Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemija Biohemija

Studijski program "Biohemija"

Studijski program "Master akademske studije biohemije" ima 60 ESPB bodova i obuhvata obavezne (12 ESPB bodova) i izborne (8 ESPB bodova) predmete, studijski istraživački rad (20 ESPB bodova) i diplomski rad (20 ESPB bodova). Obavezni predmeti su Bioinformatika i Savremene biohemijske metode, a u okviru izbornih predmeta studenti biraju predmete koje nisu slušali na osnovnim studijama (Biohemija i fiziologija biljaka) i/ili više kurseve osnovnih biohemijskih, hemijskih i bioloških predmeta. Studenti se usmeravaju ka istraživačkom radu posebno kroz individualni rad sa mentorom u okviru Studijskog istraživačkog rada i kroz izradu diplomskog rada.

Nastava se izvodi kroz individualni (mentorski) rad sa studentima ili se radi sa malim grupama studenata. Metode rada su adekvatno prilagođene (konsultacije, seminari, prorada radova iz originalne naučne literature). Akcenat je na eksperimentalnom radu sa elementima istraživačkog rada koji se po pravilu obavlja u timskom radu u istraživačkim (nastavničkim) laboratorijama. Predviđena je ekstenzivna primena računara u svim vidovima nastave.

Uslovi za upis

Završene osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB.

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje master diplome koja će biti prepoznata/priznata od strane svih evropskih institucija, i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje ili da nastave doktorske studije iz biohemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od evropskih univerziteta.

Ishod studija

Studenti će dopuniti i produbiti svoje poznavanje biohemijskih, hemijskih i bioloških disciplina, razviće sposobnosti za rešavanje naučnih i stručnih problema iz oblasti biohemije primenom analitičkih i računarskih metoda, produbiće znanja i veštine potrebne za rad sa biološkim materijalom i eksperimentalnim životinjama, razviće sposobnosti proučavanja literature i kritičkog prikazivanja literaturnih podataka, steći će specifične eksperimentalne veštine, iskustvo u samostalnom radu sa savremenim instrumentima, dopuniće i produbiti svoju laboratorijsku praksu (zaštita na radu, rad sa patološkim materijalom), usavršiće vođenje laboratorijskog dnevnika, kao i svoje numeričke veštine (biohemijska izračunavanja), biće u stanju da u okviru timskog rada obrade istraživački problem, prezentiraju ga u okviru diplomskog rada i usmeno odbrane svoj rad.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Bioinformatika 2451B 4 2+2+0  
Savremene biohemijske metode 2452B 8 (7+1)  
Izborni predmet 1 2IP1B 4  
Izborni predmet 2 2IP2B 4  
Studijski istraživački rad 2IR1B 10 (0+10)  
Studijski istraživački rad 2IR2B 10   (0+10)
Diplomski rad 2IZRB 20   (0+20)
  60  
Izborni predmet 1,   Izborni predmet 2

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

Po završetku studija na studijskom programu ąŘŢĺŐÜŘřĐ kandidat stiče zvanje "ÜĐáâŐŕ ŃŘŢĺŐÜŘçĐŕ".

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet