Студијски програм основних академских студија
ХЕМИЧАР

ЛИСТА ПРЕДМЕТА СА ПРЕДУСЛОВИМА ЗА УПИС
Школска 2013/14. година

Обавезни предмети

Шифра Назив предмета ЕСПБ Услов за упис
1. година
1001A Математика 9 -
1011A Физика 9 -
1101A Општа хемија 12 -
1031A Енглески језик 3 -
1102A Неорганска хемија 10 -
1111H Основи примене рачунара у хемији 2 -
1301H Аналитичка хемија 1 11 -
1IP1H Изборни предмет 1 4 -
2. година
1021A Физичка хемија 1 7 1001A / 1011A
1201A Органска хемија 1 10 1101A
1302H Аналитичка хемија 2 10 -
1505H Хемија животне средине 3 1102A / 1301H
1022A Физичка хемија 2 7 1001A / 1011A
1202A Органска хемија 2 10 1101A
1303H Аналитичка хемија 3 9 1301H
1IP2A Изборни предмет 2 4 -
3. година
1221A Структурне инструменталне методе 11 1201A + 1202A
1231H Теорија хемијске везе 7 1001A + 1011A + 1101A
1232H Стереохемија 5 1201A + 1202A
1411A Хемија природних производа 7 1201A
1103H Неорганска хемија 2 10 1102A
1211H Органске синтезе 1 7 1201A + 1202A
1501A Индустријска хемија 7 1101A + 1102A
1IP3A Изборни предмет 3 6 -
4. година
1112H Рачунарска хемија 7 1001A + 1101A
1212H Органске синтезе 2 9 1211H
1409H Биохемија 6 1201A + 1202A
1IP4H Изборни предмет 4 8 -
1321H Изборни предмет Д 4 1221A / 1231H / 1232H / 1411A
1IPOA Изборни предмет О 10 -
1IZRH Завршни рад 16 -

Изборни предмети

Шифра Назив предмета ЕСПБ Услов за упис
Изборни предмет 1
1002A Одабрана поглавља математике 4 -
1012A Одабрана поглавља физике 4 -
1042P Психологија 4 -
1051S Екологија 4 -
1131A Основи геометријске кристалографије 4 -
Изборни предмет 2
1121A Основи координационе хемије 4 -
1233A Номенклатура у хемији 4 1101A
1311A Обрада резултата мерења 4 1301H / 1301A / 1301B
Изборни предмет 3
1132A Хемија биоелемената 6 1102A / 1102B
1234A Примењена органска хемија 6 (1201A + 1202A) / (1201B + 1202B)
1312A Методе одвајања 6 1302H / 1302P / 1301B
Изборни предмет 4
1055H Хемија макромолекула 8 1201A + 1202A
1133H Механизми неорганских реакција 8 1103H
1235H Основи молекулског моделовања и хемијска информатика 8 1201A + 1202A
1313H Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији 8 1302H + 1303H
1314H Анализа реалних узорака 8 1302H + 1303H
Изборни предмет О
1149A Одабране области неорганске хемије 10 1103H / 1103P / 1102S
1236A Основи супрамолекулске хемије и нанохемије 10 -
1249A Одабране области органске хемије 10 1201A + 1202A
1349A Одабране области аналитичке хемије 10 1303A / 1303H
1549A Одабране области примењене хемије 10 1501A / 1501S

Студијски програм основних академских студија
БИОХЕМИЧАР

ЛИСТА ПРЕДМЕТА СА ПРЕДУСЛОВИМА ЗА УПИС
Школска 2013/14. година

Обавезни предмети

Шифра Назив предмета ЕСПБ Услов за упис
1. година
1001A Математика 9 -
1061B Биологија ћелије 9 -
1101A Општа хемија 12 -
1031A Енглески језик 3 -
1102B Неорганска хемија 6 -
1201B Органска хемија 1 11 -
1301B Аналитичка хемија 1 6 -
1IP1B Изборни предмет 1 4 -
2. година
1029B Физичка хемија 8 1001A / 1101A
1202B Органска хемија 2 10 1201B
1401B Биохемија протеина и нуклеинских киселина 12 1201B + 1301B
1062B Основи молекуларне биологије 6 1061B
1302B Аналитичка хемија 2 8 -
1411B Хемија природних производа 12 1201B
1IP2A Изборни предмет 2 4 -
3. година
1221B Структурне инструменталне методе 7 1201B + 1202B
1402B Биохемија метаболизма 6 1401B
1421B Ензимологија 7 (1001A + 1029B) / 1401B
1422B Експериментална биохемија 10 (1001A + 1029B) / 1401B
1063B Физиологија 7 1061B
1064B Молекулска генетика 7 1062B
1065B Микробиологија 5 1061B + 1062B
1403B Регулација биохемијских процеса 5 1401B
1IP3B Изборни предмет 3 6 -
4. година
1423B Микробиолошка хемија и основи биотехнологије 11 1062B + 1065B + 1401B
1424B Имунохемија 7 1063B + 1401B + 1422B
1IP4B Изборни предмет 4 6 -
1425B Патобиохемија 8 1402B
1IP5B Изборни предмет 5 6 -
1IP6B Изборни предмет 6 6 -
1IZRB Завршни рад 16 -

Изборни предмети

Шифра Назив предмета ЕСПБ Услов за упис
Изборни предмет 1
1002A Одабрана поглавља математике 4 -
1019B Основи физике 4 -
1042P Психологија 4 -
1051S Екологија 4 -
1131A Основи геометријске кристалографије 4 -
Изборни предмет 2
1121A Основи координационе хемије 4 -
1233A Номенклатура у хемији 4 1101A
1311A Обрада резултата мерења 4 1301H / 1301A / 1301B
Изборни предмет 3
1132A Хемија биоелемената 6 1102A / 1102B
1203B Органска хемија 3 6 1202B
1234A Примењена органска хемија 6 (1201A + 1202A) / (1201B + 1202B)
1312A Методе одвајања 6 1302H / 1302P / 1301B
Изборни предмет 4
1433B Токсиколошка биохемија 6 1062B + 1402B + 1421B
1434B Механизми дејства физиолошки активних супстанци 6 1201B + 1202B + 1402B
Изборни предмет 5, Изборни предмет 6
1191B Бионеорганска хемија 6 1102B
1294B Биоорганска хемија 6 1202B + 1401B
1391B Биоаналитичка хемија 6 1302B
1431B Биотехнолошка и индустријска биохемија 6 1062B + 1065B + 1422B
1432B Методе у клиничкој хемији 6 1402B

Студијски програм основних академских студија
ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ

ЛИСТА ПРЕДМЕТА СА ПРЕДУСЛОВИМА ЗА УПИС
Школска 2013/14. година

Обавезни предмети

Шифра Назив предмета ЕСПБ Услов за упис
1. година
1001A Математика 9 -
1011A Физика 9 -
1101A Општа хемија 12 -
1031A Енглески језик 3 -
1042P Психологија 4 -
1102A Неорганска хемија 10 -
1301A Аналитичка хемија 1 9 -
1IP1P Изборни предмет 1 4 -
2. година
1021A Физичка хемија 1 7 1001A / 1011A
1201A Органска хемија 1 10 1101A
1302P Аналитичка хемија 2 10 -
1022A Физичка хемија 2 7 1001A / 1011A
1202A Органска хемија 2 10 1101A
1303A Инструментална аналитичка хемија 8 -
1601P Методика наставе хемије 1 4 1102A
1IP2A Изборни предмет 2 4 -
3. година
1043P Педагогија 4 1042P
1103P Неорганска хемија 2 7 1102A
1203P Органска хемија 3 10 1202A
1411A Хемија природних производа 7 1201A
1221P Структурне инструменталне методе 5 1201A + 1202A
1409A Биохемија 7 1201A + 1202A
1501A Индустријска хемија 7 1101A + 1102A
1602P Методика наставе хемије 2 3 1601P + 1202A
1IP3A Изборни предмет 3 6 -
1IP4P Изборни предмет 4 4 -
4. година
1291P Школски огледи у настави хемије 8 1102A + 1202A + 1601P
1505P Хемија животне средине 5 1101A + 1102A
1603P Методика наставе хемије 3 6 1601P
1611P Историја хемије 2 -
1IP5P Изборни предмет 5 4 -
1604P Методика наставе хемије 4 5 1601P
1605P Школска пракса 4 1602P
1IPOA Изборни предмет О 10 -
1IZRP Завршни рад 16 -

Изборни предмети

Шифра Назив предмета ЕСПБ Услов за упис
Изборни предмет 1
1002A Одабрана поглавља математике 4 -
1012A Одабрана поглавља физике 4 -
1051S Екологија 4 -
1131A Основи геометријске кристалографије 4 -
Изборни предмет 2, Изборни предмет 4
1121A Основи координационе хемије 4 -
1233A Номенклатура у хемији 4 1101A
1311A Обрада резултата мерења 4 1301H / 1301A / 1301B
Изборни предмет 3
1132A Хемија биоелемената 6 1102A / 1102B
1234A Примењена органска хемија 6 (1201A + 1202A) / (1201B + 1202B)
1312A Методе одвајања 6 1302H / 1302P / 1301B
Изборни предмет 5
1041P Филозофија природних наука 4 -
1621P Примена рачунара у настави хемије 4 1001A
Изборни предмет О
1149A Одабране области неорганске хемије 10 1103H / 1103P / 1102S
1236A Основи супрамолекулске хемије и нанохемије 10 -
1249A Одабране области органске хемије 10 1201A + 1202A
1349A Одабране области аналитичке хемије 10 1303A / 1303H
1549A Одабране области примењене хемије 10 1501A / 1501S

Студијски програм основних академских студија
ХЕМИЧАР ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЛИСТА ПРЕДМЕТА СА ПРЕДУСЛОВИМА ЗА УПИС
Школска 2013/14. година

Обавезни предмети

Шифра Назив предмета ЕСПБ Услов за упис
1. година
1001A Математика 9 -
1011A Физика 9 -
1101A Општа хемија 12 -
1031A Енглески језик 3 -
1051S Екологија 4 -
1102S Неорганска хемија 10 -
1301A Аналитичка хемија 1 9 -
1IP1S Изборни предмет 1 4 -
2. година
1021A Физичка хемија 1 7 1001A / 1011A
1052S Метеорологија 2 1001A / 1011A
1201A Органска хемија 1 10 1101A
1302S Аналитичка хемија 2 10 -
1022A Физичка хемија 2 7 1001A / 1011A
1202A Органска хемија 2 10 1101A
1303A Инструментална аналитичка хемија 8 -
1511S Основи хемије атмосфере и загађивачи ваздуха 6 1101A / 1102S
3. година
1203S Органска хемија 3 3 1202A
1221A Структурне инструменталне методе 11 1201A + 1202A
1411A Хемија природних производа 7 1201A
1512S Геохемија и загађивачи земљишта 7 1102S + 1201A
1409A Биохемија 7 1201A + 1202A
1501S Индустријска хемија - најбоље расположиве технике 8 1101A + 1102S
1515S Хемодинамика загађивача 7 1102S + 1202A
1IP2S Изборни предмет 2 10 -
4. година
1491S Биотехнологије у животној средини 7 1409A
1513S Хемија вода и отпадних вода 10 1302S
1514S Загађивачи хране 9 1221A + 1302S
1IP3S Изборни предмет 3 4 -
1IP4S Изборни предмет 4 10 -
1IPOA Изборни предмет О 10 -
1IZRS Завршни рад 10 -

Изборни предмети

Шифра Назив предмета ЕСПБ Услов за упис
Изборни предмет 1
1002A Одабрана поглавља математике 4 -
1012A Одабрана поглавља физике 4 -
1042P Психологија 4 -
1131A Основи геометријске кристалографије 4 -
Изборни предмет 2
1521S Неоргански загађивачи 10 1102S
1522S Органски загађивачи 10 1201A + 1202A
Изборни предмет 3
1053S Моделовање загађења у атмосфери 4 1052S
1054S Управљање квалитетом и законска регулатива 4 -
Изборни предмет 4
1523S Биоиндикатори 10 -
1524S Природни ресурси 10 -
Изборни предмет О
1149A Одабране области неорганске хемије 10 1103H / 1103P / 1102S
1236A Основи супрамолекулске хемије и нанохемије 10 -
1249A Одабране области органске хемије 10 1201A + 1202A
1349A Одабране области аналитичке хемије 10 1303A / 1303H
1549A Одабране области примењене хемије 10 1501A / 1501S