Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
514S1

Naziv predmeta:
Zagađivači hrane

Školska godina:

2017/2018.

Uslovi pohađanja:

221A1 + 302A1

ESPB:

9

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Hemija životne sredine: 4. godina, zimski semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Vele V. Tešević
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Goran M. Roglić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Zoran M. Vujčić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Jovana M. Stanković, master hemičar
istraživač-saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd

Mirjana T. Cvetković, master hemičar
istraživač-saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd

Sanja N. Stojanović, diplomirani biohemičar

dr Maja M. Natić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + pet časova laboratorijskih vežbi (4+0+5)

Ciljevi:

Da studenti upoznaju osnovne zagađivače hrane poreklo zagađenja, osobinama zagađivača i njihova distribucija u hrani), osnove pripreme, obrade, uzoraka hrane i tehnikama za identifikovanje i kvantifikovanje pojedinih zagađivača.

Ishod:

Studenti će biti osposobljeni da samostalno organizuju kontrolu i analizu hrane, za pisanje stručnih i naučnih članaka i veštinu usmenog izlaganja rezultata naučnog i stručnog rada.

Oblici nastave:

Predavanja, eksperimentalne vežbe, seminarski radovi, tutorijal.

Vannastavne aktivnosti:

Poseta institucijama koje se bave analizom i kontrolom hrane ili monitoringom zagađenja.

Literatura:

Osnovna literatura:

  • J. P. F. D'Mello (ed): Food Safety: Contaminants and Toxins, Scottish Agricultural College, Edinburgh, UK, Publication Date: April 2003.
  • Predavanja u elektronskom obliku

Pomoćna literatura:

  • http://www.codexalimentarius.org/

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

1-2. Osnovi hemije i biohemije hrane (sastav, energetska vrednost, esencijalne komponente i sl.).

3-5. Toksini (mikrobiološki: bakterijski i mikotoksini; biljni i iz morskih organizama). Vrste, identifikacija, kvantifikacija, uklanjanja.

6. Genetski modifikovani organizmi. Prednosti i nedostaci. Detekcija.

7-9. Aditivi, teški metali i pesticidi u hrani.

10. Dugotrajni organski zagađivači u hrani.

11. Migracija iz ambalaže.

12. Biohemijske metode u analitici hrane.

13. Metode pripreme uzorka za analizu (SPE, SPME, SBSE i dr).

14. Kombinovane metode u analitici zagađivača hrane.

15. Kompleksna analiza načina kontaminacije.

Laboratorijske vežbe:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

1. Kvalitativno određivanje veštačkih boja u hrani.

2. Određivanje konzervanasa u hrani tankoslojnom hromatografijom.

3-4. Određivanje teških metala u biljnom materijalu i morskim školjkama.

5. Određivanje histamina u ribama i ribljim prerađevinama RP HPLC metodom.

6. Određivanje ohratoksina A u pšenici, kukuruzu i njihovim proizvodima.

7. Određivanje ostataka karbendazima u višnjama.

8. Kontrola adulteracije dijetetskih proizvoda

9. Određivanje ftalata u PET ambalaži i benzofenona u kartonskoj ambalaži.

10. Gasnohramotografsko određivanje etil karbamata u pićima.

11. Određivanje smeše pesticida u voćnom soku.

12. Analiza alergena kikirikija u prehrambenim preparatima.

13. Ispitivanje uticaja termičke obrade na smanjenje toksičnog efekta soje.

14. Ispitivanje prisustva lektina u hrani.

15. Analiza genetski modifikovane hrane tehnikom PCR-a.

Seminarski radovi:

50 poena

Usmeni ispit:

40 poena

Mon Apr 30 12:46:42 2018

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet