Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
200A1

Naziv predmeta:
Organska hemija

Školska godina:

2018/2019.

Uslovi pohađanja:

101A1 + 101E1

ESPB:

12

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 2. godina, cela godina, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Hemija životne sredine: 2. godina, cela godina, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Nastava hemije: 2. godina, cela godina, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Nastavnici:

dr Dragana R. Milić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Igor M. Opsenica
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Andrea M. Nikolić, diplomirani hemičar
saradnik u nastavi, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Života J. Selaković, master hemičar

Dragana Z. Jovanović, master hemičar

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + jedan čas teorijskih vežbi (4+1+0)

Ciljevi:

Cilj kursa je da studentima pruži osnovna teorijska i praktična znanja o strukturi i reaktivnosti organskih jedinjenja, uključujući i složenija sintetička i prirodna organska jedinjenja.

Ishod:

Posle završenog kursa student bi trebalo da bude osposobljen da:

 • razume fizičke, strukturne i stereohemijske osobine organskih jedinjenja,
 • da imenuje organska jedinjenja prema IUPAC-ovoj nomenklaturi i usvoji osnovne principe imenovanja i stereohemije prirodnih i složenijih sintetičkih organskih jedinjenja,
 • razume karakteristične transformacije funkcionalnih grupa i mehanizme organskih reakcija mono- i polifunkcionalnih jedinjenja,
 • razume transformacije u biološkim sistemima,
 • samostalno izvodi izolovanje, prečišćavanje, sintezu i dokazivanje jednostavnih i složenijih organskih jedinjenja.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 • K. P. C. Volhart, N. Šor: Organska hemija - struktura i funkcija, Data status, Nauka, Beograd 2004. ISBN 86-7478-007-5
 • N. Šor: Uputstvo za rešavanje zadataka sa rešenjima. Organska hemija: struktura i funkcija, 4. izdanje, Data status, Beograd, 2006. ISBN 867478021-0

Pomoćna literatura:

 • John McMurry: Organic Chemistry, 7th edition, Brooks Cole, 2007. ISBN-10: 0495118370, ISBN-13: 978-0495118374

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Struktura i vezivanje u organskim molekulima.
 2. Alkani i cikloalkani.
 3. Stereoizomeri.
 4. Halogenalkani.
 5. Alkoholi i etri.
 6. Alkeni i alkini.
 7. Delokalizovani π-sistemi.
 8. Aromatična jedinjenja.
 9. Hemija supstituisanih benzena.
 10. Aldehidi i ketoni.
 11. Enoli, enolati i aldolna kondenzacija; α,β-nezasićeni aldehidi i ketoni.
 12. Karboksilne kiseline i njihovi derivati.
 13. Estarski enolati i Klajzenova kondenzacija.
 14. Amini i njihovi derivati.
 15. Heterociklična jedinjenja.
 16. Ugljeni hidrati.
 17. Aminokiseline, peptidi, proteini i nukleinske kiseline.

Teorijske vežbe:

30 poena (1 čas nedeljno)

Pismeni ispit:

70 poena

Tue Dec 18 12:29:28 2018

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet