijskog istraživačkog rada i kroz izradu diplomskog rada.

Nastava se izvodi kroz individualni (mentorski) rad sa studentima ili se radi sa malim grupama studenata. Metode rada su adekvatno prilagođene (konsultacije, seminari, prorada radova iz originalne naučne literature). Akcenat je na eksperimentalnom radu sa elementima istraživačkog rada koji se po pravilu obavlja u timskom radu u istraživačkim (nastavničkim) laboratorijama. Predviđena je ekstenzivna primena računara u svim vidovima nastave.

Uslovi za upis

Završene osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB.

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje master diplome koja će (zajedno sa diplomom osnovnih studija) biti prepoznata/priznata od strane svih evropskih institucija, i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje ili da nastave doktorske studije iz biohemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od evropskih univerziteta.

Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Biohemija kandidat stiče zvanje "master biohemičar".

Studenti će biti u stanju da izvedu u okviru timskog rada (ili samostalno) sve faze dela istraživanja u okviru istraživačkog (naučnog) projekta.

Steći će iskustvo u radu sa najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim biohemijskim laboratorijama.

Studenti će biti u stanju da primene samostalno kompleksne biohemijske protokole i biće familijarni sa bioinformatikom i premenom računara u svim fazama istraživačkog rada. Biće u stanju da usmeno i pismeno prezentiraju rezultate svoga rada na naučnim skupovima.

Studenti će da dopune i prodube svoje poznavanje biohemijskih i hemijskih disciplina, razviće sposobnosti za rešavanje naučnih i stručnih problema iz oblasti biohemije primenom analitičkih i računarskih metoda, produbiće znanja i veštine potrebne za rad sa biološkim materijalom i eksperimentalnim životinjama, razviće sposobnosti proučavanja literature i kritičkog prikazivanja literaturnih podataka, steći će specifične eksperimentalne veštine, iskustvo u samostalnom radu sa savremenim instrumentima, dopuniće i produbiti svoju laboratorijsku praksu (zaštita na radu, rad sa patološkim materijalom), usavršiće vođenje laboratorijskog dnevnika, kao i svoje numeričke veštine (biohemijska izračunavanja), biće u stanju da u okviru timskog rada obrade istraživački problem, prezentiraju ga u okviru diplomskog rada i usmeno odbrane svoj rad.

Pristup daljim studijama

Imalac diplome ima pravo da upiše doktorske akademske studije u obimu od 180 ESPB.

Profesionalni status

Studenti koji su uspešno završili master akademske studije biohemije:

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Bioinformatika 451B1 4 1+3+0  
Molekularna biotehnologija 452B1 8 3+0+5  
Izborni predmet 1 E51B1 4  
Izborni predmet 2 E52B1 4  
Studijski istraživački rad R51B1 10 (0+10)  
Studijski istraživački rad R52B1 10   (0+10)
Završni rad Z50B1 20   (0+20)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet