Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

UNIVERZITET U BEOGRADU - HEMIJSKI FAKULTET

raspisuje

KONKURS

za upis studenata na master akademske studije školske 2021/22. godine
po programima akreditovanim u ciklusu 2019-2020, saglasno Bolonjskoj deklaraciji

- - -   Drugi upisni rok   - - -

[Vazno]   Konačna rang-lista (po prvoj želji)

[Info]   Opšti uslovi konkursa   –   Univerzitet u Beogradu (PDF, 1.9 MB)
Plan aktivnosti   (MS Word DOC, 30 KB)


Posle prvog konkursnog roka, na Hemijskom fakultetu je ostalo ukupno 28 raspoloživih mesta (sva za samofinansiranje) na sledećim studijskim programima:

 1. Hemija - 12 mesta
 2. Biohemija - 3 mesta
 3. Hemija životne sredine - 13 mesta

Studije na Hemijskom fakultetu su akreditovane od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije.

Master akademske studije traju jednu godinu, a njihovim završetkom stiče se 60 ESPB.

Cena godišnje nastaveza samofinansirajuće studente, domaće državljane, iznosi 150.000,00 din, dok je školarina za strane državljane 3.000,00 EUR.

Kandidat strani državljanin prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave. Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da podnese dokaze: da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje i da vlada srpskim ili engleskim jezikom.

Uslovi za upis

Za upis master akademskih studija potrebno je najmanje 240 ESPB sa studija prvog stepena - osnovnih akademskih studija (bachelor with honours) i diploma osnovnih studija (diploma prvog stepena), kao i dodatak diplomi.

Minimalni uslov za konkurisanje za master akademske studije jeste da je kandidat u prethodnom obrazovanju stekao najmanje 60 ESPB u predmetima iz oblasti hemijskih ili biohemijskih nauka.

Onda kada je to potrebno, za konkurs treba priložiti i opis sistema visokog obrazovanja u vreme stečenog obrazovanja navedenog u diplomi kao dodatak diplomi kojim se dokazuje da na prethodnom nivou postoji obrazovanje u predmetima iz oblasti hemijskih ili biohemijskih nauka ekvivalentno 60 ESPB prema aktuelnim studijskim programom matičnog fakulteta.

Za kandidate koji su završili osnovne studije prema Zakonu o visokom obrazovanju koji je važio do 2005. godine i koji na diplomi nemaju upisan broj ESPB, prilikom konkurisanje treba priložiti uverenje o položenim ispitima na osnovu kog će Komisija izvršiti ekvivalenciju prema aktuelnim studijskim programom matičnog fakulteta.

Kandidatima koji su završili prvi stepen studija na drugim fakultetima srodnih naučnih disciplina, Komisija za master i doktorske akademske studije, posle pregleda dokumenata i razmatranja programa prethodnih studija, ima pravo da odredi diferencijalne ispite koje kandidat mora da položi pre polaganja ispita sa master akademskih studija.

Bliži uslovi upisa su definisani Pravilnikom o master akademskim studijama Hemijskog fakulteta.

Napomena

Pravo upisa na studijske programe svih vrsta i nivoa studija koje organizuje Univerzitet u Beogradu i fakulteti u njegovom sastavu u školskoj 2021/22. godini imaju osobe koje su prethodne nivoe obrazovanja završile najkasnije tokom školske 2020/21. godine, tj. najkasnije do 30. septembra 2021. godine.

Plan aktivnosti

Prijemni ispit

Polaganje prijemnog ispita je predviđeno samo u slučaju većeg broja prijavljenih kandidata od predviđenog broja za upis.

Kandidati koji konkurišu za upis na master akademske studije Hemije i Hemije životne sredine na Hemijskom fakultetu polažu zajednički prijemni ispit iz hemije. Kandidati koji konkurišu za upis na master akademske studije Biohemije na Hemijskom fakultetu polažu prijemni ispit iz biohemije. Kandidat se pri prijavi na konkurs opredeljuje za studijski program koji želi da upiše.

Rangiranje

Bodovanje i rangiranje bliže je opisano u Pravilniku o master akademskim studijama.

Dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs:

 1. popunjena prijava (može se preuzeti ovde ili se uzima u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta) koja obavezno treba da sadrži potpis mentora;
 2. overen prepis diplome osnovnih studija (za kandidate koji nisu završili Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu);
 3. uverenje o položenim ispitima na osnovnim studijama, sa brojem ESPB kod svakog ispita;
 4. za kandidate koji su osnovne studije završili van Republike Srbije - rešenje Univerziteta u Beogradu o izvršenom priznavanju visokoškolske isprave radi nastavka školovanja (dodatne informacije su dostupne ovde);
 5. potvrda o uplati za konkurs 5.000,00 dinara na žiro-račun Hemijskog fakulteta (primalac: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 12-16, Beograd; žiro račun broj: 840-1817666-82, poziv na broj 750).

Dokumenta potrebna za upis:

 1. original diplome i dodatka diplome na uvid;
 2. dve fotografije (4,5 x 3,5 cm, jedna se lepi na indeks, a druga na prijavni list koji se dobija prilikom upisa);
 3. izvod iz matične knjige rođenih;
 4. lista predmeta koje će student pohađati, potpisana od strane mentora
  formulari po studijskim programima:   hemija,   biohemija,   hemija životne sredine   (PDF, po cca. 63 KB);
 5. indeks, pravilno popunjen (kupuje se na Fakultetu);
 6. potvrda o uplati troškova upisa - indeks, osiguranje i taksa Univerziteta u Beogradu (dobija se u fotokopirnici Hemijskog fakulteta prilikom kupovine indeksa);
 7. dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente;
 8. uplata ZPU (opciono);
 9. za državljane Republike Srbije: VAŽEĆA LIČNA KARTA;
  za inostrane državljane: VAŽEĆI PASOŠ.
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet